A A A A A
Bible Book List

Ezékiel 45 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Az Örökkévalónak felajánlott szent terület

45 „Amikor sorsolással felosztjátok Izráel földjét, különítsetek el belőle egy részt, és azt ajánljátok fel az Örökkévalónak szent ajándékul! Ennek a résznek a méretei: 25 000 könyök[a] hosszú és 20 000[b] könyök széles. Ez a terület teljes egészében szent legyen! 2-3 Ezen belül mérjetek ki egy 25 000 könyök hosszú és 10 000 könyök széles területet, ebben legyen a Templom, a legszentebb terület! Ezen belül legyen a Templom-terület külső fala által határolt 500 könyök oldalú négyzet: a szent hely! A falon kívül körös-körül még maradjon 50 könyök szélességű szabad tér!

A szent rész a papoké legyen, akik a Templomban teljesítenek szolgálatot, és az Örökkévaló színe elé járulnak, hogy neki szolgáljanak. Itt legyenek a házaik, és ezen a területen legyen a Templom is.

Egy másik, de azonos méretű terület a lévitáké legyen, akik a Templom körüli szolgálatokat végzik: itt legyenek a településeik és a birtokaik.

A város és a fejedelem birtoka

A város birtokául az előbbi szent terület mellett jelöljetek ki egy 5 000 könyök széles és 25 000 könyök hosszú részt, amely Izráel egész népéhez tartozik.

A fejedelem birtokát így jelöljétek ki: a szent terület és a város birtoka mellett mindkét oldalon, a nyugati oldalon nyugat felé, a keleti oldalon pedig kelet felé terjedjen ki. A fejedelem birtokának ugyanannyi legyen a szélessége, mint egy-egy törzs birtokáé. Hosszában pedig az ország nyugati határától a keleti határáig húzódjon. Ez lesz a fejedelem birtoka Izráelben. Akkor majd fejedelmeim nem fogják többé elnyomni népemet, és az ország területének többi részét felosztják Izráel népének a törzsei között.”

Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: „Izráel fejedelmei! Most már elég legyen az erőszakosságból, és a nép elnyomásából! Igazságosan uralkodjatok, és ne vegyétek el többé földjeiket!” — ezt mondja Uram, az Örökkévaló!

10 „Elég legyen már a csalásból! Ne használjatok többé hamis mérleget és mértékeket! 11 Az éfá és a bat azonos űrtartalmú legyen: mindkettő a hómer[c] tizedrésze! Tehát a hómer legyen az alapegység! 12 A sékel[d] 20 gérát ér, a mina pedig 60 sékelt. Tehát a mina 20 meg 25 meg 15 sékelt ér.”

Az áldozatok rendje

13 „Földje terméséből ezt a részt — köteles adományként — Izráel népéből mindenkinek ezt kell vinnie áldozatul a Templomba:

1/6 éfá[e] minden hómer búzából,

1/6 éfá minden hómer árpából,

14-15 1/10 bat[f] minden kór olíva olajból,

egy bárány a nyájból, minden 200 állat (juh, vagy kecske) után,

Izráel bőséges legelőiről.

Ne felejtsétek: 10 bat egyenlő 1 hómerrel, és 10 bat egyenlő 1 kórral[g].

Ezek az adományok szolgálnak az ételáldozatokhoz, az égőáldozatokhoz és a hálaáldozatokhoz, hogy engesztelést szerezzenek azoknak, akik az áldozatot bemutatják.

16 Az ország lakosai valamennyien át kell adják ezeket az adományokat a fejedelemnek. 17 Ő pedig ezekből vigye fel az égőáldozatokat, étel- és italáldozatokat az Újhold ünnepén, szombatonként és Izráel népének valamennyi ünnepén. Ezen kívül ő gondoskodjon a bűnért való áldozatról, az ételáldozatról, az égőáldozatról és a hálaáldozatról, amelyekkel engesztelést szerez Izráel egész népe számára.

18-19 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: Az első hónap első napján válasszatok ki a többi közül egy hibátlan bikaborjút, hogy bűnért való áldozatul szolgáljon, és vérével megtisztítsátok a Templomot! Ennek az állatnak a vérével kenje meg a pap a Templom bejárati ajtajának az ajtófélfáit, az oltár szegélyének négy sarkát és a belső udvar kapujának az ajtófélfáit. 20 Ugyanezt meg kell ismételnetek az első hónap hetedik napján is, hogy engesztelést szerezzetek mindazokért, akik tudatlanságból, vagy tévedésből vétkeztek. Így kell a Templomot is felszentelnetek, és minden tisztátalanságtól megtisztítanotok.”

A Páska ünnepe

21 „Az első hónap 14. napján tartsátok meg a Páska ünnepét! Ugyanekkor kezdődik a Kovásztalan Kenyerek ünnepe is, amely hét napig tart, ez alatt csak kovásztalan kenyeret egyetek! 22 A Páska ünnepén a fejedelem vigyen egy bikát bűnért való áldozatul mind a saját nevében, mind az egész nép nevében! 23 Ezen kívül az ünnep hét napján minden nap áldozzon az Örökkévalónak égőáldozatul hét hibátlan bikát és hét hibátlan kost! Ugyanekkor naponta egy-egy kecskebakot áldozzon bűnért való áldozatul! 24 A bikákkal és a kosokkal együtt mutasson be ételáldozatot is: minden állathoz egy-egy éfá lisztet, és minden éfá liszthez adjon egy hin[h] olívaolajat!

25 A fejedelem mutassa be ugyanezeket az áldozatokat a Sátorok ünnepén, amely a hetedik hónap 15. napján kezdődik, és szintén hét napig tart. Tehát ekkor is készítse el ugyanazokat a bűnért való áldozatokat, égőáldozatokat és olajjal együtt bemutatandó ételáldozatokat, amelyeket a Páska ünnepén bemutatott!”

Footnotes:

  1. Ezékiel 45:1 könyök Ókori mértékegység: kb. 52 cm.
  2. Ezékiel 45:1 20 000 Ez az ókori görög fordításból való. A masszoréta héber szövegben 10 000 szerepel.
  3. Ezékiel 45:11 hómer Ókori űrmérték: kb. 220 liter. A szemes terményeket (gabonát) ezzel mérték.
  4. Ezékiel 45:12 sékel Mai mértékkel kb. 12 g.
  5. Ezékiel 45:13 éfá Ókori űrmérték, kb. 22 liter. A szemes terményeket (gabonát) ezzel mérték.
  6. Ezékiel 45:14 bat Ókori űrmérték, kb. 22 liter. Folyadékok mérésére használták.
  7. Ezékiel 45:14 kór Ókori űrmérték: kb. 220 liter. Megegyezett a hómerrel, de a kórral általában folyadékot, pl. olajat mértek.
  8. Ezékiel 45:24 hin Ókori űrmérték, kb. 3,2 liter.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Ezékiel 45 Hungarian Károli (KAR)

45  És mikor a földet sorsvetéssel elosztjátok örökségül, adjatok áldozatot az Úrnak, szent részt a földbõl; hosszúsága legyen huszonötezer és szélessége tízezer [sing,] szent legyen az egész határában köröskörül.

Ebbõl legyen a szenthelyé ötszáz [sing,] ötszáz [singgel] mérve egy négyszög minden oldalát, és mellette ötven sing tágasság legyen minden oldalon.

És ebbõl a megmért helybõl mérj ki huszonötezer [sing] hosszúságot és tízezer [sing] szélességet, és ebben lesz a szenthely, [mint] igen szent hely.

Szent rész ez a földbõl; legyen a papoké, a szenthely szolgáié, a kik [ide] járulnak szolgálni az Urat; és legyen ez nékik házaik helye, és szent hely a szenthely számára.

És huszonötezer [sing] hosszában és tízezer [sing] széltében legyen a Lévitáké, a ház szolgáié tulajdonukul, húszkamarául,

És a város tulajdonául adjatok ötezer [sing] szélességet és huszonötezer [sing] hosszúságot a szent áldozat mentén; az egész Izráel házáért legyen ez.

És a fejedelem [tulajdona] lészen a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán a szent áldozat elõtt és a város tulajdona elõtt a napnyugoti oldalon nyugotra és a napkeleti oldalon keletre, és hosszúsága olyan lesz, mint a részek közül egyé, a napnyugoti határtól a napkeleti határig.

Földje legyen az néki, tulajdona Izráelben; és többé ne sanyargassák fejedelmeim az én népemet, hanem adják át a [többi] földet Izráel házának az õ nemzetségei szerint.

Ezt mondja az Úr Isten: Legyen elég már néktek, Izráel fejedelmei! A törvénytelenséget és erõszaktételt távoztassátok el, és cselekedjetek törvény szerint és igazságot. Vegyétek le népemrõl sarczolástokat, ezt mondja az Úr Isten.

10 Igaz mérõserpenyõitek legyenek és igaz éfátok és igaz báthotok:

11 Az éfa és a báth egy mértékûek legyenek, úgy hogy a hómernek tizedét fogadja be a báth, és a hómernek tizede legyen az éfa, a hómerhez kell mértéköket igazítani.

12 És a sekelnek húsz gérája legyen; húsz sekel, huszonöt sekel, tizenöt sekel legyen a mina nálatok.

13 Ez az áldozat, melyet fel kell vinnetek: egy hómer búzából egy hatodrész éfa, és egy hómer árpából is az éfa hatodrészét adjátok.

14 És az olajból rendelt rész egy báth olajból: a báth tizede a kórból, tíz báthból, egy hómerbõl, mert tíz báth egy hómer.

15 És egy darab a nyájból, kétszáz darab után Izráel bõvizû földjérõl ételáldozatra és égõáldozatra és hálaadó áldozatokra, az õ megszentelésökre, ezt mondja az Úr Isten.

16 A földnek egész népe köteles legyen erre az áldozatra a fejedelem részére Izráelben.

17 A fejedelem tiszte pedig lészen, hogy vigyen egészen égõáldozatokat és ételáldozatot és italáldozatot az ünnepeken és az újholdak napján és a szombatokon, Izráel házának minden ünnepein: õ teljesítse a bûnért való áldozatot és az ételáldozatot és az egészen égõáldozatot és a hálaadó áldozatokat, hogy megszentelje Izráel házát.

18 Ezt mondja az Úr Isten: Az elsõ [hónap]ban, a hónap elsején végy egy fiatal, hibátlan bikát és tisztítsd meg a szenthelyet.

19 És vegyen a pap a bûnért való áldozat vérébõl, és hintse a ház ajtófélfáira és az oltár bekerítésének négy szegletére és a belsõ pitvar kapufélfáira.

20 És így cselekedjél a hónap hetedik napján a tudatlanságból vétkezõért és a vigyázatlanságért, és így tisztítsátok meg a házat.

21 Az elsõ [hónap]ban, a hónap tizennegyedik napján legyen a ti páskátok; a hét napos ünnepen kovásztalan kenyeret egyetek.

22 És a fejedelem azon a napon áldozzék õ magáért és a föld egész népéért egy bikával, bûnért való áldozatul.

23 És az ünnep hét napján tegyen egészen égõáldozatot az Úrnak hét bikával és hét kossal, épekkel, naponként hét napon át, és bûnért való áldozatot egy kecskebakkal naponként;

24 És ételáldozatul tegyen egy éfát a bika mellé és egy éfát a kos mellé, és az olajból egy hínt az éfához.

25 A hetedik [hónap]ban, a hónap tizenötödik napján, az ünnepen hasonlóképen cselekedjék hét napon át: a bûnért való áldozattal, az egészen égõáldozattal, az ételáldozattal és az olajjal.

Viewing of
Cross references
Footnotes