Add parallel Print Page Options

Ang Pagplastar sang Tolda nga Simbahan

40 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Iplastar ang Tolda nga Simbahan, nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan, sa nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan. Ipasulod didto ang Kahon sang Kasuguan, kag lipdi ini sang kurtina. Ipasulod mo man didto ang lamisa kag iplastar ang mga kagamitan sini. Ipasulod mo man ang bulutangan sang suga kag ibutang ang mga suga sini. Ibutang ang bulawan nga halaran nga sulunugan sang insenso sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan, kag itakod ang kurtina sa puwertahan sang Tolda nga Simbahan.

“Ibutang ang halaran sang halad nga ginasunog sa atubangan sang puwertahan sang Tolda nga Simbahan. Ibutang ang labador sa tunga-tunga sang Tolda kag sang halaran, kag sudli ini sang tubig. Ibutang ang mga kurtina sang lagwerta, nga nagapalibot sa Tolda, pati ang kurtina sang puwertahan sang lagwerta.

“Dayon kuhaa ang lana kag haplasi[a] ang Tolda kag ang tanan nga kagamitan sini sa pagdedikar sini sa akon, kag mangin sagrado ini. 10 Haplasi man ang halaran sang halad nga ginasunog kag ang tanan nga kagamitan sini sa pagdedikar sini sa akon, kag mangin sagrado gid ini. 11 Haplasi man ang labador kag ang iya tulungtungan sa pagdedikar sini sa akon.

12 “Dal-a si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag papaligua sila didto. 13 Dayon ipasuksok kay Aaron ang iya balaan nga mga bayo kag idedikar siya sa akon paagi sa paghaplas sa iya sang lana agod makaalagad siya sa akon bilang pari. 14 Dal-a man ang iya mga anak kag ipasuksok sa ila ang ila pangsulod nga bayo. 15 Haplasi man sila sang lana pareho sa ginhimo mo sa ila amay, agod makaalagad man sila sa akon bilang mga pari hasta sa palaabuton nga henerasyon.” 16 Ginhimo ni Moises ang tanan nga ginsugo sa iya sang Ginoo.

17 Gani ginpatindog ang Tolda nga Simbahan sang nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan. Ikaduha ato nga tuig halin sang pagguwa nila sa Egipto. 18 Amo ini ang pagpatindog ni Moises sang Tolda: Gintakod niya ang mga sadsaran sini, ang mga dingding, ang mga pangbalabag sa dingding, kag ang mga haligi. 19 Dayon ginhumlad niya ang Tolda, kag ginsampawan pa gid niya sang tabon. Ginhimo niya ini tanan suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo. 20 Dayon ginsulod niya sa Kahon ang malapad nga bato nga ginsulatan sang Kasuguan, kag gin-gulo niya sa mga sulosingsing sang Kahon ang mga tukon nga pangtuwang, kag gintabunan ini. 21 Dayon ginsulod niya ang Kahon sa Tolda nga Simbahan, kag gintakod niya ang kurtina agod malipdan ang Kahon sang Kasuguan, suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

22 Ginbutang niya ang lamisa sa sulod sang Tolda, sa may aminhan dampi, sa guwa lang sang kurtina. 23 Dayon ginbutang niya sa lamisa ang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Ginoo. Ginhimo niya ini tanan suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

24 Ginbutang man niya ang bulutangan sang suga didto sa sulod sang Tolda, sa atubangan sang lamisa, sa may bagatnan dampi. 25 Kag ginbutang niya ang mga suga sini didto sa presensya sang Ginoo. Ginhimo niya ini tanan suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

26 Ginbutang man niya ang bulawan nga halaran sa sulod sang Tolda, sa atubangan sang kurtina, 27 kag nagsunog siya sang mahamot nga insenso sa halaran. Ginhimo niya ini tanan suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

28 Gintakod man niya ang kurtina sa puwertahan sang Tolda. 29 Kag ginbutang niya didto malapit sa puwertahan ang halaran sang halad nga ginasunog. Dayon naghalad siya sa sini nga halaran sang mga halad nga ginasunog kag mga halad nga regalo. Ginhimo niya ini tanan suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

30 Ginbutang man niya ang labador sa tunga-tunga sang Tolda kag sang halaran, kag ginsudlan niya sang tubig para hilinawan. 31 Didto nagapanghinaw si Moises, si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki sang ila mga kamot kag tiil. 32 Nagapanghinaw sila kon magsulod sila sa Tolda ukon magpalapit sa halaran. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

33 Dayon ginbutang ni Moises ang mga kurtina sang lagwerta, nga nagapalibot sa Tolda kag sa halaran, pati ang kurtina sang puwertahan sang lagwerta. Kag natapos gid ni Moises ang tanan nga buluhaton.

Ang Gamhanan nga Presensya sang Ginoo sa Dagway sang Panganod(A)

34 Pagkatapos sini tanan, ang gamhanan nga presensya sang Ginoo naglikop sa Tolda nga Ginapakigkitaan sa dagway sang panganod. 35 Indi makasulod si Moises sa Tolda tungod kay nalikupan ini sang gamhanan nga presensya sang Ginoo sa dagway sang panganod. 36 Kon mag-alsa na gani ang panganod sa ibabaw sang Tolda kag maghalin, nagahalin man ang mga Israelinhon sa ila ginakampuhan. 37 Kon indi gani maghalin ang panganod, indi man sila maghalin. 38 Ang panganod nga nagasimbolo sang presensya sang Ginoo ara sa ibabaw sang Tolda kon adlaw, kag kon gab-i may kalayo sa panganod agod makita ini sang tanan nga Israelinhon sa ila nga pagpanglakaton.

Footnotes

  1. 40:9 haplasi: ukon, bubui; ukon, wisiki.