Add parallel Print Page Options

Ang mga Manug-obra sang Tolda nga Simbahan(A)

31 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ginpili ko si Bezalel, nga anak ni Uri kag apo ni Hur, nga halin sa tribo ni Juda. Gin-gamhan ko siya sang akon Espiritu[a] kag ginhatagan sang kaalam kag abilidad sa bisan ano nga buluhaton— sa paghimo sang matahom nga mga butang nga bulawan, pilak, kag saway, sa pagporma sang malahalon nga mga bato nga inugtampok, sa pagkorte sang kahoy, kag sang tanan nga klase sang buluhaton. Ginpili ko man si Oholiab nga anak ni Ahisamac, nga halin sa tribo ni Dan, sa pagbulig kay Bezalel. Ginhatagan ko man sang abilidad ang tanan nga maayo nga mga panday agod mahimo nila ang tanan nga ginsugo ko sa imo nga himuon: ang Tolda nga Ginapakigkitaan, ang Kahon sang Kasuguan kag ang tabon sini, kag ang tanan nga kagamitan sa Tolda— ang lamisa kag ang mga kagamitan sini, ang bulutangan sang suga nga puro bulawan kag ang tanan man nga kagamitan sini, ang halaran nga sulunugan sang insenso, ang halaran sang halad nga ginasunog kag ang tanan nga kagamitan sini, ang labador kag ang iya tulungtungan, 10 ang matahom kag balaan nga mga panapton ni Aaron kag sang iya mga anak nga suksukon nila kon mag-alagad sila bilang mga pari, 11 ang lana nga inughaplas, kag ang mahamot nga insenso para sa Balaan nga Lugar. Himuon nila ini tanan suno sa ginsugo ko sa imo.”

Ang Adlaw nga Inugpahuway

12 Dayon nagsugo ang Ginoo kay Moises 13 nga ihambal niya ini sa mga Israelinhon: “Tumana gid ninyo ang akon mga ginapahimo parte sa Adlaw nga Inugpahuway, kay tanda ini sang aton kasugtanan hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. Sa sini nga paagi mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo nga nagpili sa inyo nga mangin akon katawhan. 14 Huo, tumana ninyo ang akon mga ginapahimo sa Adlaw nga Inugpahuway, kay balaan ini nga adlaw para sa inyo. Ang bisan sin-o nga wala nagasunod sa akon mga ginapatuman sa sina nga adlaw dapat gid nga patyon. Ang bisan sin-o nga mag-obra sa sina nga adlaw indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo. 15 Obraha ninyo ang inyo buluhaton sa sulod sang anom ka adlaw, pero sa ikapito nga adlaw, magpahuway gid kamo. Tungod nga ini nga adlaw balaan para sa akon, ang bisan sin-o nga mag-obra sa sini nga adlaw dapat gid nga patyon. 16-17 Gani kamo nga mga Israelinhon, dapat tumanon ninyo ang akon mga ginapatuman sa Adlaw nga Inugpahuway hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. Ini amo ang permanente nga tanda sang aton wala sing katapusan nga kasugtanan. Kay sa sulod sang anom ka adlaw ginhimo ko ang kalangitan kag ang kalibutan, kag sa ikapito nga adlaw nagpahuway ako.”

18 Pagkatapos sugilanon sang Ginoo kay Moises sa Bukid sang Sinai, ginhatag niya kay Moises ang duha ka malapad nga bato nga ginsulatan niya mismo sang Kasuguan.

Footnotes

  1. 31:3 Espiritu: ukon, gahom.