Add parallel Print Page Options

Ang Pagpatindog sang Tolda nga Simbahan(A)

Ang tanan nga maayo gid mag-obra amo ang naghimo sang Tolda nga Simbahan. Ang gin-gamit nila sa paghimo sini napulo ka panid nga linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag nabordahan ini sing maayo sang dagway sang mga kerubin. Ang kada panid may kalabaon nga 42 ka tapak kag may kasangkaron nga mga anom ka tapak. 10 Gintambi nila ini sa tag-lima; bali duha ka tag-lima. 11 Dayon ginhimuan nila sang sulosingsing nga tela nga asol ang kilid sang katapusan nga panid sang tagsa ka tinambi nga mga tela; 12 tag-50 ka sulosingsing ang ginbutang sa kada kilid kag nagaatubangay ini. 13 Naghimo man sila sang 50 ka kaw-it nga bulawan agod matabid ang mga sulosingsing sang duha ka tinambi nga mga tela. Sa sini nga paagi nahimo ang Tolda nga Simbahan.

14 Dayon naghimo sila sang tabon sa Tolda. Ang ila gin-gamit onse ka panid nga tela nga hinimo halin sa bulbol sang kanding. 15 Ang kada tela may kalabaon nga 45 ka tapak kag may kasangkaron nga mga anom ka tapak. 16 Gintambi nila ang lima ka tela, kag amo man ang nabilin nga anom. 17 Ginbutangan nila sang 50 ka sulosingsing ang kilid sang katapusan nga panid sang tagsa ka tinambi nga mga tela, 18 kag gintabid nila sang 50 ka kaw-it nga saway.

19 Ang ibabaw sang tabon sang Tolda ginsampawan nila sang panit sang lalaki nga karnero nga ginlugom sa pula, kag ginsampawan pa gid nila sang maayo nga klase sang panit.[a]

20 Dayon naghimo sila sang dingding sang Tolda. Ang ila gin-gamit tapi nga akasya. 21 Ang kalabaon sang kada tapi 15 ka tapak kag ang kasangkaron duha ka tapak. 22 Ang kada tapi ginbutangan nila sang duha ka diladila agod matabid ini sa isa pa ka tapi. Pareho sini ang ginhimo nila sa kada tapi. 23 Ang 20 sa sini nga mga tapi gindingding nila sa bagatnan nga parte sang Tolda. 24 Ini nga mga tapi ginsuok nila sa 40 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi. 25 Ang aminhan nga parte sang Tolda gindingdingan man nila sang 20 ka tapi, 26 kag ginsuok man sa 40 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi. 27 Ang nakatundan nga parte sang Tolda, nga amo ang likod sini, gindingdingan nila sang anom ka tapi, 28 kag duha ka tapi sa mga pamusod sini. 29 Ini nga mga tapi sa mga pamusod natabid sing maayo sa idalom kag nahugot sa ibabaw paagi sa isa ka sulosingsing. Pareho gid sini ang ginhimo nila sa duha ka tapi sa mga pamusod. 30 Gani may walo ka tapi sa sini nga parte sang Tolda, kag nasuok ini sa 16 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi.

31 Naghimo man sila sang mga pangbalabag nga akasya para sa dingding—lima para sa aminhan nga parte sang Tolda, 32 lima man para sa bagatnan nga parte, kag lima pa gid para sa nakatundan nga parte sa likod sang Tolda. 33 Ang pangbalabag sa tunga-tunga sang dingding ginbutang nila halin sa punta sang Tolda pakadto sa pihak nga punta. 34 Ginhaklapan nila sang bulawan ang mga tapi kag ginbutangan sang mga sulosingsing nga bulawan nga amo ang gululuan sang mga pangbalabag. Ginhaklapan man nila sang bulawan ang mga pangbalabag.

35 Naghimo man sila sang kurtina nga linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag nabordahan ini sing maayo sang dagway sang kerubin. 36 Naghimo man sila sang apat ka haligi nga akasya nga may mga kaw-it nga bulawan, kag ginpakabit nila didto ang kurtina. Ining apat ka haligi nasuok sa apat ka sadsaran nga pilak. 37 Naghimo sila sang isa pa ka kurtina para sa puwertahan sang Tolda nga Simbahan. Ang gin-gamit nila linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag maayo gid ang pagkaborda sini. 38 Naghimo man sila sang lima ka haligi nga may mga kaw-it, kag ginpakabit nila didto ang kurtina. Ini nga mga haligi nahaklapan sang bulawan pati ang ila sini ulo-ulo kag mga kabilya, kag nasuok ini sa lima ka sadsaran nga saway.

Read full chapter

Footnotes

  1. 36:19 maayo nga klase sang panit: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin.

The Tabernacle(A)

All those who were skilled among the workers made the tabernacle with ten curtains of finely twisted linen and blue, purple and scarlet yarn, with cherubim woven into them by expert hands. All the curtains were the same size—twenty-eight cubits long and four cubits wide.[a] 10 They joined five of the curtains together and did the same with the other five. 11 Then they made loops of blue material along the edge of the end curtain in one set, and the same was done with the end curtain in the other set. 12 They also made fifty loops on one curtain and fifty loops on the end curtain of the other set, with the loops opposite each other. 13 Then they made fifty gold clasps and used them to fasten the two sets of curtains together so that the tabernacle was a unit.(B)

14 They made curtains of goat hair for the tent over the tabernacle—eleven altogether. 15 All eleven curtains were the same size—thirty cubits long and four cubits wide.[b] 16 They joined five of the curtains into one set and the other six into another set. 17 Then they made fifty loops along the edge of the end curtain in one set and also along the edge of the end curtain in the other set. 18 They made fifty bronze clasps to fasten the tent together as a unit.(C) 19 Then they made for the tent a covering of ram skins dyed red, and over that a covering of the other durable leather.[c]

20 They made upright frames of acacia wood for the tabernacle. 21 Each frame was ten cubits long and a cubit and a half wide,[d] 22 with two projections set parallel to each other. They made all the frames of the tabernacle in this way. 23 They made twenty frames for the south side of the tabernacle 24 and made forty silver bases to go under them—two bases for each frame, one under each projection. 25 For the other side, the north side of the tabernacle, they made twenty frames 26 and forty silver bases—two under each frame. 27 They made six frames for the far end, that is, the west end of the tabernacle, 28 and two frames were made for the corners of the tabernacle at the far end. 29 At these two corners the frames were double from the bottom all the way to the top and fitted into a single ring; both were made alike. 30 So there were eight frames and sixteen silver bases—two under each frame.

31 They also made crossbars of acacia wood: five for the frames on one side of the tabernacle, 32 five for those on the other side, and five for the frames on the west, at the far end of the tabernacle. 33 They made the center crossbar so that it extended from end to end at the middle of the frames. 34 They overlaid the frames with gold and made gold rings to hold the crossbars. They also overlaid the crossbars with gold.

35 They made the curtain(D) of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen, with cherubim woven into it by a skilled worker. 36 They made four posts of acacia wood for it and overlaid them with gold. They made gold hooks for them and cast their four silver bases. 37 For the entrance to the tent they made a curtain of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen—the work of an embroiderer;(E) 38 and they made five posts with hooks for them. They overlaid the tops of the posts and their bands with gold and made their five bases of bronze.

Read full chapter

Footnotes

  1. Exodus 36:9 That is, about 42 feet long and 6 feet wide or about 13 meters long and 1.8 meters wide
  2. Exodus 36:15 That is, about 45 feet long and 6 feet wide or about 14 meters long and 1.8 meters wide
  3. Exodus 36:19 Possibly the hides of large aquatic mammals (see 35:7)
  4. Exodus 36:21 That is, about 15 feet long and 2 1/4 feet wide or about 4.5 meters long and 68 centimeters wide