Add parallel Print Page Options

36 “Si Bezalel, si Oholiab, kag ang iban pa nga ginhatagan sang Ginoo sang kaalam kag abilidad sa nagkalain-lain nga buluhaton amo ang mag-obra sang balaan nga Tolda suno sa sugo sang Ginoo.”

Gani ginpatawag ni Moises si Bezalel, si Ohaliab kag ang iban pa nga ginhatagan sang Ginoo sang kaalam kag abilidad sa nagkalain-lain nga buluhaton, kag gusto gid nga magbulig sa pag-obra. Ginhatag ni Moises sa ila ang tanan nga ginhalad sang mga Israelinhon para sa pagpatindog sang balaan nga Tolda. Kag padayon pa gid ang pagdala sang mga tawo sang ila kinabubut-on nga mga halad kada aga. Gani sang ulihi ginbayaan anay sang mga nagaobra sang balaan nga Tolda ang ila trabaho kag nagkadto kay Moises kag nagsiling, “Sobra na ang ginadala sang mga tawo sang sa kinahanglanon para sa buluhaton nga ginsugo sang Ginoo nga himuon.”

Gani nagpadala si Moises sang sini nga sugo sa bug-os nga kampo: “Wala na sing may maghalad para sa pagpatindog sang balaan nga Tolda.” Gani nag-untat na ang mga tawo sa pagdala sang ila mga halad, tungod kay sobra na ang ila nahatag para sa tanan nga buluhaton sa Tolda.

Ang Pagpatindog sang Tolda nga Simbahan(A)

Ang tanan nga maayo gid mag-obra amo ang naghimo sang Tolda nga Simbahan. Ang gin-gamit nila sa paghimo sini napulo ka panid nga linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag nabordahan ini sing maayo sang dagway sang mga kerubin. Ang kada panid may kalabaon nga 42 ka tapak kag may kasangkaron nga mga anom ka tapak. 10 Gintambi nila ini sa tag-lima; bali duha ka tag-lima. 11 Dayon ginhimuan nila sang sulosingsing nga tela nga asol ang kilid sang katapusan nga panid sang tagsa ka tinambi nga mga tela; 12 tag-50 ka sulosingsing ang ginbutang sa kada kilid kag nagaatubangay ini. 13 Naghimo man sila sang 50 ka kaw-it nga bulawan agod matabid ang mga sulosingsing sang duha ka tinambi nga mga tela. Sa sini nga paagi nahimo ang Tolda nga Simbahan.

14 Dayon naghimo sila sang tabon sa Tolda. Ang ila gin-gamit onse ka panid nga tela nga hinimo halin sa bulbol sang kanding. 15 Ang kada tela may kalabaon nga 45 ka tapak kag may kasangkaron nga mga anom ka tapak. 16 Gintambi nila ang lima ka tela, kag amo man ang nabilin nga anom. 17 Ginbutangan nila sang 50 ka sulosingsing ang kilid sang katapusan nga panid sang tagsa ka tinambi nga mga tela, 18 kag gintabid nila sang 50 ka kaw-it nga saway.

19 Ang ibabaw sang tabon sang Tolda ginsampawan nila sang panit sang lalaki nga karnero nga ginlugom sa pula, kag ginsampawan pa gid nila sang maayo nga klase sang panit.[a]

20 Dayon naghimo sila sang dingding sang Tolda. Ang ila gin-gamit tapi nga akasya. 21 Ang kalabaon sang kada tapi 15 ka tapak kag ang kasangkaron duha ka tapak. 22 Ang kada tapi ginbutangan nila sang duha ka diladila agod matabid ini sa isa pa ka tapi. Pareho sini ang ginhimo nila sa kada tapi. 23 Ang 20 sa sini nga mga tapi gindingding nila sa bagatnan nga parte sang Tolda. 24 Ini nga mga tapi ginsuok nila sa 40 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi. 25 Ang aminhan nga parte sang Tolda gindingdingan man nila sang 20 ka tapi, 26 kag ginsuok man sa 40 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi. 27 Ang nakatundan nga parte sang Tolda, nga amo ang likod sini, gindingdingan nila sang anom ka tapi, 28 kag duha ka tapi sa mga pamusod sini. 29 Ini nga mga tapi sa mga pamusod natabid sing maayo sa idalom kag nahugot sa ibabaw paagi sa isa ka sulosingsing. Pareho gid sini ang ginhimo nila sa duha ka tapi sa mga pamusod. 30 Gani may walo ka tapi sa sini nga parte sang Tolda, kag nasuok ini sa 16 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi.

31 Naghimo man sila sang mga pangbalabag nga akasya para sa dingding—lima para sa aminhan nga parte sang Tolda, 32 lima man para sa bagatnan nga parte, kag lima pa gid para sa nakatundan nga parte sa likod sang Tolda. 33 Ang pangbalabag sa tunga-tunga sang dingding ginbutang nila halin sa punta sang Tolda pakadto sa pihak nga punta. 34 Ginhaklapan nila sang bulawan ang mga tapi kag ginbutangan sang mga sulosingsing nga bulawan nga amo ang gululuan sang mga pangbalabag. Ginhaklapan man nila sang bulawan ang mga pangbalabag.

35 Naghimo man sila sang kurtina nga linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag nabordahan ini sing maayo sang dagway sang kerubin. 36 Naghimo man sila sang apat ka haligi nga akasya nga may mga kaw-it nga bulawan, kag ginpakabit nila didto ang kurtina. Ining apat ka haligi nasuok sa apat ka sadsaran nga pilak. 37 Naghimo sila sang isa pa ka kurtina para sa puwertahan sang Tolda nga Simbahan. Ang gin-gamit nila linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag maayo gid ang pagkaborda sini. 38 Naghimo man sila sang lima ka haligi nga may mga kaw-it, kag ginpakabit nila didto ang kurtina. Ini nga mga haligi nahaklapan sang bulawan pati ang ila sini ulo-ulo kag mga kabilya, kag nasuok ini sa lima ka sadsaran nga saway.

Footnotes

  1. 36:19 maayo nga klase sang panit: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin.