Add parallel Print Page Options

Tˈmaⁿ tjuñecje Cristo mati tˈmaⁿ matseitˈmaaⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom jom

Joˈ chii xeⁿ mañequiaanaˈ na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ na laˈxmaⁿˈyoˈ cwentaaˈ Cristo, xeⁿ mañequiaanaˈ na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom ˈo, xeⁿ mˈaaⁿ Espíritu quiiˈ nˈomˈyoˈ, ndoˈ xeⁿ mˈaⁿˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ ntˈomcheⁿ, quia joˈ quiaˈyoˈ na canda̱a̱ˈya na neiⁿya na chaˈtsondyoˈ cˈomˈyoˈ na ñeˈcwii ñˈoom ˈo, na ñeˈcwii cˈomˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ ntyjeeˈyoˈ, na ñeˈcwii na mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ ndoˈ ñeˈcwii tsˈiaaⁿ cwilˈaˈyoˈ. Meiⁿcwii tilˈaˈyoˈ na wato̱ⁿˈ mˈaⁿˈyoˈ meiⁿ nchii na cwilasˈandyoˈ cwilalcundyoˈ. Ñequiiˈcheⁿ calˈaˈyoˈ na cwitueˈndyoˈcjeˈyoˈ. Cwii cwiindyoˈ cwjiˈ cwenta na tˈmaⁿti cwiluiiñe xˈiaaˈ nchiiti nquii. Meiⁿcwiindyoˈ ˈo tincˈoomˈ tsˈom na ñeˈtomti chiuu waa na wjaawinom nquii. Mati cˈoomˈ nˈomˈyoˈ chiuu nnteijndeiinaˈ ncˈiaaˈyoˈ.

Cwii cwiindyoˈ ñeˈcwii cˈoomˈ nˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ tyomˈaaⁿˈ tsˈom Cristo Jesús, ee jom:

Meiiⁿ na ñeˈcwii tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom,
sa̱a̱ ticatseijneiⁿ na ñecwii xjeⁿ cwiluiiñê ñˈeⁿñe Jom.
Tjeiˈndyo̱o̱ñe cheⁿnqueⁿ cantyja na matseixmaaⁿ,
ndoˈ tˈoom chaˈna cwii moso, tuiiñê chaˈxjeⁿ jaa nnˈaⁿ.
Ndoˈ na tˈoomñê chaˈna jaa nmeiiⁿ,
tjucjeñe cheⁿnqueⁿ,
ndoˈ na seicanda̱a̱ˈñê, joˈ na tueeⁿˈeⁿ,
cwii na seijnaaⁿˈnaˈ na tueeⁿˈeⁿ cjooˈ tsˈoomˈnaaⁿ.
Ndoˈ ncˈe na ljoˈ, joˈ chii tˈmaⁿ matseitˈmaaⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom jom.
Ndoˈ mati tqueⁿ na jndati tseixmaⁿ xueⁿˈeⁿ, nchiiti xueeˈ meiⁿquia tsˈaⁿ,
10 cha cantyja ˈnaaⁿˈ xueeˈ Jesús
chaˈtso joo na mˈaⁿ cañoomˈluee cataˈna cantyena,
ndoˈ mati joo na mˈaⁿ tsjoomnancue ñequio chaˈtso joo na mˈaⁿ tsjoom lˈoo,
11 ndoˈ chaˈtsondyena catjeiˈyuuˈndyena na cwiluiiñe Jesucristo na catsa̱ˈntjoom
na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom.

Laxmaaⁿya chaˈcwijom chom na cwiwixuee nda̱a̱ nnˈaⁿ tsjoomnancue

12 Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya na jeeⁿ jnda ntyjiiya, quia ñetˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿndyoˈ, jlaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ chiuu ñetsjo̱o̱ya nda̱a̱ˈyoˈ, majndeiiticheⁿ jeˈ na ticˈo̱o̱ⁿndyo̱ ñˈeⁿndyoˈ calaˈcanda̱ˈyoˈ. Cantyja na cwitsamˈaⁿˈyoˈ ñequio na xcweeˈ nˈomˈyoˈ catˈmo̱ⁿˈyoˈ na cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom, 13 ee manquiityeeⁿ machˈeeⁿ na lˈue nˈomˈyoˈ na nlˈaˈyoˈ yuu na ya ndoˈ mateijneiⁿ ˈo na nlaˈcanda̱ˈyoˈ yuu na lˈue tsˈoom.

14 Chaˈtso na cwilˈaˈyoˈ, tilaˈncjooˈndyoˈ meiⁿ ticalañˈeeⁿˈ ndyueˈyoˈ ñequio ncˈiaaˈyoˈ na cwilaˈyuˈ 15 cha tjaa ˈñeeⁿ juu nljeii na nntso waa na cwilaˈtjo̱o̱ndyoˈ. Calaˈxmaⁿˈyoˈ ntseinda Tyˈo̱o̱tsˈom na ljuˈ mˈaⁿˈyoˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ natia laxmaⁿ na quieˈ nˈom. Jo nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ calaˈxmaⁿˈyoˈ chaˈcwijom cancjuu na cwiwixuee jo nnom tsjomnancuee na jaaⁿñe, 16 yocheⁿ na cwitsañˈomˈyoˈ ñˈoom naya jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na mañequiaanaˈ na cwitaˈndoˈ añmaaⁿna. Ndoˈ na ljoˈ quia na nncwjeeˈnndaˈ Cristo, nnda̱a̱ nncˈo̱o̱ⁿ na neiⁿya cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, na matseino̱o̱ⁿyanaˈ na ticweˈ tsˈiaaⁿˈndyo ñesˈaaya tsˈiaaⁿ quiiˈntaaⁿˈyoˈ. 17 Ndoˈ meiiⁿ xeⁿ na aa nntseicueeˈnaˈ ja chaˈcwijom quiooˈ na cwilaˈcueeˈ nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom cha na nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ na cwiñequiaˈyoˈ nnoom ncˈe na cwilayuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê maxjeⁿ mˈaaⁿya na neiⁿya ndoˈ matseineiiⁿˈndyo̱ ñequio chaˈtsondyoˈ. 18 Mati cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ ndoˈ calajomndyoˈ ñˈeⁿndyo̱ na mˈaaⁿya na neiⁿya.

Cantyja ˈnaaⁿˈ Timoteo ñequio Epafrodito

19 Macantyjaaˈ tsˈo̱o̱ⁿya jo nnom Ta Jesús na tyuaaˈ njño̱o̱ⁿya Timoteo na mˈaⁿˈyoˈ cha quia na nndyolcweeⁿˈeⁿ nndiiya chiuu waa na mˈaⁿˈyoˈ. 20 Ee ñenqueⁿ mˈaaⁿˈ tsˈoom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ chaˈxjeⁿ ja luaa na jaawa jaacue na mˈaaⁿˈ tsˈo̱o̱ⁿ chiuu ya nnteijndeiinaˈ ˈo, 21 ee chaˈtso ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ macanda̱ mˈaaⁿˈ nˈomna cantyja ˈnaaⁿ na cwilaˈjndaaˈndye nquieena nchii chiuu waa na lˈue tsˈom Jesucristo. 22 Sa̱a̱ ˈo nquiuˈyaˈyoˈ chiuu wjaamˈaaⁿ Timoteo ndoˈ chiuu waa na tyondiˈntjoom nˈeⁿndyo̱, teijneiⁿ ja chaˈcwijom machˈee jnda tsˈaⁿ ñequio tsotye. 23 Joˈ chii tyuaaˈti na nljeiya chiuu nntseijndaaˈñenaˈ ñˈoom na maleiñˈoom ja, quia joˈ njño̱o̱ⁿya jom na mˈaⁿˈyoˈ, 24 sa̱a̱ mati quitˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿ Nquii na matsa̱ˈntjom ja na tyuaaˈ nncjo̱ cando̱o̱ˈa ˈo.

25 Sa̱a̱ maqua̱ⁿ cwenta na macaⁿnaˈ na catseicwano̱ⁿlcwa̱ˈa tiˈnnˈaaⁿya Epafrodito, jom na matseijomñê tsˈiaaⁿ na matsˈaa ndoˈ tseiXmaaⁿ sondaro cwentaaˈ Ta Jesús, jom na jñomˈyoˈ na mˈaaⁿya na cwiteijndeiˈyoˈ ja ˈnaⁿ na macaⁿnaˈ ja. 26 Jeeⁿ lˈue tsˈoom na nntyˈiaaˈnnaaⁿˈaⁿ chaˈtsondyoˈ ˈo ee matseiˈndaaˈnaˈ ntyjeeⁿ na jnda̱ jndyeˈyoˈ na ñeteiweeⁿˈeⁿ. 27 Ee ñˈoom na mayuuˈ naljoˈ tjoom hasta mawaa xjeⁿ na ntseicueeˈnaˈ jom sa̱a̱ tyˈoom Tyˈo̱o̱tsˈom na wiˈ tsˈom jom, ndoˈ nchii macanda̱ jom, mati ja, titseicwaljooˈtinaˈ na chjooˈ tsˈo̱o̱ⁿ. 28 Joˈ chii matyuaaˈti majño̱o̱ⁿya jom na mˈaⁿˈyoˈ cha na nñequiaanaˈ na neiⁿˈyoˈ na nntyˈiaˈnndaˈyoˈ jom ndoˈ cha ticˈo̱o̱ⁿya na chjooˈ tsˈo̱o̱ⁿ. 29 Ñequio na neiⁿˈyoˈ catoˈñoomˈnndaˈyoˈ jom chaˈna cwii tsˈaⁿ na matseijomñe ñˈeⁿ Ta Jesús ndoˈ ñequiiˈcheⁿ calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ nnˈaⁿ na laxmaⁿ chaˈna jom. 30 Ee mawaa mawaaxjeⁿ na nntseicueeˈnaˈ jom na mandiˈntjoom nnom Cristo. Tjuˈteincuuˈñenaˈ jom na mateijneiⁿ ja tsˈiaaⁿ na leicanda̱a̱ nlˈaˈ ncjoˈyoˈ.