Add parallel Print Page Options

Benjamin avlede Bela, den førstfødte, Asjbel den anden, Ahiram den tredje, Noha den fjerde og Rafa den femte. Bela havde Sønner: Ard, Gera, Ehuds Fader, Abisjua, Na'aman, Ahoa, Gera, Sjefufan og Hufam.

Ehuds Sønner var følgende de var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Gebas Indbyggere, men førtes bort til Manahat, da Na'aman, Ahija og Gerå førte dem bort -: Han avlede Uzza og Ahihud. Sjaharajim avlede på Moabs Slette - efter at han havde sendt sine Hustruer Husjim og Ba'ara bort han avlede med sin Hustru Hodesj: Jobab, Zibja, Mesja, Malkam, 10 Je'uz, Sakeja og Mirma; det var hans Sønner, Overhoveder for Fædrenehuse; 11 og med Husjim avlede han Abitub og Elpa'al. 12 Elpa'als Sønner: Eber, Misj'am og Sjemer, som byggede Ono og Lod med Småbyer.

13 Beri'a og Sjema var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Indbyggerne i Ajjalon; det var dem, der slog Indbyggerne i Gat på Flugt. 14 Deres Brødre var Elpa'al Sjasjak og Jeremot. 15 Og Zebadja, Arad, Eder, 16 Mikael, Jisjpa og Joha var Beri'as Sønner. 17 Zebadja, Mesjullam' Hizki, Heber, 18 Jisjmeraj, Jizli'a og Jobab var Elpa'als Sønner. 19 Jakim, Zikri, Zabdi, 20 Eljoenaj, Zilletaj, Eliel, 21 Adaja, Beraja og Sjimrat var Sjim'is Sønner. 22 Jisjpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zikri, Hanan, 24 Hananja, Elam, Antotija, 25 Jifdeja og Penuel var Sjasjaks Sønner. 26 Sjamsjeraj, Sjeharja, Atalja, 27 Ja'aresjja, Elija og Zikri var Jerohatns Sønner. 28 Disse var Overhoveder for Fædrenehuse, Overhoveder efter deres Slægter; de boede i Jerusalem.

29 I Gibeon boede Je'uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma'aka; 30 hans førstefødte Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba'al, Ner, Nadab, 31 Gedor, Ajo, Zeker og Miklot. 32 Miklot avlede Sjim'a. Også disse boede over for deres Brødre sammen med deres Brødre i Jerusalem. 33 Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjba'al. 34 Jonatans Søn var Meribba'al. Meribba'al avlede Mika. 35 Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta'rea og Ahaz. 36 Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og Zimri. Zimri avlede Moza. 37 Moza avlede Bin'a, hans Søn var Rafa hans Søn El'asa, hans Søn Azel. 38 Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru, Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; alle disse var Azels Sønner. 39 Hans Broder Esjeks Sønner: Ulam, den førstefødte, Je'usj den anden og Elifelet den tredje. 40 Ulams Sønner var dygtige Krigere, der spændte Bue og havde mange Sønner og Sønnesønner. Alle disse var Benjamins Sønner.