Add parallel Print Page Options

Ang Paghimo sang Kahon sang Kasuguan(A)

37 Dayon ginhimo nila ni Bezalel ang Kahon sang Kasuguan. Ang gin-gamit nila kahoy nga akasya. Ang kalabaon sang Kahon 45 ka pulgada, ang kasangkaron 27 ka pulgada, kag ang kataason 27 ka pulgada. Ginhaklapan nila ini sang puro nga bulawan sa sulod kag sa guwa, kag ginrebitihan sang bulawan ang mga kilid sini. Ginhimuan man nila ini sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag gintakod sa apat ka tiil sini. Tag-duha sa pihak kag pihak. Dayon naghimo sila sang mga tukon nga akasya kag ginhaklapan nila ini sang bulawan. Gin-gulo nila ang mga tukon sa mga sulosingsing sa kada kilid sang Kahon agod matuwangan ang Kahon.

Ginhimuan man nila ang Kahon sang takop nga puro bulawan, nga 45 ka pulgada ang kalabaon kag 27 ka pulgada ang kasangkaron. 7-8 Naghimo man sila sang duha ka kerubin nga bulawan sa kada punta sang takop sang Kahon. Isa lang ini sila ka pagporma sang takop sang Kahon. Nagahumlad ang mga pakpak sang mga kerubin sa ibabaw sang takop agod mahandungan nila ini. Nagaatubangay sila nga duha kag nagatulok sa takop.

Ang Paghimo sang Lamisa nga Ginabutangan sang Tinapay(B)

10 Naghimo man sila sang lamisa nga akasya, nga 36 ka pulgada ang kalabaon, 18 ka pulgada ang kasangkaron, kag 27 ka pulgada ang kataason. 11 Ginhaklapan nila ini sang puro nga bulawan kag ginrebitihan sang bulawan ang mga kilid sini. 12 Ginbutangan man nila ini sang sanipa[a] sa kada kilid, nga apat ka pulgada ang kasangkaron, kag ginrebitihan nila sang bulawan ang sanipa. 13 Dayon naghimo sila sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag gintakod ini sa apat ka tiil sang lamisa, 14 malapit sa sanipa. Diri nila gin-gulo ang mga tukon nga pangtuwang sa lamisa. 15 Ini nga mga tukon akasya kag nahaklapan sang bulawan. 16 Naghimo man sila sang mga kagamitan nga puro bulawan para sa lamisa: mga pinggan, mga tasa,[b] mga yahong, kag mga tibod nga gamiton para sa mga halad nga ilimnon.

Ang Paghimo sang Bulutangan sang Suga(C)

17 Naghimo man sila sang bulutangan sang suga nga puro bulawan ang iya tiil, lawas, kag dekorasyon nga mga bulak nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. Ang dekorasyon naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 18 Ang bulutangan sang suga may anom ka sanga, tag-tatlo sa kada kilid. 19 Ang kada sanga may tatlo ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 20 Ang lawas sang bulutangan sang suga may apat ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 21 May isa ka bulak sa idalom sang kada paris sang sanga. 22 Ang mga dekorasyon kag ang mga sanga naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 23 Naghimo man sila sang pito ka suga, sang mga kimpit sini, kag sang mga inugsalod sa upos nga pabilo sang suga. Ini tanan puro bulawan. 24 Mga 35 ka kilo nga puro bulawan ang nagamit sa paghimo sang bulutangan sang suga kag sang tanan nga kagamitan sini.

Ang Paghimo sang Halaran nga Sulunugan sang Insenso(D)

25 Naghimo man sila sang halaran nga akasya nga sulunugan sang insenso. Kuwadrado ini; 18 ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron, 36 ka pulgada ang kataason. May ara ini sang mga sulosungay sa mga pamusod nga naporma na nga daan upod sa halaran sang pagkahimo sini. 26 Ginhaklapan nila sang puro nga bulawan ang ibabaw sini, ang apat ka kilid, kag ang mga sulosungay sa mga pamusod, kag ginrebitihan sang bulawan sa palibot. 27 Ginbutangan nila sang duha ka sulosingsing nga bulawan sa idalom sang rebiti sa pihak kag pihak sang halaran, agod gululuan sang mga tukon nga pangtuwang sini. 28 Ang tukon hinimo halin sa kahoy nga akasya kag ginhaklapan sang bulawan. 29 Naghimo man sila sang balaan nga lana nga inughaplas kag sang puro nga insenso nga mahamot gid.

Footnotes

  1. 37:12 sanipa: sa English, rim.
  2. 37:16 tasa: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.