Add parallel Print Page Options

Ang Lista sang mga Nagbalik Halin sa Pagkabihag(A)

Ang masunod amo ang mga Israelinhon sa probinsya sang Juda nga ginbihag sadto ni Haring Nebucadnezar sa Babilonia. Karon naghalin na sila sa Babilonia kag nagbalik sa Jerusalem kag sa iban pa nila nga mga banwa sa Juda. Ang nagpangulo sa ila sa pagbalik amo sila ni Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Seraya, Reelaya, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, kag Baanah.

Amo ini ang lista sang katawhan sang Israel nga nagbalik halin sa pagkabihag:

3-20 Mga kaliwat ni

Parosh2,172
Shefatia372
Ara775
Pahat Moab (halin sa mga pamilya ni Jeshua kag ni Joab)2,812
Elam1,254
Zatu945
Zacai760
Bani642
Bebai623
Azgad1,222
Adonikam666
Bigvai2,056
Adin454
Ater (nga ginatawag man nga Hezekia)[a]98
Bezai323
Jora112
Hashum223
Gibar95

21-35 Amo ini ang kadamuon sang mga tawo nga ang ila mga katigulangan nag-estar sa sining masunod nga mga banwa:

Betlehem123
Netofa56
Anatot128
Azmavet42
Kiriat Jerim, Kefira, kag Beerot743
Rama kag Geba621
Micmash122
Betel kag Ai223
Nebo52
Magbish156
ang isa pa ka Elam1,254
Harim320
Lod, Hadid, kag Ono725
Jerico345
Senaa3,630

36-39 Amo ini ang mga kaliwat sang mga pari nga nagbalik halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jedaya (halin sa pamilya ni Jeshua)973
Imer1,052
Pashur1,247
Harim1,017

40-42 Amo ini ang mga kaliwat sang mga Levita nga nagbalik man halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jeshua kag Kadmiel (halin sa pamilya ni Hodavia)74
Mga manugkanta sa templo nga mga kaliwat ni Asaf128
Mga guwardya sang mga puwertahan sang templo nga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, kag Shobai139

43-54 Amo ini ang mga kaliwat sang mga suluguon sa templo nga nagbalik man halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Asna, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, kag Hatifa.

55-57 Nagbalik man halin sa pagkabihag ang mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon:

Ang mga kaliwat ni Sotai, Hasoferet, Peruda, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, kag Ami.

58 Ang kadamuon nila nga mga kaliwat sang mga suluguon sa templo kag mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon 392.

59-60 May 652 man nga nagbalik sa Juda halin sa mga banwa sang Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon, kag Imer. Ini sila mga kaliwat ni Delaya, Tobia, kag Nekoda, pero indi nila mapamatud-an nga mga Israelinhon sila.

61-62 Indi man mapamatud-an sang mga kaliwat ni Hobaya, Hakoz, kag Barzilai nga mga pari sila. (Sang nagpangasawa ining si Barzilai, gindala niya ang ngalan sang iya ugangan nga si Barzilai nga taga-Gilead.) Tungod nga indi nila makita ang lista sang ila mga katigulangan, wala sila ginbaton nga mga pari. 63 Ginsilingan sila sang gobernador sang Juda nga indi sila puwede magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa Dios hasta nga may ara sang pari nga makapamangkot sa Dios parte sa ila pagkapari paagi sa Urim kag Thumim.[b]

64-67 Ang kabilugan nga nagbalik halin sa pagkabihag 42,360, wala labot sa mga suluguon nila nga 7,337, kag mga manugkanta nga mga 200, nga mga lalaki kag babayi. May dala sila nga 736 ka kabayo, 245 ka mula,[c] 435 ka kamelyo, kag 6,720 ka asno.

68 Sang pag-abot nila sa templo sang Ginoo sa Jerusalem, ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya naghatag sing kinabubut-on nga bulig sa pagpatindog liwat sang templo sa ginpatindugan man sini anay. 69 Naghatag sila suno sa ila masarangan para sa sini nga buluhaton. Kag ang kabilugan nga ila natipon mga 500 ka kilo nga bulawan, mga 3,000 ka kilo nga pilak, kag 100 ka panid nga bayo para sa mga pari. 70 Ang tagsa sa ila nagbalik sa mga banwa nga sa diin naghalin ang ila mga pamilya, pati ang mga pari, ang mga Levita, ang mga manugkanta, ang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, kag ang mga suluguon sa templo.

Footnotes

  1. 2:3-20 nga ginatawag man nga Hezekia: ukon, halin sa pamilya ni Hezekia.
  2. 2:63 Urim kag Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.
  3. 2:64-67 mula: sa English, mule. Ini nga sapat kaanggid sa kabayo.