Add parallel Print Page Options

Cˈo̱o̱ⁿ na neiiⁿya na mˈaaⁿya ñˈeⁿ Ta Jesús

Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, ndoˈ na jeeⁿ ñeˈcantyˈiaya, ˈo na jeeⁿ jnda ntyjiiya, jeeⁿ neiⁿya cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, na cwiluiindyoˈ cwii na tantjo̱ⁿya, tyeⁿ caljooˈndyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Ta Jesús.

Macaⁿˈa nnom Evodia ndoˈ mati nnom Síntique, ncˈe na cwiluiindyena ntyjelcuna na cwilaˈyuˈ ñˈeⁿ Ta Jesús, caljoyaandyena ñˈeⁿ ntyjeena. Ndoˈ ˈu tiˈxˈiaaya na tjoomˈ ñelˈaaya tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, macaⁿˈa na cateijndeiˈ yolcumˈaⁿˈ, ee tyolajomndyena ñˈeⁿndyo̱ na tjoomˈ tyoñequiaaya ñˈoom na macwjiˈnˈmaaⁿñê nnˈaⁿ, mandiñˈeⁿ Clemente ñequio ntˈomndye joona na ñelˈana tsˈiaaⁿ ñˈeⁿndyo̱ na jnda̱ teiljeii ncueena naquiiˈ libro na chuunaˈ ncuee nnˈaⁿ na laxmaⁿ na ticantycwii na cwitaˈndoˈ.

Ñequiiˈcheⁿ cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ na laxmaⁿˈyoˈ cwentaaˈ Ta Jesús. Matsjo̱o̱nndaˈa: Cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ. Calˈaˈyoˈ na chaˈtsondye nnˈaⁿ nntaˈjnaaⁿˈna na ˈo laˈxmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na yannˈaⁿndyoˈ. Jnda̱ teindyooˈ na nncwjeeˈnndaˈ Ta Jesús.

Meiⁿljoˈcheⁿ na cwiwinomˈyoˈ, tiñequiandyoˈ na nntseiñˈeeⁿˈñenaˈ ˈo. Quia na cwilaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, chaˈtso joˈ cataⁿˈyoˈ nnoom ndoˈ ñequio na quianlˈuaaⁿˈaⁿ. Na nlˈaˈyoˈ na ljoˈ nñequiaaⁿ na tjaa ñomtiuu cˈomˈyoˈ jo nnoom na juu joˈ tˈmati tseixmaⁿnaˈ nchiiti na nnda̱a̱ nntseiˈño̱ⁿˈ tsˈaⁿ, ndoˈ juunaˈ nntsˈaanaˈ cwenta nˈomˈyoˈ ñequio joo ñomtiuu na mˈaⁿˈyoˈ ee na matseitjoomˈnaˈ ˈo ñˈeⁿ Cristo Jesús.

Cˈoomˈ nˈomˈyoˈ chaˈtso na ya laˈxmaⁿnaˈ

Ñˈoom na macanda̱ ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, cˈoomˈya nˈomˈyoˈ chaˈtso na cwiluiiñenaˈ na mayuuˈ, chaˈtso na matseitˈmaaⁿˈñenaˈ cwiicheⁿ tsˈaⁿ, chaˈtso na matyˈiomyanaˈ, chaˈtso na ljuˈ tseixmaⁿnaˈ, chaˈtso na cjaaweeˈ nquiu nnˈaⁿ, chaˈtso na waa ñˈoom ya cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. Meiⁿnquia na ya laxmaⁿnaˈ ndoˈ na matseixmaⁿnaˈ na nntseiwendyenaˈ tsˈaⁿ, chaˈtso nmeiⁿˈ cˈoomˈya nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿnaˈ.

Chaˈtso na jnda̱ ñetˈmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ ñequio joo na jnda̱ ñentyˈiaˈyoˈ na ñesˈaa, na jnda̱ ñejndyeˈyoˈ na ñeseina̱ⁿ, ñequiiˈcheⁿ joˈ calˈaˈyoˈ, quia joˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na machˈeeⁿ na cwiljoya tsˈoom ñˈeⁿndyo̱ jaa, ncˈoomñê ñˈeⁿndyoˈ.

Nnˈaⁿ na tyolayuˈ tsjoom Filipos tyoteijndeiina Pablo

10 Mañequiaa Ta Jesús na neiⁿya na cwijaañjoomˈnndaˈ nˈomˈyoˈ ja. Nchii na matsjo̱o̱ na jnda̱ tsuuˈ nˈomˈyoˈ ja, cweˈ na tîcjuˈnaaⁿñenaˈ na nnteijndeiˈtiˈyoˈ ja. 11 Nchii matsjo̱o̱ na luaaˈ ee na matseitjo̱o̱naˈ ja ncˈe jnda̱ ljeiiˈnaˈ na cwiljoya tsˈo̱o̱ⁿ aa maleiñˈo̱ⁿya oo aa tjaaˈnaⁿ. 12 Ee jnda̱ ljeiiˈnaˈ chiuu waa na mˈaaⁿya ee quitjo̱ⁿya na matseitjo̱o̱naˈ ja, ndoˈ quia waa maya na maleiñˈo̱ⁿ. Jnda̱ seiˈno̱ⁿˈyaya na cˈo̱o̱ⁿya na neiⁿya meiⁿquia na matjo̱ⁿ, meiiⁿ na aa tcwaaˈa, meiiⁿ ticwaˈa, meiiⁿ na maˈndiinaˈ lˈo̱o̱, oo meiiⁿ na matseitjo̱o̱naˈ. 13 Chaˈtso cwicanda̱a̱ matsˈaa ncˈe najndeii nquii Cristo. 14 Sa̱a̱ jeeⁿ xcwe lˈaˈyoˈ na teijndeiˈyoˈ cantyja na matseitjo̱o̱naˈ ja.

15 Quia na jluiiˈa tsˈo̱ndaa Macedonia na to̱ˈa na mañequia ñˈoom naya na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ, macanda̱ ˈo tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ na mˈaⁿˈyoˈ Filipos jlaˈcwanomˈyoˈ tsjo̱ˈñjeeⁿ na teijndeiˈyoˈ ja na jnduˈyoˈ na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teijndeii ñˈoomˈñeeⁿ ˈo. 16 Ndoˈ mati quia tyomˈaaⁿya Tesalónica nchii cweˈ ñejom ndiiˈ jlaˈcwanomˈyoˈ tsjo̱ˈñjeeⁿ na teijndeiˈyoˈ ja ˈnaⁿ na matseitjo̱o̱naˈ ja. 17 Sa̱a̱ nchii cweˈ ñequiiˈcheⁿ na mˈaaⁿˈ tsˈo̱o̱ⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ sˈom na macoˈño̱ⁿ. Ja lˈue tsˈo̱o̱ⁿ nleijndyeti naya ˈnaⁿˈyoˈ na cwileiwe jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 18 Jnda̱ toˈño̱ⁿya chaˈtso na jlaˈcwanomˈyoˈ hasta waljooˈcheⁿ jndye toˈño̱ⁿya. Cantyja ˈnaaⁿˈ joo sˈom na jlaˈcwanomˈyoˈ ñequio lˈo̱ Epafrodito, jeeⁿ tincˈuaaˈ lˈaˈyoˈ. Juu joˈ matseijomnaˈ chaˈcwijom jndyeeˈ tsioom suu na jeeⁿ cachi ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom, 19 Ndoˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈomya ncˈe Cristo Jesús nñequiaaⁿ chaˈtsoti na macaⁿnaˈ ˈo cantyjati na matseixmaaⁿ na tjacantyja na tyañê. 20 Ñequiiˈcheⁿ caluiitˈmaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom na nqueⁿ Tsotya̱a̱ya. Caluii na ljoˈ.

Xmaⁿndyoˈ na chaˈtsondyoˈ

21 Cantyja ˈnaⁿya canduˈyoˈ na xmaⁿndye chaˈtso nnˈaⁿ na cwilaˈxmaⁿna tmaaⁿˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe mˈaⁿna cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo. Joo nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na mˈaⁿ ljooñe ñˈeⁿndyo̱ cwilaˈcwanomna na xmaⁿndyoˈ. 22 Mati chaˈtsondye nnˈaⁿ na laˈxmaⁿna tmaaⁿˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwilaˈcwanomna na xmaⁿndyoˈ, majndeiiticheⁿ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomna nnom tsaⁿmatsˈiaaⁿtˈmaⁿ tsjoom Roma.

23 Juu naya na matseixmaⁿ Ta Jesucristo cwentaaya, cˈoomnaˈ ñˈeⁿ chaˈtsondyoˈ ˈo.