Add parallel Print Page Options

11 Derpå samlede hele Israel sig hos David i Hebron og sagde: "Vi er jo dit Kød og Blod!" Allerede før i Tiden, medens Saul var Konge, var det dig, som førte Israel ud i Kamp og hjem igen; og Herren din Gud sagde til dig: Du skal vogte mit Folk Israel og være Hersker over mit Folk Israel!" Og alle Israels Ældste kom til Kongen i Hebron, og David sluttede i Hebron Pagt med dem for HerrRNs Åsyn, og de salvede David til Konge over Israel efter Herrens Ord ved Samuel.

Derpå drog David med hele Israel til Jerusalem, det er Jebus; der boede Jebusiterne, Landets oprindelige Indbyggere; og Indbyggerne i Jebus sagde til David: "Her kan du ikke trænge ind!" Men David indtog Klippeborgen Zion, det er Davidsbyen. Og David sagde: "Den, der først slår en Jebusit, skal være Øverste og Hærfører!" Og da Joab, Zentjas Søn, var den første, der steg derop, blev han Øverste. Så tog David Bolig i Klippeborgen, hvorfor man kaldte den Davidsbyen; og han befæstede Byen hele Vejen rundt fra Millo af; Resten af Byen genopførte Joab. Og David blev mægtigere og mægtigere; Hærskarers Herre var med ham.

10 Følgende var de ypperste at Davids Helte, som sammen med hele Israel kraftig stod ham bi med at nå Kongedømmet, så de fik ham valgt til Konge efter Herrens Ord til Israel. 11 Navnene på Davids Helte var følgende: Isjba'al, Hakmonis Søn, Anføreren for de tre; det var ham, som engang svang sit Spyd over 300 faldne på een Gang. 12 Blandt de tre Helte kom efter ham Ahohiten El'azar, Dodos Søn; 13 han var med David ved PasDammim, dengang Filisterne samlede sig der til Kamp. Marken var fuld af Byg, og Folkene flygtedefor Filisterne; 14 men han stillede sig op midt på Marken og holdt den og huggede Filisterne ned; og Herren gav dem en stor Sejr.

15 Engang drog tre af de tredive ned til David på Klippen, til Adullams Hule, medens Filisternes Hær var lejret i Refaimdalen. 16 David var dengang i Hlippeborgen, medens Filisternes Foged var i Betlehem. 17 Så vågnede Lysten hos David, og han sagde: "Hvem skaffer mig en Drik Vand fra Cisternen ved Betlehems Port?" 18 Da banede de tre Helte sig Vej gennem Filisternes Lejr, øste Vand af Cisternen ved Betlehems Port og bragte David det. Han vilde dog ikke drikke det, men udgød det for Herren 19 med de Ord: "Gud vogte mig for at gøre det! Skulde jeg drikke de Mænds blod, som har vovet deres Liv? Thi med Fare for deres Liv har de hentet det!" Og han vilde ikke drikke det. Den Dåd udførte de tre Helte.

20 Abisjaj, Joabs Broder, var Anfører for de tredive. Han svang sit Spyd over de faldne, og han var navnkundig blandt de tredive; 21 iblandt de tredive var han højt æret, og han var deres Anfører; men de tre nåede han ikke.

22 Benaja, Jojadas Søn, var en tapper Mand fra Kabze'el, der havde udført store Heltegeminger; han fældede de to Arielsønner fra Moab; og han steg ned og fældede en Løve i en Cisterne, en Dag den var faldet Sne. 23 Ligeledes fældede han Ægypteren, en kæmpestor Mand, fem Alen høj. Ægypteren havde et Spyd som en Væverbom i Hånden, men han gik ned imod ham med en Stok, vristede Spydet ud af Hånden på ham og dræbte ham med hans eget Spyd. 24 Disse Heltegerninger udførte Benaja, Jojadas Søn, og han var navnkundig iblandt de tredive Helte; 25 iblandt de tredive var han højt æret, men de tre nåede han ikke. David satte ham over sin Livvagt.

26 De tapre Helte var: Asa'el, Joabs Broder; Elhanan, Dodos Søn, fra Betlehem; 27 Haroriten Sjammot; Peloniten Helez; 28 Ira, Ikkesj's Søn, fra Tekoa; Abiezer fra Anatot; 29 Husjatiten Sibbekaj; Ahohiten Ilaj; 30 Maharaj fra Netofa; Heled, Ba'anas Søn, fra Netofa; 31 Itaj, Ribajs Søn, fra det benjaminitiske Gibea; Benaja fra Pir'aton; 32 Huraj fra Nahale-Ga'asj; Abiel fra Araba; 33 Azmavet fra Bahurim.; Sja'alboniten Eljaba; 34 Guniten Jasjen; Harariten Jonatan, Sjammas, Søn; 35 Harariten Ahi'am, Sakars Søn; Elifal, Urs Søn; 36 Mekeratiten Hefer; Peloniten Ahija; 37 Hezro fra Karmel; Na'araj, Ezbajs Søn; 38 Joel, Natans Broder; Mibhar, Hagritens Søn; 39 Ammoniten Zelek; Naharaj fra Berot, der var Joabs, Zerujas Søns, Våbendrager; 40 Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir; 41 Hetiten Urias; Zabad, Alajs Søn; 42 Rubeniten Adina, Sjizas Søn, et af Rubeniternes Overhoveder over tredive; 43 Hanan, Ma'akas Søn; Mitniten Josjafat; 44 Uzzija fra Asjtarot; Sjama og Je'uel, Aroeriten Hotams Sønner; 45 Jediael, Sjimris Søn, og hans Broder Tiziten Joha; 46 Mahaviten Eliel; Jeribaj og Josjavja, Elna'ams Sønner; Moabiten Jitma; 47 Eliel, Obed og Ja'asiel fra Zoba.