Add parallel Print Page Options

Ginpaanggid ang Hari sang Egipto sa Buaya

32 Sang nahauna nga adlaw sang ikadose nga bulan, sang ikadose nga tuig sang amon pagkabihag, nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, magpanalambiton ka parte sa Faraon nga hari sang Egipto. Isiling ini sa iya: Nagahunahuna ka nga pareho ka sang leon nga nagapakadto-pakari sa mga nasyon. Pero ang matuod, pareho ka lang sang buaya nga nagalangoy-langoy sa imo mga suba. Ginalabugay mo sang imo tiil ang tubig kag nagalubog ini. Karon, amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios sa imo: Pukuton ko ikaw kag ipaguyod patakas paagi sa madamo nga mga tawo. Ipilak ko ikaw sa duta kag ipakaon sa mga pispis kag sa talunon nga mga sapat. Laptahon ko ang imo mga unod sa mga bukid kag sa mga patag. Buliton ko sang imo nagailig nga dugo ang duta hasta ang mga bukid, kag paagayon ko ini sa mga ililigan sang tubig. Kon dulaon ko na ikaw, lipdan ko sang mga panganod ang langit, gani indi na magsanag ang mga bituon, pati ang adlaw kag ang bulan. Padulmon ko ang tanan nga nagasiga sa langit. Gani magadulom gid sa bug-os mo nga nasyon. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

“Matublag ang mga katawhan sang mga nasyon nga indi mo kilala kon laglagon ko na ikaw. 10 Madamo nga mga nasyon ang akon pahadlukon sa matabo sa imo, pati ang ila mga hari magakurog sa kahadlok. Magakurog gid ang kada isa sa ila sa kahadlok kon ibalabad ko ang akon espada sa ila sa tion sang imo pagkalaglag. 11 Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga salakayon ka sang espada sang hari sang Babilonia. 12 Ipapatay ko ang imo madamo nga katawhan paagi sa espada sang gamhanan nga mga tawo nga pinakamapintas sa tanan nga nasyon. Laglagon gid nila ang tanan nga katawhan sang Egipto pati ang mga butang nga ginapabugal sang sini nga nasyon. 13 Pamatyon ko ang tanan nga kasapatan sang Egipto nga nagahalab[a] sa higad sang bugana nga tubig.[b] Gani wala na sang tawo ukon sapat nga maglubog sang tubig. 14 Dayon patin-awon ko ang tubig sang Egipto, kag magailig ini pareho sang pag-ilig sang lana. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 15 Kon himuon ko na nga mamingaw ang Egipto, kag laglagon ang tanan nga ara dira pati ang iya mga pumuluyo, mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.

16 “Amo ato ang panalambiton sang mga pumuluyo sang mga nasyon para sa Egipto kag sa tanan niya nga mga pumuluyo. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

17 Karon, sang ika-15 nga adlaw sang amo gihapon nga bulan kag tuig, nagsiling ang Ginoo sa akon, 18 “Tawo, magpangasubo ka para sa mga pumuluyo sang Egipto kag sa mga pumuluyo sang iban pa nga gamhanan nga mga nasyon. Kay itagbong ko sila sa idalom sang duta kag makaupod nila didto ang mga nagkalamatay na. 19 Silinga sila, ‘Mas labaw pa bala kamo sang sa iban? Itagbong man kamo sa kadadalman kag makaupod ninyo didto ang mga wala nagtuo sa Dios[c] 20 nga nagkalamatay sa inaway.’ Malaglag ang mga Egiptohanon kay handa na ang espada sang mga kaaway sa pagpatay sa ila. Guyuron ang Egipto kag ang iya katawhan pakadto sa kalaglagan. 21 Didto sa lugar sang mga patay, abiabihon sang gamhanan nga mga pangulo ang Egipto kag ang iya kadampig nga mga nasyon. Magasiling sila, ‘Nagpanaog man sila diri! Kaupod na nila subong ang mga wala nagtuo sa Dios nga nagkalamatay sa inaway.’

22-23 “Didto man ang hari sang Asiria nga napalibutan sang lulubngan sang iya mga soldado nga nagkalamatay sa inaway. Ang ila mga lulubngan ara sa pinakamadalom nga bahin sang kadadalman. Ini nga mga katawhan nga ginakahadlukan sadto sang mga tawo nagkalamatay sa inaway.

24 “Didto man ang hari sang Elam. Napalibutan ang iya lulubngan sang lulubngan sang iya katawhan. Nagkalamatay sila tanan sa inaway. Nagpanaog sila didto sa lugar sang mga patay upod sa iban nga mga wala nagtuo sa Dios. Sang buhi pa sila ginpahadlok nila ang mga tawo sa ila, pero subong ginpakahuy-an sila upod sa iban nga mga nagkalamatay. 25 May ginahamyangan didto ang hari sang Elam upod sa mga nagkalamatay sa inaway. Napalibutan ang iya lulubngan sang lulubngan sang iya katawhan. Sila tanan nga wala nagtuo sa Dios nagkalamatay sa inaway. Kay sang buhi pa sila ginpahadlok nila ang mga tawo sa ila, pero subong ginpakahuy-an sila kag nagahamyang upod sa mga nagkalamatay sa inaway.

26 “Didto man ang hari sang Meshec kag ang hari sang Tubal. Napalibutan ang ila lulubngan sang lulubngan sang ila katawhan. Sila tanan nga wala nagtuo sa Dios nagkalamatay sa inaway. Kay sang buhi pa sila ginpahadlok nila ang mga tawo sa ila. 27 Wala sila ginhatagan sang dungganon nga lubong pareho sang iban nga mga bantog nga tawo nga wala nagatuo sa Dios, nga sang paglubong sa ila ang ila mga espada ara sa ila uluhan kag ang ila mga taming ara sa ila dughan.[d] Ini sila nagkalamatay man sa inaway, kay sang buhi pa sila ginpahadlok man nila ang mga tawo sa ila.

28 “Kag ikaw nga hari sang Egipto, malaglag man kag magahamyang upod sa mga wala nagtuo sa Dios nga nagkalamatay sa inaway.

29 “Ara man didto sa lugar sang mga patay ang mga hari sang Edom kag ang tanan nga opisyal sini. Gamhanan sila sadto, pero subong nagahamyang sila sa lugar sang mga patay upod sa mga wala nagtuo sa Dios nga nagkalamatay sa inaway.

30 “Didto man ang tanan nga opisyal sang mga lugar sa aminhan kag ang mga taga-Sidon. Kay sang buhi pa sila ginpahadlok man nila ang mga tawo sa ila. Gamhanan man sila sadto, pero subong ginpakahuy-an sila kag nagahamyang sa lugar sang mga patay upod sa mga wala nagtuo sa Dios nga nagkalamatay sa inaway. 31 Kon makita sang hari sang Egipto[e] ining mga nagkalamatay didto sa lugar sang mga patay, malipay siya kag ang iya mga soldado tungod kay indi lang gali sila ang napatay sa inaway. 32 Bisan ginbuot ko nga kahadlukan sila sang mga tawo sang buhi pa sila, mapatay sila kag magahamyang upod sa mga wala nagtuo sa akon nga nagkalamatay sa inaway. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 32:13 nagahalab: ukon, nagainom.
  2. 32:13 bugana nga tubig: posible ang Suba sang Nilo.
  3. 32:19 wala nagtuo sa Dios: sa literal, wala matuli.
  4. 32:27 kag ang ila mga taming ara sa ila dughan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  5. 32:31 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.