Add parallel Print Page Options

41 Dayon gindala ako sang tawo sa Balaan nga Lugar sang templo. Gintakos niya ang magtimbang nga pader sang alagyan sang Balaan nga Lugar, kag ang kada pader may kasangkaron nga napulo ka tapak kag may kadamulon nga walo ka tapak. Ang kasangkaron sang alagyan 17 ka tapak. Gintakos man niya ang Balaan nga Lugar, kag 68 ka tapak ang kalabaon sini kag 34 ka tapak ang kasangkaron.

Dayon nagsulod ang tawo sa Labing Balaan nga Lugar. Gintakos niya ang magtimbang nga pader sang alagyan sang Labing Balaan nga Lugar, kag ang kada pader may kasangkaron nga dose ka tapak kag may kadamulon nga tatlo ka tapak. Ang kasangkaron sang alagyan napulo ka tapak. Gintakos niya ang Labing Balaan nga Lugar, kag 34 ka tapak ini kuwadrado. Nagsiling dayon ang tawo sa akon, “Amo ini ang Labing Balaan nga Lugar.”

Dayon gintakos sang tawo ang pader sang templo, kag napulo ka tapak ang kadamulon sini. Sa sini nga pader, may nagaidas nga mga kuwarto nga ang kasangkaron pito ka tapak. Ini nga mga kuwarto may tatlo ka panalgan, kag ang kada panalgan may 30 ka kuwarto. Ang pader sang templo nagaamat-amat nipis sa kada panalgan agod makatungtong ang mga kuwarto sa pader nga indi na kinahanglan sang mga sintas. Ini nga mga kuwarto sa palibot sang templo nagaamat-amat sangkad halin sa una nga panalgan hasta sa ikatlo nga panalgan. May hagdanan halin sa una nga panalgan pakadto sa ikaduha nga panalgan hasta sa ikatlo nga panalgan.

Nakita ko nga ang templo napasad sa mataas nga lugar nga napulo ka tapak ang kataason, kag amo man bali ini ang sadsaran sang mga kuwarto sa kilid. Ang sa guwa nga pader sang mga kuwarto walo ka tapak ang kadamulon. May bakante nga lugar sa tunga sang sini nga mga kuwarto 10 kag sang isa pa ka bilding nga puro man kuwarto. Ang kasangkaron sang sini nga bakante nga lugar 34 ka tapak, kag nagapalibot ini sa templo. 11 May duha ka puwertahan pasulod sa sadto nga mga kuwarto sa kilid sang templo. Ini nga mga puwertahan nagaatubang sa bakante nga lugar; ang isa sa aminhan kag ang isa sa bagatnan. Sa tupad sang bakante nga lugar may alagyan nga ang kasangkaron walo ka tapak palibot.

12 May nakita ako nga isa ka bilding nga nagaatubang sa sulod nga lagwerta sang templo sa nakatundan. Ang kasangkaron sini 118 ka tapak kag ang kalabaon 150 ka tapak, kag ang kadamulon sang pader sini walo ka tapak. 13 Dayon gintakos sang tawo ang templo, kag 170 ka tapak ang kalabaon sini. Ang distansya halin sa likod sang templo pakadto sa pihak nga pader sang bilding sa nakatundan 170 ka tapak. 14 Ang kasangkaron sang sulod nga lagwerta sa sidlangan, sa atubangan sang templo, 170 man ka tapak.

15 Dayon gintakos sang tawo ang kasangkaron sang bilding sa nakatundan, nga nagaatubang sa sulod nga lagwerta sa likod sang templo, pati ang mga pader sini sa kada kilid, kag 170 man ini ka tapak. Ang Balaan nga Lugar, ang Labing Balaan nga Lugar, kag ang balkon sang templo 16 nahaklapan sang tapi,[a] pati ang palibot sang magagmay nga mga bintana. Ang tatlo ka kuwarto sa pihak kag pihak nga kilid sang alagyan nahaklapan man sang tapi halin sa salog pakadto sa bintana. Ini nga mga bintana puwede masira. 17 Ang dingding sa ibabaw sang puwertahan nga pasulod sa Labing Balaan nga Lugar nahaklapan man sang tapi. Ang bug-os nga dingding sa sulod sang templo 18 nadekorasyunan sang mga kerubin nga duha ang guya kag sang mga palma. 19 Ang isa ka guya sang kerubin iya sang tawo, kag nagaatubang ini sa palma. Ang isa naman ka guya sang kerubin iya sang leon, kag nagaatubang man ini sa pihak nga palma. Ini nga mga dekorasyon gintigib sa bug-os nga dingding sang templo 20 halin sa salog hasta sa ibabaw, pati sa guwa nga dingding sang Balaan nga Lugar.

21 Kuwadrado ang mga hamba [b] sang puwertahan sang Balaan nga Lugar. Sa atubangan sang puwertahan sang Labing Balaan nga Lugar may ara sang daw 22 halaran nga kahoy nga tatlo ka tapak kuwadrado kag lima ka tapak ang kataason. Ang iya sini mga pamusod, sadsaran, kag mga kilid puro kahoy. Nagsiling ang tawo sa akon, “Amo ini ang lamisa sa presensya sang Ginoo.” 23 Ang Balaan nga Lugar kag ang Labing Balaan nga Lugar may tag-duha ka sira, 24 nga ang kada sira may duha ka bahin nga puwede mapilo-pilo. 25 Ang mga sira sang Balaan nga Lugar may dekorasyon nga kerubin kag mga palma nga gintigib, pareho sa mga dingding. Kag ang balkon may atop-atop nga kahoy. 26 Sa kada kilid sang balkon may magagmay nga mga bintana nga may dekorasyon nga mga palma sa tupad sini. Ang mga kuwarto sa kilid sang templo may mga atop-atop man.[c]

Footnotes

  1. 41:16 nahaklapan sang tapi: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, ang samputan sang puwertahan.
  2. 41:21 hamba: sa English, doorpost.
  3. 41:26 Ang mga kuwarto… may mga atop-atop man: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.