Add parallel Print Page Options

Ang mga Pagsulundan sa Adlaw nga Inugpahuway

35 Ginpatipon ni Moises ang bug-os nga katilingban sang Israel kag ginhambalan, “Amo ini ang ginsugo sang Ginoo nga inyo himuon: Sa sulod sang anom ka adlaw, himua ninyo ang inyo mga buluhaton, pero sa ikapito nga adlaw magpahuway kamo, kay ini nga adlaw balaan kag para ini sa Ginoo. Ang bisan sin-o nga mag-obra sa sina nga adlaw dapat patyon. Gani indi gid kamo mag-obra, bisan magdabok sang kalayo sa inyo mga puluy-an sa pagluto sa sina nga adlaw.”

Ang mga Halad para sa Tolda nga Simbahan(A)

Nagsiling si Moises sa bug-os nga katilingban sang Israel, “Amo ini ang ginsugo sang Ginoo nga inyo himuon: Maghalad kamo sa Ginoo halin sa inyo mga pagkabutang. Puwede kamo maghalad sang bulawan, pilak, saway, delana[a] nga asol, granate[b] kag pula, linen, panapton nga hinimo halin sa bulbol sang kanding, panit sang karnero nga lalaki nga ginlugom sa pula, maayo nga klase sang panit,[c] kahoy nga akasya, lana sang olibo para sa mga suga, mga panakot para sa lana nga inughaplas kag para pahamot sa insenso, kag bato nga onix kag iban pa nga malahalon nga mga bato nga inugtakod sa espesyal nga panapton[d] sang pangulo nga pari kag sa bulobulsa sa dughan sini.

Ang mga Kagamitan para sa Tolda nga Simbahan(B)

10 “Ang tanan sa inyo nga may abilidad sa pag-obra magpalapit kag magbulig sa paghimo sang tanan nga butang nga ginsugo sang Ginoo nga himuon: 11 ang Tolda nga Simbahan kag ang iya sini mga tabon, mga kaw-it, mga dingding nga tapi, mga pangbalabag sa dingding, mga haligi, kag mga sadsaran; 12 ang Kahon sang Kasugtanan kag ang iya mga tukon nga pangtuwang, tabon, kag kurtina; 13 ang lamisa kag ang iya mga tukon nga pangtuwang kag ang tanan nga kagamitan sini; ang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios; 14 ang bulutangan sang suga kag ang mga kagamitan sini; ang mga suga kag ang lana para sa mga suga; 15 ang halaran nga sulunugan sang insenso kag ang iya mga tukon nga pangtuwang; ang lana nga inughaplas;[e] ang mahamot nga insenso; ang kurtina sang puwertahan sang Tolda nga Simbahan; 16 ang halaran sang halad nga ginasunog kag ang iya sini parilyahan nga saway, ang iya mga tukon nga pangtuwang, kag ang tanan nga kagamitan sini; ang saway nga labador kag ang iya tulungtungan; 17 ang mga kurtina sa palibot sang lagwerta kag ang iya sini mga haligi kag mga sadsaran; ang kurtina sa puwertahan sang lagwerta; 18 ang mga palpal kag mga banting sang Tolda nga Simbahan kag sang lagwerta sini; 19 kag ang matahom kag balaan nga mga panapton sang pari nga si Aaron kag sang iya mga anak nga lalaki, nga ila suksukon kon mag-alagad sila bilang mga pari sa Balaan nga Lugar.”

20 Dayon naghalin ang bug-os nga katilingban sang Israel sa atubangan ni Moises. 21 Ang tanan nga gusto gid maghalad sa Ginoo nagdala sang mga materyales nga gamiton sa paghimo sang Tolda nga Ginapakigkitaan[f] kag sang tanan nga kagamitan sini, kag sa paghimo sang mga panapton sang mga pari. 22 Ang tanan nga gusto maghalad, lalaki kag babayi, nagdala sang malahalon nga mga sibit, mga aritos, mga pulseras, kag nagkalain-lain nga klase sang mga alahas nga bulawan. Gindala nila ang ila mga bulawan bilang halad nga ginabayaw sa Ginoo. 23 May naghalad man sang delana nga asol, granate kag pula, linen, panapton nga hinimo halin sa bulbol sang kanding, panit sang karnero nga lalaki nga ginlugom sa pula, kag maayo nga klase sang panit. 24 Ang iban nagdala sang pilak ukon saway, kag mga tapi nga akasya bilang halad sa Ginoo. 25 Ang mga babayi nga may abilidad sa paghimo sang mga tela nagdala sang mga delana nga asol, granate kag pula, kag linen. 26 Kag ang mga babayi nga kahibalo maghimo sang panapton halin sa bulbol sang kanding, naghimo sini sing kinabubut-on. 27 Ang mga pangulo nagdala sang mga bato nga onix kag iban pa nga malahalon nga mga bato para inugtakod sa espesyal nga panapton sang pangulo nga pari kag sa bulobulsa sa dughan sini. 28 Nagdala man sila sang mga panakot kag lana sang olibo para sa mga suga, para sa lana nga inughaplas, kag para pahamot sa insenso. 29 Gani ang tanan nga Israelinhon, lalaki kag babayi, nga gusto magbulig nagdala sang ila kinabubut-on nga mga halad sa Ginoo para sa tanan nga buluhaton nga ginsugo sang Ginoo paagi kay Moises.

Ang mga Manug-obra sang Tolda nga Simbahan(C)

30 Nagsiling si Moises sa mga Israelinhon, “Pamati! Ginpili sang Ginoo si Bezalel, nga anak ni Uri kag apo ni Hur, nga halin sa tribo ni Juda. 31 Gin-gamhan niya siya sang iya Espiritu kag ginhatagan sang kaalam kag abilidad sa bisan ano nga buluhaton— 32 sa paghimo sang matahom nga mga butang nga bulawan, pilak, kag saway; 33 sa pagporma sang malahalon nga mga bato nga inugtampok; sa pagkorte sang kahoy; kag sang tanan nga klase sang buluhaton. 34 Ginhatagan pa gid niya si Bezalel, kag amo man si Oholiab nga anak ni Ahisamac nga halin sa tribo ni Dan, sang abilidad sa pagtudlo sa iban sang ila nahibaluan. 35 Ginhatagan niya sila sang abilidad sa paghimo sang tanan nga klase sang buluhaton: sa pagdesinyo, sa paghimo sang tela, kag sa pagborda sa linen sang delana nga asol, granate kag pula. Masarangan nila nga himuon ang bisan ano nga klase sang buluhaton, kag maayo gid sila maghimo.

Footnotes

  1. 35:6 delana: sa English, wool.
  2. 35:6 granate: sa English, purple.
  3. 35:7 maayo nga klase sang panit: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin. Amo man sa bersikulo 23.
  4. 35:9 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod. Amo man sa bersikulo 27.
  5. 35:15 inughaplas: ukon, inugbubo.
  6. 35:21 Tolda nga Ginapakigkitaan: nga amo man ang Tolda nga Simbahan.

Sabbath Regulations

35 Moses assembled the whole Israelite community and said to them, “These are the things the Lord has commanded(A) you to do: For six days, work is to be done, but the seventh day shall be your holy day, a day of sabbath(B) rest to the Lord. Whoever does any work on it is to be put to death.(C) Do not light a fire in any of your dwellings on the Sabbath day.(D)

Materials for the Tabernacle(E)(F)

Moses said to the whole Israelite community, “This is what the Lord has commanded: From what you have, take an offering for the Lord. Everyone who is willing is to bring to the Lord an offering of gold, silver and bronze; blue, purple and scarlet yarn and fine linen; goat hair; ram skins dyed red and another type of durable leather[a]; acacia wood; olive oil(G) for the light; spices for the anointing oil and for the fragrant incense; and onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and breastpiece.

10 “All who are skilled among you are to come and make everything the Lord has commanded:(H) 11 the tabernacle(I) with its tent and its covering, clasps, frames, crossbars, posts and bases; 12 the ark(J) with its poles and the atonement cover and the curtain(K) that shields it; 13 the table(L) with its poles and all its articles and the bread of the Presence; 14 the lampstand(M) that is for light with its accessories, lamps and oil for the light; 15 the altar(N) of incense with its poles, the anointing oil(O) and the fragrant incense;(P) the curtain for the doorway at the entrance to the tabernacle;(Q) 16 the altar(R) of burnt offering with its bronze grating, its poles and all its utensils; the bronze basin(S) with its stand; 17 the curtains of the courtyard with its posts and bases, and the curtain for the entrance to the courtyard;(T) 18 the tent pegs(U) for the tabernacle and for the courtyard, and their ropes; 19 the woven garments worn for ministering in the sanctuary—both the sacred garments(V) for Aaron the priest and the garments for his sons when they serve as priests.”

20 Then the whole Israelite community withdrew from Moses’ presence, 21 and everyone who was willing and whose heart moved them came and brought an offering to the Lord for the work on the tent of meeting, for all its service, and for the sacred garments. 22 All who were willing, men and women alike, came and brought gold jewelry of all kinds: brooches, earrings, rings and ornaments. They all presented their gold as a wave offering to the Lord. 23 Everyone who had blue, purple or scarlet yarn(W) or fine linen, or goat hair, ram skins dyed red or the other durable leather brought them. 24 Those presenting an offering of silver or bronze brought it as an offering to the Lord, and everyone who had acacia wood for any part of the work brought it. 25 Every skilled woman(X) spun with her hands and brought what she had spun—blue, purple or scarlet yarn or fine linen. 26 And all the women who were willing and had the skill spun the goat hair. 27 The leaders(Y) brought onyx stones and other gems(Z) to be mounted on the ephod and breastpiece. 28 They also brought spices and olive oil for the light and for the anointing oil and for the fragrant incense.(AA) 29 All the Israelite men and women who were willing(AB) brought to the Lord freewill offerings(AC) for all the work the Lord through Moses had commanded them to do.

Bezalel and Oholiab(AD)

30 Then Moses said to the Israelites, “See, the Lord has chosen Bezalel son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, 31 and he has filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge and with all kinds of skills(AE) 32 to make artistic designs for work in gold, silver and bronze, 33 to cut and set stones, to work in wood and to engage in all kinds of artistic crafts. 34 And he has given both him and Oholiab(AF) son of Ahisamak, of the tribe of Dan, the ability to teach(AG) others. 35 He has filled them with skill to do all kinds of work(AH) as engravers, designers, embroiderers in blue, purple and scarlet yarn and fine linen, and weavers—all of them skilled workers and designers.

Footnotes

  1. Exodus 35:7 Possibly the hides of large aquatic mammals; also in verse 23