Add parallel Print Page Options

Ang Bag-o nga Templo

40 1-2 Sang ikanapulo nga adlaw sang nahauna nga bulan, sang ika-25 nga tuig sang amon pagkabihag—ika-14 nga tuig halin sang pagkalaglag sang Jerusalem—gin-gamhan ako sang Ginoo kag ginpakitaan sang palanan-awon. Kag sa amo nga palanan-awon, gindala niya ako sa mataas nga bukid sa Israel. Pagtan-aw ko sa bagatnan dampi, may nakita ako nga mga bilding nga daw isa ka siyudad. Gindala ako sang Ginoo didto kag may nakita ako nga isa ka tawo nga ang iya hitsura daw nagabadlak nga saway. Nagatindog siya sa may puwertahan nga nagauyat sang duha ka inugtakos: ang isa linen nga higot kag ang isa kahoy. Nagsiling ang tawo sa akon, “Tawo, magpamati ka, kag tan-awa sing maayo ang tanan nga ipakita ko sa imo kay amo ini ang rason kon ngaa gindala ka diri. Isugid dayon sa katawhan sang Israel ang tanan nga makita mo.”

Ang Alagyan sa Sidlangan

Nakita ko ang templo nga napalibutan sang pader. Ginkuha sang tawo ang iya kahoy nga inugtakos, nga ang kalabaon napulo ka tapak suno sa opisyal nga talaksan, kag gintakos niya ang pader. Napulo ka tapak ang kataason sini kag ang kadamulon. Dayon nagkadto ang tawo sa may alagyan sang templo nga nagaatubang sa sidlangan. Nagsaka siya sa hagdan kag gintakos niya ang samputan sang alagyan, kag napulo ka tapak ang kalabaon sini. Sa kada kilid sang sini nga alagyan may ara sang tatlo ka kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya. Ini nga mga kuwarto napulo ka tapak kuwadrado, kag ang kadamulon sang pader sa tunga nila walo ka tapak. Sunod sa sini nga mga kuwarto may samputan naman nga pakadto sa balkon nga nagaatubang sa templo. Ini nga samputan may kalabaon nga napulo ka tapak.

Gintakos man sang tawo ang balkon, kag 14 ka tapak ang kalabaon sini. Ang magtimbang nga pader sa alagyan sang balkon may kadamulon nga tatlo ka tapak.

10 Ang tatlo ka kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya palareho ang kadakuon, kag ang mga pader sa tunga nila palareho man ang kadamulon.

11 Gintakos sang tawo ang kasangkaron sang sini nga alagyan sa sidlangan, kag 22 ini ka tapak. Ang kasangkaron sang puwertahan sini 17 lang ka tapak. 12 Sa atubangan sang kada kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya, may manubo nga pader nga 20 ka pulgada ang kataason kag 20 ka pulgada ang kadamulon. Ini nga mga kuwarto napulo ka tapak kuwadrado.

13 Dayon gintakos sang tawo ang bug-os nga kasangkaron sang alagyan, kag 42 ini ka tapak. Ang pagtakos sini halin sa likod sang pader sang kuwarto nga sa diin nagabantay ang guwardya pakadto sa pihak nga pader sang pareho man nga kuwarto. 14 Gintakos niya ang pihak kag pihak nga pader sa sulod sang alagyan halin sa puwertahan pakadto sa balkon nga nagaatubang sa guwa nga lagwerta, kag ang bug-os nga kalabaon sini 100 ka tapak.[a] 15 Ang kalabaon sang alagyan halin sa puwertahan pakadto sa punta sang balkon 85 ka tapak. 16 May magagmay nga mga bintana sa tanan nga kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya kag subong man sa mga pader sa tunga sang sini nga mga kuwarto. Ini nga mga pader may dekorasyon nga mga palma nga gintigib.

Ang sa Guwa nga Lagwerta sang Templo

17 Dayon gindala ako sang tawo sa guwa nga lagwerta. Didto may nakita ako nga 30 ka kuwarto nga nagaidas sa alagyan nga bato nga nagapalibot sa lagwerta. 18 Ining alagyan nga sa ubos nagalambot hasta sa kilid sang mga alagyan nga pasulod sa lagwerta. Ang kasangkaron sang alagyan nga bato tupong sa kalabaon sang sina nga mga alagyan. 19 Dayon gintakos sang tawo ang distansya halin sa alagyan nga pasulod sa guwa nga lagwerta hasta sa alagyan nga pakadto sa sulod nga lagwerta, kag 170 ka tapak ang distansya sini.

Ang Alagyan sa Aminhan

20 Dayon gintakos sang tawo ang kalabaon kag kasangkaron sang alagyan sa aminhan. Ini nga alagyan nagapakadto sa guwa nga lagwerta. 21 Ang kada kilid sang alagyan may ara man sang tatlo ka kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya. Ang kadakuon sang sini nga mga kuwarto kag sang mga pader sa tunga sini, kag pati sang balkon sini, pareho man sa alagyan sa sidlangan. Ang kalabaon sang alagyan sa aminhan 85 ka tapak kag ang iya kasangkaron 42 kag tunga ka tapak. 22 Ang iya mga bintana, balkon, kag dekorasyon nga mga palma pareho man sa alagyan sa sidlangan. May pito ka halintang pasaka sa alagyan, kag may balkon sa punta sini. 23 Ang sa sulod nga lagwerta may alagyan nga nagaatubang sa alagyan sa aminhan, pareho sa alagyan sa sidlangan. Gintakos man sang tawo ang distansya sang duha ka alagyan, kag 170 ini ka tapak.

Ang Alagyan sa Bagatnan

24 Dayon gindala ako sang tawo sa bagatnan, kag didto may nakita ako nga alagyan. Gintakos niya ang balkon sini kag ang mga pader sa sulod, kag pareho man ang takos sini sa iban. 25 May mga bintana man sa palibot sang alagyan kag sang balkon pareho sa iban. Ang kalabaon sang alagyan 85 ka tapak kag ang iya kasangkaron 42 kag tunga ka tapak. 26 May pito man ka halintang pasaka sa alagyan kag may balkon man sa punta sini. Ang mga pader sa kilid sang alagyan may dekorasyon nga mga palma nga gintigib. 27 May ara man nga alagyan ang sulod nga lagwerta, nga nagaatubang sa bagatnan. Gintakos sang tawo ang distansya halin sa sini nga alagyan pakadto sa guwa nga alagyan sa bagatnan, kag 170 ini ka tapak.

Ang mga Alagyan Pakadto sa Sulod nga Lagwerta

28 Dayon gindala ako sang tawo sa sulod nga lagwerta. Didto kami nag-agi sa alagyan sa bagatnan. Gintakos niya ang alagyan, kag pareho man ini kadako sa iban. 29 May ara man ini sang mga kuwarto, nga sa diin nagabantay ang mga guwardya. Ang kadakuon sang sini nga mga kuwarto kag sang mga pader sa tunga sini, kag pati sang balkon sini, pareho man kadako sa iban. May mga bintana man sa palibot sang alagyan kag sang balkon. Ang kalabaon sang alagyan 85 ka tapak kag ang iya kasangkaron 42 kag tunga ka tapak. 30 (Ang mga balkon sang mga alagyan nga nagapalibot sa sulod nga lagwerta may kalabaon nga walo ka tapak kag may kasangkaron nga 42 kag tunga ka tapak.) 31 Ang balkon sang alagyan sa bagatnan nagaatubang sa guwa nga lagwerta, kag may dekorasyon ini nga mga palma nga gintigib sa iya magtimbang nga pader. May walo ka halintang pasaka sa sini nga alagyan.

32 Dayon gindala liwat ako sang tawo sa sulod nga lagwerta. Didto kami nag-agi sa alagyan sa sidlangan. Gintakos niya ang alagyan kag pareho man ini kadako sa iban. 33 May ara man ini sang mga kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya. Ang kadakuon sang sini nga mga kuwarto kag sang mga pader sa tunga sini, kag pati sang balkon sini, pareho man kadako sa iban. May mga bintana man sa palibot sang alagyan kag sang balkon. Ang kalabaon sang alagyan 85 ka tapak kag ang iya kasangkaron 42 kag tunga ka tapak. 34 Ang balkon sini nagaatubang sa guwa nga lagwerta, kag may dekorasyon ini nga mga palma nga gintigib sa iya magtimbang nga pader. May walo ka halintang pasaka sa sini nga alagyan.

35 Dayon gindala ako sang tawo sa alagyan sa aminhan. Gintakos niya ini nga alagyan kag pareho man ini kadako sa iban. 36 May ara man ini nga mga kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya. Ang kadakuon sang sini nga mga kuwarto kag sang mga pader sa tunga sini, kag pati sang balkon sini, pareho man kadako sa iban. May mga bintana man sa palibot sang alagyan. Ang kalabaon sang alagyan 85 ka tapak kag ang iya kasangkaron 42 kag tunga ka tapak. 37 Ang balkon sini nagaatubang sa guwa nga lagwerta, kag may dekorasyon ini nga mga palma nga gintigib sa iya magtimbang nga pader. May walo ka halintang pasaka sa sini nga alagyan.

Ang mga Kuwarto nga Ginapreparahan sang mga Halad

38 May nakita dayon ako nga kuwarto nga may puwertahan, sa tupad sang balkon sang alagyan sa aminhan. Didto ginahugasan ang mga halad nga sunugon. 39 Sa kada kilid sang sina nga balkon may duha ka lamisa nga sa diin ginaihaw ang mga sapat nga bilang halad nga ginasunog, halad sa pagpakatinlo, kag halad nga bayad sa sala. 40 May duha pa gid ka lamisa sa kada kilid sang hagdan nga pasaka sa alagyan sa aminhan. 41 Gani may walo tanan ka lamisa nga ginaihawan sang mga halad, apat sa balkon kag apat sa kilid sang alagyan. 42 May apat man didto ka lamisa nga hinimo halin sa bato nga binasbasan, nga sa diin ginabutang ang mga galamiton para sa pag-ihaw sang mga halad nga sunugon kag iban pa nga mga halad. Ini nga mga lamisa 30 ka pulgada kuwadrado kag 20 ka pulgada ang kataason. 43 Sa palibot sang pader sang balkon may mga salang-atan nga tatlo ka pulgada ang kalabaon. Kag nakita ko sa mga lamisa ang mga karne nga ihalad.

Ang mga Kuwarto sang mga Pari

44 May duha ka kuwarto sa sulod nga lagwerta. Ang isa ara sa kilid sang alagyan sa aminhan kag nagaatubang sa bagatnan, kag ang isa ara sa kilid sang alagyan sa bagatnan kag nagaatubang sa aminhan. 45 Nagsiling ang tawo sa akon, “Ang kuwarto nga nagaatubang sa bagatnan para sa mga pari nga nagadumala sa templo, 46 kag ang kuwarto nga nagaatubang sa aminhan para sa mga pari nga nagadumala sa halaran. Ini sila mga kaliwat ni Zadok, kag sila lang sa mga kaliwat ni Levi ang gintugutan nga makapalapit sa presensya sang Ginoo kag makaalagad sa iya. 47 Dayon gintakos sang tawo ang sulod nga lagwerta, kag 170 ka tapak ini kuwadrado. Ang halaran ara sa atubangan sang templo.”

Ang Templo

48 Dayon gindala ako sang tawo sa balkon sang templo. Gintakos niya ang magtimbang nga pader sa alagyan sang balkon, kag ang kada pader may kasangkaron nga walo ka tapak kag may kadamulon nga lima ka tapak. Ang kasangkaron sang alagyan sang balkon 24 ka tapak. 49 Ang balkon 34 ka tapak ang kalabaon kag 20 ka tapak ang kasangkaron. May napulo ka halintang pasaka sa balkon, kag may haligi sa kada kilid.

Footnotes

 1. 40:14 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.

The Temple Area Restored

40 In the twenty-fifth year of our exile, at the beginning of the year, on the tenth of the month, in the fourteenth year after the fall of the city(A)—on that very day the hand of the Lord was on me(B) and he took me there. In visions(C) of God he took me to the land of Israel and set me on a very high mountain,(D) on whose south side were some buildings that looked like a city. He took me there, and I saw a man whose appearance was like bronze;(E) he was standing in the gateway with a linen cord and a measuring rod(F) in his hand. The man said to me, “Son of man, look carefully and listen closely and pay attention to everything I am going to show you,(G) for that is why you have been brought here. Tell(H) the people of Israel everything you see.(I)

The East Gate to the Outer Court

I saw a wall completely surrounding the temple area. The length of the measuring rod in the man’s hand was six long cubits,[a] each of which was a cubit and a handbreadth. He measured(J) the wall; it was one measuring rod thick and one rod high.

Then he went to the east gate.(K) He climbed its steps and measured the threshold of the gate; it was one rod deep. The alcoves(L) for the guards were one rod long and one rod wide, and the projecting walls between the alcoves were five cubits[b] thick. And the threshold of the gate next to the portico facing the temple was one rod deep.

Then he measured the portico of the gateway; it[c] was eight cubits[d] deep and its jambs were two cubits[e] thick. The portico of the gateway faced the temple.

10 Inside the east gate were three alcoves on each side; the three had the same measurements, and the faces of the projecting walls on each side had the same measurements. 11 Then he measured the width of the entrance of the gateway; it was ten cubits and its length was thirteen cubits.[f] 12 In front of each alcove was a wall one cubit high, and the alcoves were six cubits square. 13 Then he measured the gateway from the top of the rear wall of one alcove to the top of the opposite one; the distance was twenty-five cubits[g] from one parapet opening to the opposite one. 14 He measured along the faces of the projecting walls all around the inside of the gateway—sixty cubits.[h] The measurement was up to the portico[i] facing the courtyard.[j](M) 15 The distance from the entrance of the gateway to the far end of its portico was fifty cubits.[k] 16 The alcoves and the projecting walls inside the gateway were surmounted by narrow parapet openings all around, as was the portico; the openings all around faced inward. The faces of the projecting walls were decorated with palm trees.(N)

The Outer Court

17 Then he brought me into the outer court.(O) There I saw some rooms and a pavement that had been constructed all around the court; there were thirty rooms(P) along the pavement.(Q) 18 It abutted the sides of the gateways and was as wide as they were long; this was the lower pavement. 19 Then he measured the distance from the inside of the lower gateway to the outside of the inner court;(R) it was a hundred cubits[l](S) on the east side as well as on the north.

The North Gate

20 Then he measured the length and width of the north gate, leading into the outer court. 21 Its alcoves(T)—three on each side—its projecting walls and its portico(U) had the same measurements as those of the first gateway. It was fifty cubits long and twenty-five cubits wide. 22 Its openings, its portico(V) and its palm tree decorations had the same measurements as those of the gate facing east. Seven steps led up to it, with its portico opposite them.(W) 23 There was a gate to the inner court facing the north gate, just as there was on the east. He measured from one gate to the opposite one; it was a hundred cubits.(X)

The South Gate

24 Then he led me to the south side and I saw the south gate. He measured its jambs and its portico, and they had the same measurements(Y) as the others. 25 The gateway and its portico had narrow openings all around, like the openings of the others. It was fifty cubits long and twenty-five cubits wide.(Z) 26 Seven steps led up to it, with its portico opposite them; it had palm tree decorations on the faces of the projecting walls on each side.(AA) 27 The inner court(AB) also had a gate facing south, and he measured from this gate to the outer gate on the south side; it was a hundred cubits.(AC)

The Gates to the Inner Court

28 Then he brought me into the inner court through the south gate, and he measured the south gate; it had the same measurements(AD) as the others. 29 Its alcoves,(AE) its projecting walls and its portico had the same measurements as the others. The gateway and its portico had openings all around. It was fifty cubits long and twenty-five cubits wide.(AF) 30 (The porticoes(AG) of the gateways around the inner court were twenty-five cubits wide and five cubits deep.) 31 Its portico(AH) faced the outer court; palm trees decorated its jambs, and eight steps led up to it.(AI)

32 Then he brought me to the inner court on the east side, and he measured the gateway; it had the same measurements(AJ) as the others. 33 Its alcoves,(AK) its projecting walls and its portico had the same measurements as the others. The gateway and its portico had openings all around. It was fifty cubits long and twenty-five cubits wide. 34 Its portico(AL) faced the outer court; palm trees decorated the jambs on either side, and eight steps led up to it.

35 Then he brought me to the north gate(AM) and measured it. It had the same measurements(AN) as the others, 36 as did its alcoves,(AO) its projecting walls and its portico, and it had openings all around. It was fifty cubits long and twenty-five cubits wide. 37 Its portico[m](AP) faced the outer court; palm trees decorated the jambs on either side, and eight steps led up to it.(AQ)

The Rooms for Preparing Sacrifices

38 A room with a doorway was by the portico in each of the inner gateways, where the burnt offerings(AR) were washed. 39 In the portico of the gateway were two tables on each side, on which the burnt offerings,(AS) sin offerings[n](AT) and guilt offerings(AU) were slaughtered.(AV) 40 By the outside wall of the portico of the gateway, near the steps at the entrance of the north gateway were two tables, and on the other side of the steps were two tables. 41 So there were four tables on one side of the gateway and four on the other—eight tables in all—on which the sacrifices were slaughtered. 42 There were also four tables of dressed stone(AW) for the burnt offerings, each a cubit and a half long, a cubit and a half wide and a cubit high.[o] On them were placed the utensils for slaughtering the burnt offerings and the other sacrifices.(AX) 43 And double-pronged hooks, each a handbreadth[p] long, were attached to the wall all around. The tables were for the flesh of the offerings.

The Rooms for the Priests

44 Outside the inner gate, within the inner court, were two rooms, one[q] at the side of the north gate and facing south, and another at the side of the south[r] gate and facing north. 45 He said to me, “The room facing south is for the priests who guard the temple,(AY) 46 and the room facing north(AZ) is for the priests who guard the altar.(BA) These are the sons of Zadok,(BB) who are the only Levites who may draw near to the Lord to minister before him.(BC)

47 Then he measured the court: It was square—a hundred cubits long and a hundred cubits wide. And the altar was in front of the temple.(BD)

The New Temple

48 He brought me to the portico of the temple(BE) and measured the jambs of the portico; they were five cubits wide on either side. The width of the entrance was fourteen cubits[s] and its projecting walls were[t] three cubits[u] wide on either side. 49 The portico(BF) was twenty cubits[v] wide, and twelve[w] cubits[x] from front to back. It was reached by a flight of stairs,[y] and there were pillars(BG) on each side of the jambs.

Footnotes

 1. Ezekiel 40:5 That is, about 11 feet or about 3.2 meters; also in verse 12. The long cubit of about 21 inches or about 53 centimeters is the basic unit of measurement of length throughout chapters 40–48.
 2. Ezekiel 40:7 That is, about 8 3/4 feet or about 2.7 meters; also in verse 48
 3. Ezekiel 40:9 Many Hebrew manuscripts, Septuagint, Vulgate and Syriac; most Hebrew manuscripts gateway facing the temple; it was one rod deep. Then he measured the portico of the gateway; it
 4. Ezekiel 40:9 That is, about 14 feet or about 4.2 meters
 5. Ezekiel 40:9 That is, about 3 1/2 feet or about 1 meter
 6. Ezekiel 40:11 That is, about 18 feet wide and 23 feet long or about 5.3 meters wide and 6.9 meters long
 7. Ezekiel 40:13 That is, about 44 feet or about 13 meters; also in verses 21, 25, 29, 30, 33 and 36
 8. Ezekiel 40:14 That is, about 105 feet or about 32 meters
 9. Ezekiel 40:14 Septuagint; Hebrew projecting wall
 10. Ezekiel 40:14 The meaning of the Hebrew for this verse is uncertain.
 11. Ezekiel 40:15 That is, about 88 feet or about 27 meters; also in verses 21, 25, 29, 33 and 36
 12. Ezekiel 40:19 That is, about 175 feet or about 53 meters; also in verses 23, 27 and 47
 13. Ezekiel 40:37 Septuagint (see also verses 31 and 34); Hebrew jambs
 14. Ezekiel 40:39 Or purification offerings
 15. Ezekiel 40:42 That is, about 2 2/3 feet long and wide and 21 inches high or about 80 centimeters long and wide and 53 centimeters high
 16. Ezekiel 40:43 That is, about 3 1/2 inches or about 9 centimeters
 17. Ezekiel 40:44 Septuagint; Hebrew were rooms for singers, which were
 18. Ezekiel 40:44 Septuagint; Hebrew east
 19. Ezekiel 40:48 That is, about 25 feet or about 7.4 meters
 20. Ezekiel 40:48 Septuagint; Hebrew entrance was
 21. Ezekiel 40:48 That is, about 5 1/4 feet or about 1.6 meters
 22. Ezekiel 40:49 That is, about 35 feet or about 11 meters
 23. Ezekiel 40:49 Septuagint; Hebrew eleven
 24. Ezekiel 40:49 That is, about 21 feet or about 6.4 meters
 25. Ezekiel 40:49 Hebrew; Septuagint Ten steps led up to it