Add parallel Print Page Options

Ang Babilonia Gamiton sang Dios Bilang Espada sa Pagsilot sa Israel

21 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, mag-atubang ka sa Jerusalem kag maghambal kontra sa Israel kag sa mga simbahan sini. Silinga sila nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Kontra ko kamo! Gabuton ko ang akon espada kag pamatyon ko kamo tanan, maayo man ukon malain. Huo, pamatyon ko kamo tanan sang akon espada halin sa bagatnan hasta sa aminhan. Dayon mahibaluan sang tanan nga ako amo ang Ginoo. Gin-gabot ko ang akon espada, kag indi ko ini pag-ibalik sa iya tagob hasta nga indi matapos ang pagpamatay sini.

“Gani tawo, mag-ugayong ka sa puwerte nga kasubo kag kasakit sang tagipusuon. Mag-ugayong ka sa ila atubangan. Kon mamangkot sila kon ngaa nagaugayong ka, silinga sila nga tungod sa balita nga makapakurog, makapaluya, makapahadlok kag makapalipong sa ila. Matabo gid ini nga mga butang sa indi madugay. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Nagsiling pa gid ang Ginoo sa akon, 9-10 “Tawo, ihambal ang akon mensahi sa mga tawo. Silinga sila nga ako, ang Ginoo, nagasiling: Ginbaid ko ang akon espada para sa pagpamatay sa inyo. Ginpahining ko gid ini agod mag-igrab pareho sang kilat. Ti magakalipay pa bala kamo? Yagutaon pa bala ninyo ang akon mga pagdisiplina sa inyo?[a] 11 Ginbaid ko ang akon espada kag ginpahining, kag handa na ini nga gamiton sa pagpamatay.

12 “Tawo, maghibi ka sing tudo kag pukpuka ang imo dughan sa kasubo kay ina nga espada magapatay sa akon katawhan nga mga Israelinhon kag sa ila mga pangulo. 13 Ini isa ka pagtilaw sa akon katawhan. Indi sila maghunahuna nga indi ko pagpadayunon ang akon pagdisiplina nga ginayaguta nila. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 14 Gani, tawo, magsugid ka sang akon mensahi. Isumbag ang imo inumol sa imo palad sa kaakig, kag magkuha ka sang espada kag ilabo ini sing duha ukon tatlo ka beses bilang simbolo nga madamo ang magakalamatay sa ila sa inaway. 15 Magakurog sila sa kahadlok kag madamo ang malaglag sa ila. Ginbutang ko na ang espada sa mga puwertahan sang ila siyudad sa pagpatay sa ila. Nagaigrab ini pareho sang kilat kag handa sa pagpamatay. 16 O espada, magpanglabo ka sa wala kag sa tuo. Magpanglabo ka bisan diin ka magliso. 17 Isumbag ko man ang akon inumol sa akon palad sa kaakig, kag dayon madula ang akon kaakig. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

18 Nagsiling ang Ginoo sa akon, 19 “Tawo, maghimo ka sang mapa kag markahi ini sang duha ka dalan nga pagaagyan sang hari sang Babilonia nga may dala nga espada. Ining duha ka dalan magaumpisa sa Babilonia. Magbutang ka sang karatula sa ginsang-an sang duha ka dalan agod mahibaluan kon diin pakadto ining duha ka dalan. 20 Ang isa ka dalan pakadto sa Raba, ang kapital sang Ammon, kag ang isa pakadto sa Jerusalem, ang napaderan nga kapital sang Juda. 21 Kay ang hari sang Babilonia magatindog sa ginsang-an sang duha ka dalan kag hibaluon niya kon sa diin siya nga dalan maagi paagi sa paggabot-gabot sang pana,[b] pagpamangkot sa mga dios-dios, kag pagtan-aw sing maayo sa atay sang sapat nga ginhalad. 22 Ang iya magabot nga pana amo ang may marka nga Jerusalem. Dayon magasinggit siya sa pagsalakay sa Jerusalem kag sa pagpamatay sang mga pumuluyo sini. Magabutang siya sang dalagko nga mga kahoy nga pangwasak sa puwertahan sang Jerusalem. Magahimo siya sang tore-tore kag magatumpok sang duta sa kilid sang pader sang siyudad agod mataklas ini. 23 Indi makapati ang mga taga-Jerusalem nga matabo ini sa ila tungod kay may kasugtanan sila sa Babilonia. Pero ang hari sang Babilonia magapadumdom sa ila sang ila mga sala, kag dayon pagabihagon niya sila.

24 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa ila: Ang inyo mga sala nabuyagyag, kag ginapakita gid ninyo kon daw ano kamo ka rebelde kag makasasala. Tungod nga ginahimo ninyo ini, ipabihag ko kamo.

25 “Ikaw nga malaot kag makasasala nga pangulo sang Israel, nag-abot na ang tion nga silutan ka! 26 Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Kuhaa ang imo turban kag korona, kay ang tanan lain na. Ang mga kubos mangin dungganon, kag ang mga dungganon mangin kubos. 27 Laglagon ko gid ang Jerusalem! Indi ini pagpatindugon liwat hasta nga mag-abot ang akon pinili nga magahukom sa sini nga siyudad; kay siya ang akon gintugyanan sini.

28 “Kag ikaw nga tawo, silinga ang mga Ammonhon nga nagainsulto sa Israel nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa ila: Handa na ang espada sa pagpamatay. Ginpahining gid ini agod mag-igrab pareho sang kilat. 29 Indi matuod ang mga palanan-awon kag mga tagna nga nabaton ninyo parte sa espada. Ang matuod, handa na ang espada sa pag-utod sang mga liog sang mga malaot nga tawo. Ang tion sang pagsilot sa ila nag-abot na. 30 Ibalik ko bala ang espada sa tagob? Indi! Sentensyahan ko kamo sa inyo mismo nasyon, sa lugar nga sa diin kamo natawo. 31 Ipaagom ko sa inyo ang akon puwerte nga kaakig, kag itugyan ko kamo sa mapintas nga mga tawo, nga hanas sa pagpamatay. 32 Mangin gatong kamo, kag ang inyo dugo magaagay sa inyo duta. Wala sing may magdumdom sa inyo. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 21:9-10 Yagutaon… sa inyo?: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 21:21 Ang mga pana ginabutangan sang ngalan sang tawo ukon lugar, dayon ginauyog, kag pagkatapos ginagabot ang isa.