Add parallel Print Page Options

Ang Pagsilot sa Egipto

30 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, isugid mo ang akon mensahi sa mga taga-Egipto. Silinga sila nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Maghibi kamo sing tudo tungod sa inyo palaabuton nga kalaglagan. Kay madali na lang mag-abot ina nga adlaw, ang adlaw nga magahukom ang Ginoo. Magal-om kag madulom ina nga adlaw para sa mga nasyon. Pagasalakayon ang Egipto, kag magaantos ang Etiopia.[a] Madamo ang mapatay sa Egipto, kag panguhaon ang iya sini nga manggad, kag gub-on ini. Sa sina nga inaway, magakalamatay ang mga taga-Etiopia, Put, Lydia, Arabia, Libya, kag ang iban pa nga mga nasyon nga kadampig sang Egipto. Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga malaglag gid ang mga kadampig sang Egipto, kag madula ang ginapabugal niya nga gahom. Magakalamatay ang iya mga pumuluyo halin sa Migdol pakadto sa Aswan.[b] Mangin pinakamamingaw ang Egipto sa tanan nga nasyon, kag ang iya mga banwa mangin pinakaguba sa tanan nga banwa. Kon sunugon ko na ang Egipto kag magkalamatay ang tanan nga nagadampig sa iya, mahibaluan sang iya mga pumuluyo nga ako amo ang Ginoo.

“Sa sina nga tion, mapadala ako sang mga mensahero nga nagasakay sa mga sakayan sa pagpahadlok sa mga taga-Etiopia nga nagapatawhay-tawhay lang. Mahadlok gid sila sa tion nga laglagon ang Egipto, kay sigurado gid nga magaabot ina nga tion.”

10 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Gamiton ko si Haring Nebucadnezar sang Babilonia sa pagpamatay sang madamo nga katawhan sang Egipto. 11 Siya kag ang iya mga soldado, nga pinakamapintas sa tanan nga nasyon, ipadala ko sa Egipto sa paglaglag sini. Salakayon nila ini, kag magalalapta ang mga patay bisan diin. 12 Pamalahon ko ang Suba sang Nilo, kag itugyan ko ang Egipto sa malaot nga mga tawo. Ipalaglag ko ang bug-os nga nasyon sang Egipto kag ang tanan nga ara dira paagi sa taga-iban nga lugar. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

13 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Laglagon ko man ang mga imahen sang mga dios-dios sa Memfis.[c] Wala na sing may maggahom sa Egipto, kag pahadlukon ko ang tanan nga pumuluyo sini. 14 Himuon ko nga mamingaw ang Patros, sunugon ko ang Zoan, kag silutan ko ang Tebes.[d] 15 Ipaagom ko ang akon kaakig sa Pelusium,[e] ang mabakod nga depensa sang Egipto, kag pamatyon ko ang madamo nga katawhan sang Tebes. 16 Sunugon ko ang Egipto! Magaugayong sa kasakit ang Pelusium. Malaglag ang Tebes, kag permi lang mahadlok ang Memfis. 17 Magakalamatay sa inaway ang pamatan-on nga mga lalaki sang Heliopolis[f] kag sang Bubastis,[g] kag ang magkalabilin nga mga tawo sa sini nga mga banwa pagabihagon. 18 Kon laglagon ko na ang gahom sang Egipto, mangin madulom ina nga adlaw para sa Tapanhes. Madula na ang ginapabugal nga gahom sang Egipto. Pagatabunan siya sang gal-om, kag ang mga pumuluyo sang iya mga banwa pagabihagon. 19 Amo sina ang akon pagsilot sa Egipto, kag mahibaluan dayon sang iya mga pumuluyo nga ako amo ang Ginoo.”

20 Karon, sang ikapito nga adlaw sang nahauna nga bulan, sang ikaonse nga tuig sang amon pagkabihag, nagsiling ang Ginoo sa akon, 21 “Tawo, ginbali ko ang butkon sang Faraon nga hari sang Egipto. Kag wala gid sing may nagbulong sini agod mag-ayo kag magbakod liwat sa pag-uyat sang espada. 22 Gani silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga kontra ko siya. Balion ko ang duha niya ka butkon, ang maayo kag ang bali na nga daan, agod mabuy-an niya ang iya espada. 23 Palaptahon ko ang mga Egiptohanon sa nagkalain-lain nga mga nasyon. 24 Pabakuron ko ang mga butkon sang hari sang Babilonia kag pauyatan ko sa iya ang akon espada. Pero balion ko ang mga butkon sang hari sang Egipto,[h] kag magaugayong gid siya nga pilason kag daw mapatay na sa atubangan sang hari sang Babilonia. 25 Pabakuron ko gid ang mga butkon sang hari sang Babilonia, pero ang mga butkon iya sang hari sang Egipto mangin inutil. Kon pauyatan ko na ang akon espada sa hari sang Babilonia kag iya ini gamiton kontra sa Egipto, mahibaluan dayon sang mga Egiptohanon nga ako amo ang Ginoo. 26 Palaptahon ko ang mga Egiptohanon sa nagkalain-lain nga mga nasyon, dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.”

Footnotes

  1. 30:4 Etiopia: sa Hebreo, Cush. Amo man sa bersikulo 5 kag 9.
  2. 30:6 Aswan: ukon, Syene.
  3. 30:13 Memfis: sa Hebreo, Nof. Amo man sa bersikulo 16.
  4. 30:14 Tebes: sa Hebreo, No. Amo man sa bersikulo 15, 16.
  5. 30:15 Pelusium: sa Hebreo, Sin. Amo man sa bersikulo 16.
  6. 30:17 Heliopolis: sa Hebreo, Awen.
  7. 30:17 Bubastis: sa Hebreo, Pi Beset.
  8. 30:24 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.