A A A A A
Bible Book List

Ezdráš 2 Bible 21 (B21)

První navrátilci

Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. [a] Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Serajáše, Reelajáše, Mordechaje, Bilšana, Mispara, Bigvaje, Rechuma a Baany.

Toto je soupis izraelského lidu:

synové Parošovi 2 172

synové Šefatiášovi 372

synové Arachovi 775

synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 812

synové Elamovi 1 254

synové Zatuovi 945

synové Zakajovi 760

10 synové Baniho 642

11 synové Bebajovi 623

12 synové Azgadovi 1 222

13 synové Adonikamovi 666

14 synové Bigvajovi 2 056

15 synové Adinovi 454

16 synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98

17 synové Becajovi 323

18 synové Jorovi 112

19 synové Chašumovi 223

20 synové Gibarovi 95

21 obyvatelé Betléma 123

22 muži z Netofu 56

23 muži z Anatotu 128

24 obyvatelé Azmavetu 42

25 obyvatelé Kiriat-jearimu, [b] Kefiry a Beerotu 743

26 obyvatelé Rámy a Geby 621

27 muži z Michmasu 122

28 muži z Bet-elu a Aje 223

29 obyvatelé Nebó 52

30 obyvatelé Magbiše 156

31 obyvatelé jiného Elamu 1 254

32 obyvatelé Charimu 320

33 obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 725

34 obyvatelé Jericha 345

35 obyvatelé Senay 3 630.

36 Kněží:

synové Jedajášovi z domu Ješuova 973

37 synové Imerovi 1 052

38 synové Pašchurovi 1 247

39 synové Charimovi 1 017.

40 Levité:

synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodaviášových 74

41 zpěváci, synové Asafovi 128

42 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi, celkem 139.

43 Chrámoví sluhové:

synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi,

44 synové Kerosovi, synové Siahovi, synové Padonovi,

45 synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Akubovi,

46 synové Chagabovi, synové Šalmajovi, synové Chananovi,

47 synové Gidelovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi,

48 synové Recinovi, synové Nekodovi, synové Gazamovi,

49 synové Uzovi, synové Paseachovi, synové Besajovi,

50 synové Asnovi, synové Meunitů, synové Nefusitů,

51 synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi,

52 synové Baclutovi, synové Mechidovi, synové Charšovi,

53 synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi,

54 synové Neciachovi, synové Chatifovi.

55 Synové Šalomounových služebníků:

synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Perudovi,

56 synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi,

57 synové Šefatiášovi, synové Chatilovi, synové Pochereta Cebajimského, synové Amiho.

58 Chrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem 392.

59 Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adanu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:

60 Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 652.

61 Z kněží to byli:

synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno).

62 Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. 63 Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. [c]

64 Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. 65 Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček. 66 Měli 736 koní, 245 mezků, 67 435 velbloudů a 6 720 oslů.

68 Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. 69 Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem [d] zlata, 5 000 hřiven [e] stříbra a 100 kněžských suknic.

70 Kněží, levité, někteří z lidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých městech.

Footnotes:

  1. Ezdráš 2:1 2.Král 25:1–12
  2. Ezdráš 2:25 podle LXX (MT: Kiriat-arimu); srov. Neh 7:29
  3. Ezdráš 2:63 losy k dotazování na Boží vůli (Exod 28:30; 1.Sam 14:41–42)
  4. Ezdráš 2:69 asi 500 kg
  5. Ezdráš 2:69 asi 2 900 kg
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes