Add parallel Print Page Options

Ang Duha ka Mag-utod nga Babayi nga mga Malain

23 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, sadto anay may duha ka mag-utod nga babayi. Sang bataon pa sila, nagabaligya sila sang ila lawas sa Egipto. Ginapabay-an lang nila ang mga lalaki nga magpaayaw sa ila mga lawas. Ang ngalan sang magulang amo si Ohola, kag ang manghod amo si Oholiba. Ginpangasawa ko sila nga duha kag may mga anak kami. Si Ohola amo ang Samaria, kag si Oholiba amo ang Jerusalem.

“Bisan asawa ko na si Ohola, nagapadayon gihapon siya sa pagbaligya sang iya lawas, kag nagalagas gid siya sa iya mga kerido nga mga taga-Asiria nga malapit sa iya. Mga guwapo sila kag bataon nga mga lalaki. Mga kapitan sila kag mga kumander nga nakauniporme sang asol, kag mga manugkabayo pa. Nagpakighilawas si Ohola sa tanan nga opisyal sang Asiria, kag gindagtaan niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. Wala gid siya nag-untat sa pagbaligya sang iya lawas halin sang didto pa siya sa Egipto. Sang bataon pa siya nagpakighilawas na siya, kag ang mga lalaki nagpaayaw sa iya lawas.

“Gani gintugyan ko siya sa kamot sang iya mga kerido nga mga taga-Asiria nga ginalagas gid niya. 10 Gin-ubahan nila siya, ginpatay paagi sa espada, kag ginbihag ang iya mga anak. Ang natabo nga pagsilot sa iya amo ang ginahambalan sang mga kababayihan.

11 “Bisan pa nga nakita ni Oholiba ang natabo sa iya utod, nagpadayon gihapon siya sa pagbaligya sang iya lawas, kag nangin mas malain pa siya nga babayi sang sa iya utod. 12 Naglagas man siya sa mga taga-Asiria nga mga guwapo kag bataon nga mga lalaki. Ini sila mga kapitan kag mga kumander nga nakauniporme, kag mga manugkabayo pa. 13 Nakita ko nga pareho siya sa iya utod; gindagtaan man niya ang iya kaugalingon.

14-15 “Nagdugang pa gid ang pagbaligya ni Oholiba sang iya lawas. Naluyag man siya sa manugkarwahe nga mga opisyal sang Babilonia sang makita niya ang ila larawan sa mga dingding. Ini nga mga opisyal nakauniporme sang pula, may mga wagkos sa hawak, kag may mga turban. 16 Tungod nga naluyag siya sa ila, nagpasugo siya sa Babilonia sa pag-imbitar sa sini nga mga opisyal sa pagkadto sa iya. 17 Gani nagkadto sila sa iya kag nagpakighilawas sa iya. Sa ila nga pagpakighilawas sa iya, gindagtaan nila siya. Pero sang ulihi tinak-an siya kag nagbulag siya sa ila.

18 “Ginkangil-aran kag gintalikdan ko si Oholiba pareho sang akon ginhimo sa iya utod tungod kay nagapadayon siya sa pagbaligya sang iya lawas sing hayag. 19 Pero sa pihak sini, padayon pa gid siya nga nagbaligya sang iya lawas pareho sang iya ginhimo didto sa Egipto sang bataon pa siya. 20 Nagalagas gid siya sa iya mga kerido nga ang ila kinatawo pareho kadako sang iya sang mga asno kag ang ila semilya pareho kadamo sang iya sang mga kabayo. 21 Gani, Oholiba, nagbalik ka sa imo binastos nga buluhaton nga imo ginhimo sadto sa Egipto sang bataon ka pa. Didto nagpaayaw ang mga lalaki sa imo lawas.

22 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa imo Oholiba, ipasalakay ko ikaw sa imo mga kerido nga imo gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila. 23 Sila amo ang mga taga-Babilonia kag ang mga Kaldeanhon nga halin sa Pekod, Shoa, Koa, kag ang mga taga-Asiria. Ini sila mga guwapo kag bataon nga mga lalaki. Mga kapitan sila, mga kumander, mga manugkarwahe nga mga opisyal, kag iban pa nga mataas nga opisyal. Mga manugkabayo pa sila tanan. 24 Magasalakay sila sa imo halin sa aminhan nga may madamo nga mga soldado, mga kabayo, kag mga karwahe. May mga taming sila kag mga helmet, kag libutan ka nila. Itugyan ko ikaw sa ila para silutan, kag silutan ka nila sang silot nga suno sa ila bagay sa imo. 25 Sa akon puwerte nga kaakig sa imo, pasilutan ko ikaw sa ila. Kag sa ila kaakig utdon nila ang imo ilong kag mga dulunggan. Bihagon nila ang imo mga anak, kag ang mabilin sa imo pamatyon nila sa espada ukon sunugon. 26 Ubahan man nila ikaw kag kuhaon ang imo mga alahas. 27 Mauntat na dayon ang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas, nga gin-umpisahan mo sa Egipto. Indi mo na pagdumdumon ina, kag kalimtan mo na ang Egipto. 28 Kay ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga itugyan ko ikaw sa kamot sang mga tawo nga imo ginadumtan; atong imo mga gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila. 29 Silutan ka nila sa ila kaakig, kag kuhaon nila ang tanan mo nga mga ginpangabudlayan. Bayaan ka nila nga hublas, kag makita sang mga tawo ang makahuluya mo nga kahimtangan tungod sang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas. 30 Amo ini ang nagdala sa imo sa kalaglagan, kay nagpakighilawas ka sa mga taga-iban nga mga nasyon kag ginhigkuan mo ang imo kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. 31 Ginsunod mo ang ginhimo sang imo utod nga babayi, gani silutan ko man ikaw pareho sang akon pagsilot sa iya.

32 Huo, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga silutan ko ikaw pareho sang akon pagsilot sa imo utod nga babayi. Ang akon silot pareho sang ilimnon sa kupa nga dako kag madalom. Kag kon mainom mo na ini nga kupa nga puno sang akon kaakig, pagayagutaon kag pagainsultuhon ka. 33 Mahubog ka kag masubuan, kay ang kupa nga ini puno sang kalaglagan. Amo ini ang kupa sang pag-antos nga nainom sang imo utod nga Samaria. 34 Siputon mo gid ini inom, kag dayon buk-on mo ang kupa, kag pukpukon mo ang imo dughan sa kasubo. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 35 Kag tungod kay ginkalimtan mo ako kag gintalikdan, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga magaantos ka gid tungod sang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas.”

36 Nagsiling liwat ang Ginoo sa akon, “Tawo, sentensyahi si Ohola kag si Oholiba. Ipahibalo sa ila ang ila makangilil-ad nga mga binuhatan. 37 Kay nagpanginlalaki sila kag nagpamatay. Nagpanginlalaki sila paagi sa pagsimba sa mga dios-dios, kag ang ila mga anak mismo, nga gindedikar nila sa akon sang natawo sila, ginhalad nila sa mga dios-dios bilang pagkaon sini. 38-39 Wala labot sina, gindagtaan pa nila ang akon templo kag ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga ginapatuman ko sa ila. Sang adlaw nga ginhalad nila ang ila mga anak sa ila dios-dios, nagsulod sila sa akon templo, kag Adlaw pa ato nga Inugpahuway. 40 Nagpasugat pa gani sila sang mga lalaki halin sa malayo nga mga lugar. Kag sang pag-abot sini nga mga lalaki, nagpaligo sila kag nagpaguwapa, kag nagsuksok sang mga alahas. 41 Nagpungko dayon sila sa matahom nga katre, nga sa atubang sini may lamisa. May ginbutang sila didto sa lamisa nga insenso kag lana nga ihalad kuntani sa akon. 42 Mabatian sa ila kuwarto ang ginahod sang mga hubog kag nagapatawhay-tawhay nga mga tawo, nga naghalin sa kamingawan. Ginpasuksukan sila sang sini nga mga tawo sang pulseras kag ginbutangan sang matahom nga korona. 43 Dayon nagsiling ako sa akon kaugalingon, ‘Pagusto sila nga magpakighilawas sa sina nga mga babayi nga nagtigulang na lang sa pagbaligya sang ila lawas.’ 44 Amo gani ang ila ginhimo. Naghulid sila sa kay Ohola kag kay Oholiba, ang duha ka bastos nga mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas. 45 Pero ini nga mga babayi silutan sang matarong nga mga tawo sing silot nga nagakabagay gid sa ila nga pagpanginlalaki kag pagpamatay.

46 Ako, ang Ginoong Dios, magasugo sang mga tawo nga magasalakay sa ila. Ini nga mga tawo magapahadlok sa ila, magaagaw sang ila mga pagkabutang, 47 magabato sa ila, kag magapatay sa ila sa espada. Pamatyon man ang ila mga kabataan kag sunugon ang ila mga balay. 48 Sa sini nga paagi mapauntat ko ang binastos nga buluhaton sa sini nga nasyon. Kag ini mangin paandam man sa iban nga indi gid magsunod sa ila ginhimo. 49 Kag kamo nga duha ka mag-utod, magaantos gid kamo tungod sa inyo binastos nga buluhaton kag pagsimba sa mga dios-dios. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoong Dios.”