Add parallel Print Page Options

Ang Pagdedikar kay Aaron kag sa Iya mga Anak nga Lalaki Bilang mga Pari(A)

29 “Amo ini ang himuon mo sa pagdedikar kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki agod makaalagad sila sa akon bilang mga pari. Magkuha ka sang torite nga baka kag duha ka lalaki nga karnero nga wala sing deperensya. Magkuha ka man sang maayo nga klase nga harina kag magluto sang tinapay nga wala sing inugpahabok. Ang tinapay nga lutuon mo, tinapay nga wala sing mantika, tinapay nga madamol nga ginmikslahan sang mantika, kag tinapay nga manipis nga ginlamhitan sang mantika. Isulod mo dayon ini nga mga tinapay sa basket kag dal-on sa akon upod sang torite nga baka kag sang duha ka karnero nga lalaki.

“Dal-a dayon si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki didto sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, kag papaligua sila. Dayon ipasuksok kay Aaron ang iya pangsulod nga bayo, ang pangguwa nga bayo, ang espesyal nga panapton,[a] kag ang bulobulsa sa dughan. Hugta sa iya hawak ang espesyal nga panapton paagi sa wagkos nga maayo ang pagkahimo. Ipasuksok sa iya ulo ang turban, kag ipatakod sa atubangan sang turban ang medalya nga simbolo nga ginseparar siya para sa Ginoo. Kuhaa dayon ang lana nga inughaplas[b] kag ibubo sa ulo ni Aaron sa pagdedikar sa iya. Idedikar man ang iya mga anak nga lalaki kag pasuksuka man sila sang pangsulod nga bayo, turban, kag wagkos. Mangin pari sila hasta san-o. Sa sini nga paagi ordinahan mo si Aaron kag ang iya mga anak.

10 “Dal-a ang torite nga baka sa atubangan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, kag ipatungtong ang mga kamot ni Aaron kag sang iya mga anak sa ulo sang baka. 11 Dayon ihawa ang baka sa presensya sang Ginoo, didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 12 Magkuha ka sang dugo sang baka kag ilamhit ini sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran, kag ang mabilin nga dugo iula sa idalom sang halaran. 13 Dayon kuhaa ang tanan nga sapay sa kasudlan sang baka, ang gamay nga parte sang atay, kag ang mga batobato[c] pati ang mga tambok sini, kag sunuga ini sa halaran. 14 Pero ang iya unod, panit, kag tinai sunugon mo sa guwa sang kampo. Halad ini sa pagpakatinlo.

15 “Dayon kuhaa ang isa ka lalaki nga karnero kag ipatungtong ang mga kamot ni Aaron kag sang iya mga anak sa ulo sang karnero. 16 Dayon ihawa ini, kag iwisik-wisik ang dugo sini sa palibot sang halaran. 17 Hiwa-hiwaa ang karnero kag hugasi ang mga parte sang sulod sang tiyan kag ang mga tiil, kag tipuna ini pati ang ulo kag ang iban pa nga mga parte sang sapat. 18 Dayon sunuga ini tanan sa halaran bilang halad nga ginasunog para sa akon. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo[d] makapalipay sa akon.

19 “Dayon kuhaa ang isa pa ka lalaki nga karnero, kag ipatungtong ang mga kamot ni Aaron kag sang iya mga anak sa ulo sang karnero. 20 Dayon ihawa ini, kag kuhaa ang iban nga dugo sini kag ilamhit sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan ni Aaron kag sang iya mga anak, kag sa mga kumalagko sang ila tuo nga kamot kag tuo nga tiil. Dayon iwisik-wisik ang dugo sa palibot sang halaran. 21 Kuhaa ang iban nga dugo sa halaran kag imiksla ini sa lana nga inughaplas, kag dayon iwisik-wisik kay Aaron kag sa iya mga anak kag sa ila mga bayo. Sa sini nga paagi madedikar si Aaron kag ang iya mga anak, pati ang ila mga bayo.

22 “Dayon kuhaa ang mga tambok sang karnero, ang matambok nga ikog, ang mga sapay sa kasudlan, ang gamay nga parte sang atay, ang mga batobato pati ang mga tambok sini, kag ang tuo nga paa. Amo ini ang karnero nga halad para sa ordinasyon sang mga pari. 23 Magkuha ka sa basket sang tig-isa ka klase sang mga tinapay nga wala sing inugpahabok nga ginhalad sa akon: tinapay nga wala sing mantika, tinapay nga madamol nga ginmikslahan sang mantika, kag tinapay nga manipis. 24 Pauyati ini tanan kay Aaron kag sa iya mga anak kag ibayaw nila ini sa akon bilang halad nga ginabayaw.[e] 25 Dayon kuhaa ini sa ila kag sunuga sa halaran upod sa halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa akon. 26 Dayon kuhaa ang dughan sang karnero kag ibayaw ini sa akon bilang halad nga ginabayaw. Amo ini ang imo parte sa karnero nga halad para sa ordinasyon ni Aaron kag sang iya mga anak.

27 “Idedikar sa akon ang mga parte sang karnero nga halad para sa ordinasyon ni Aaron kag sang iya mga anak, lakip na diri ang dughan kag paa nga ginbayaw sa akon. 28 Sa kada halad sang mga Israelinhon sang mga halad nga para sa maayo nga relasyon, amo gid ini permi ang mga parte sang sapat nga ibahin sa ila ni Aaron kag sang iya mga anak.

29 “Kon mapatay na si Aaron, ang iya balaan nga mga bayo ihatag sa tagsa niya ka kaliwat nga magabulos sa iya bilang pangulo nga pari, agod ila ini suksukon kon ordinahan sila paagi sa paghaplas sang lana sa ila. 30 Ang kaliwat ni Aaron nga magabulos sa iya bilang pangulo nga pari magasuksok sini nga mga bayo sa sulod sang pito ka adlaw kon magsulod siya sa Tolda nga Ginapakigkitaan sa pag-alagad sa Balaan nga Lugar.

31 “Kuhaa ang karnero nga ginhalad sa pag-ordinar kag lutua ang karne sini sa isa ka balaan nga lugar. 32 Kaunon ini ni Aaron kag sang iya mga anak, lakip ang mga tinapay sa basket, dira sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 33 Sila lang ang makakaon sini nga karne kag tinapay nga ginhalad para matubos sila sa ila nga sala sang gin-ordinahan sila. Wala sing iban nga magkaon sini upod sa ila kay ini nga mga pagkaon para lang gid sa ila. 34 Kon may mabilin sini nga pagkaon pagkaaga, dapat sunugon ini. Indi gid ini pagkaunon, kay para lang ini sa mga pari.

35 “Sundon mo ining mga ginsugo ko sa imo parte sa pag-ordinar kay Aaron kag sa iya mga anak. Himua ang pag-ordinar sa ila sa sulod sang pito ka adlaw. 36 Kada adlaw maghalad ka sing isa ka baka bilang halad sa pagpakatinlo agod mangin matinlo ang halaran, kag dayon haplasan mo ang halaran sang lana sa pagdedikar sini. 37 Himuon mo ini sa sulod sang pito ka adlaw; kag dayon mangin balaan gid ang halaran, kag dapat balaan man ang nagauyat sini.

Ang Adlaw-adlaw nga mga Halad(B)

38 “Ang imo ihalad sa halaran adlaw-adlaw duha ka karnero nga isa ka tuig ang edad. 39 Isa sa aga kag isa sa hapon.[f] 40 Sa imo paghalad sang karnero sa aga, maghalad ka man sing duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase. Mikslahan mo ini sang isa ka litro nga mantika nga halin sa olibo nga ginbayo. Maghalad ka man sang mga isa ka litro nga duga sang ubas bilang halad nga ilimnon. 41 Sa imo paghalad sang karnero sa hapon, maghalad ka man sang pareho gihapon nga mga halad nga harina kag ilimnon. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa akon. 42-43 Ini nga halad nga ginasunog kinahanglan ihalad adlaw-adlaw hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. Ihalad ninyo ini sa akon presensya, didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan nga sa diin magapakighambal ako sa imo kag magapakigkita ako sa mga Israelinhon. Kag ang ini nga Tolda mangin balaan tungod sang akon gamhanan nga presensya. 44 Huo, himuon ko nga balaan ang Tolda nga Ginapakigkitaan kag ang halaran, kag iseparar ko si Aaron kag ang iya mga anak sa pag-alagad sa akon bilang mga pari. 45 Magapuyo ako upod sa mga Israelinhon kag ako mangin ila Dios. 46 Mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo nga ila Dios nga nagpaguwa sa ila sa Egipto agod magpuyo ako upod sa ila. Huo, ako amo ang Ginoo nga ila Dios.

Footnotes

  1. 29:5 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
  2. 29:7 inughaplas: ukon, inugbubo.
  3. 29:13 batobato: sa English, kidney.
  4. 29:18 halad nga paagi sa kalayo: Indi mapat-od ang kahulugan sang Hebreo sini. Pero makita sa Biblia nga ginagamit ini nga pulong para sa nagkalain-lain nga klase sang mga halad. Ginatawag man ini nga “pagkaon sang Dios” sa Lev. 21:6-21; Num. 28:2. Amo ina nga gin-translate ini sang iban nga “halad nga pagkaon.”
  5. 29:24 halad nga ginabayaw: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  6. 29:39 sa hapon sang nagasalop na ang adlaw.

Consecration of the Priests(A)

29 “This is what you are to do to consecrate(B) them, so they may serve me as priests: Take a young bull and two rams without defect.(C) And from the finest wheat flour make round loaves without yeast, thick loaves without yeast and with olive oil mixed in, and thin loaves without yeast and brushed with olive oil.(D) Put them in a basket and present them along with the bull and the two rams.(E) Then bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of meeting and wash them with water.(F) Take the garments(G) and dress Aaron with the tunic, the robe of the ephod, the ephod itself and the breastpiece. Fasten the ephod on him by its skillfully woven waistband.(H) Put the turban(I) on his head and attach the sacred emblem(J) to the turban. Take the anointing oil(K) and anoint him by pouring it on his head. Bring his sons and dress them in tunics(L) and fasten caps on them. Then tie sashes on Aaron and his sons.[a](M) The priesthood is theirs by a lasting ordinance.(N)

“Then you shall ordain Aaron and his sons.

10 “Bring the bull to the front of the tent of meeting, and Aaron and his sons shall lay their hands on its head.(O) 11 Slaughter it in the Lord’s presence(P) at the entrance to the tent of meeting. 12 Take some of the bull’s blood and put it on the horns(Q) of the altar with your finger, and pour out the rest of it at the base of the altar.(R) 13 Then take all the fat(S) on the internal organs,(T) the long lobe of the liver, and both kidneys with the fat on them, and burn them on the altar. 14 But burn the bull’s flesh and its hide and its intestines(U) outside the camp.(V) It is a sin offering.[b]

15 “Take one of the rams,(W) and Aaron and his sons shall lay their hands on its head.(X) 16 Slaughter it and take the blood and splash it against the sides of the altar. 17 Cut the ram into pieces and wash(Y) the internal organs and the legs, putting them with the head and the other pieces. 18 Then burn the entire ram on the altar. It is a burnt offering to the Lord, a pleasing aroma,(Z) a food offering presented to the Lord.

19 “Take the other ram,(AA) and Aaron and his sons shall lay their hands on its head.(AB) 20 Slaughter it, take some of its blood and put it on the lobes of the right ears of Aaron and his sons, on the thumbs of their right hands, and on the big toes of their right feet.(AC) Then splash blood against the sides of the altar.(AD) 21 And take some blood(AE) from the altar and some of the anointing oil(AF) and sprinkle it on Aaron and his garments and on his sons and their garments. Then he and his sons and their garments will be consecrated.(AG)

22 “Take from this ram the fat,(AH) the fat tail, the fat on the internal organs, the long lobe of the liver, both kidneys with the fat on them, and the right thigh. (This is the ram for the ordination.) 23 From the basket of bread made without yeast, which is before the Lord, take one round loaf, one thick loaf with olive oil mixed in, and one thin loaf. 24 Put all these in the hands of Aaron and his sons and have them wave them before the Lord as a wave offering.(AI) 25 Then take them from their hands and burn them on the altar along with the burnt offering for a pleasing aroma to the Lord, a food offering presented to the Lord.(AJ) 26 After you take the breast of the ram for Aaron’s ordination, wave it before the Lord as a wave offering, and it will be your share.(AK)

27 “Consecrate those parts of the ordination ram that belong to Aaron and his sons:(AL) the breast that was waved and the thigh that was presented. 28 This is always to be the perpetual share from the Israelites for Aaron and his sons. It is the contribution the Israelites are to make to the Lord from their fellowship offerings.(AM)

29 “Aaron’s sacred garments(AN) will belong to his descendants so that they can be anointed and ordained in them.(AO) 30 The son(AP) who succeeds him as priest and comes to the tent of meeting to minister in the Holy Place is to wear them seven days.

31 “Take the ram(AQ) for the ordination and cook the meat in a sacred place.(AR) 32 At the entrance to the tent of meeting, Aaron and his sons are to eat the meat of the ram and the bread(AS) that is in the basket. 33 They are to eat these offerings by which atonement was made for their ordination and consecration. But no one else may eat(AT) them, because they are sacred. 34 And if any of the meat of the ordination ram or any bread is left over till morning,(AU) burn it up. It must not be eaten, because it is sacred.

35 “Do for Aaron and his sons everything I have commanded you, taking seven days to ordain them. 36 Sacrifice a bull each day(AV) as a sin offering to make atonement(AW). Purify the altar by making atonement for it, and anoint it to consecrate(AX) it. 37 For seven days make atonement for the altar and consecrate it. Then the altar will be most holy, and whatever touches it will be holy.(AY)

38 “This is what you are to offer on the altar regularly each day:(AZ) two lambs a year old. 39 Offer one in the morning and the other at twilight.(BA) 40 With the first lamb offer a tenth of an ephah[c] of the finest flour mixed with a quarter of a hin[d] of oil(BB) from pressed olives, and a quarter of a hin of wine as a drink offering.(BC) 41 Sacrifice the other lamb at twilight(BD) with the same grain offering(BE) and its drink offering as in the morning—a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord.

42 “For the generations to come(BF) this burnt offering is to be made regularly(BG) at the entrance to the tent of meeting,(BH) before the Lord. There I will meet you and speak to you;(BI) 43 there also I will meet with the Israelites, and the place will be consecrated by my glory.(BJ)

44 “So I will consecrate the tent of meeting and the altar and will consecrate Aaron and his sons to serve me as priests.(BK) 45 Then I will dwell(BL) among the Israelites and be their God.(BM) 46 They will know that I am the Lord their God, who brought them out of Egypt(BN) so that I might dwell among them. I am the Lord their God.(BO)

Footnotes

  1. Exodus 29:9 Hebrew; Septuagint on them
  2. Exodus 29:14 Or purification offering; also in verse 36
  3. Exodus 29:40 That is, probably about 3 1/2 pounds or about 1.6 kilograms
  4. Exodus 29:40 That is, probably about 1 quart or about 1 liter