Add parallel Print Page Options

Ang Pagdedikar kay Aaron kag sa Iya mga Anak nga Lalaki Bilang mga Pari(A)

29 “Amo ini ang himuon mo sa pagdedikar kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki agod makaalagad sila sa akon bilang mga pari. Magkuha ka sang torite nga baka kag duha ka lalaki nga karnero nga wala sing deperensya. Magkuha ka man sang maayo nga klase nga harina kag magluto sang tinapay nga wala sing inugpahabok. Ang tinapay nga lutuon mo, tinapay nga wala sing mantika, tinapay nga madamol nga ginmikslahan sang mantika, kag tinapay nga manipis nga ginlamhitan sang mantika. Isulod mo dayon ini nga mga tinapay sa basket kag dal-on sa akon upod sang torite nga baka kag sang duha ka karnero nga lalaki.

“Dal-a dayon si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki didto sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, kag papaligua sila. Dayon ipasuksok kay Aaron ang iya pangsulod nga bayo, ang pangguwa nga bayo, ang espesyal nga panapton,[a] kag ang bulobulsa sa dughan. Hugta sa iya hawak ang espesyal nga panapton paagi sa wagkos nga maayo ang pagkahimo. Ipasuksok sa iya ulo ang turban, kag ipatakod sa atubangan sang turban ang medalya nga simbolo nga ginseparar siya para sa Ginoo. Kuhaa dayon ang lana nga inughaplas[b] kag ibubo sa ulo ni Aaron sa pagdedikar sa iya. Idedikar man ang iya mga anak nga lalaki kag pasuksuka man sila sang pangsulod nga bayo, turban, kag wagkos. Mangin pari sila hasta san-o. Sa sini nga paagi ordinahan mo si Aaron kag ang iya mga anak.

10 “Dal-a ang torite nga baka sa atubangan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, kag ipatungtong ang mga kamot ni Aaron kag sang iya mga anak sa ulo sang baka. 11 Dayon ihawa ang baka sa presensya sang Ginoo, didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 12 Magkuha ka sang dugo sang baka kag ilamhit ini sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran, kag ang mabilin nga dugo iula sa idalom sang halaran. 13 Dayon kuhaa ang tanan nga sapay sa kasudlan sang baka, ang gamay nga parte sang atay, kag ang mga batobato[c] pati ang mga tambok sini, kag sunuga ini sa halaran. 14 Pero ang iya unod, panit, kag tinai sunugon mo sa guwa sang kampo. Halad ini sa pagpakatinlo.

15 “Dayon kuhaa ang isa ka lalaki nga karnero kag ipatungtong ang mga kamot ni Aaron kag sang iya mga anak sa ulo sang karnero. 16 Dayon ihawa ini, kag iwisik-wisik ang dugo sini sa palibot sang halaran. 17 Hiwa-hiwaa ang karnero kag hugasi ang mga parte sang sulod sang tiyan kag ang mga tiil, kag tipuna ini pati ang ulo kag ang iban pa nga mga parte sang sapat. 18 Dayon sunuga ini tanan sa halaran bilang halad nga ginasunog para sa akon. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo[d] makapalipay sa akon.

19 “Dayon kuhaa ang isa pa ka lalaki nga karnero, kag ipatungtong ang mga kamot ni Aaron kag sang iya mga anak sa ulo sang karnero. 20 Dayon ihawa ini, kag kuhaa ang iban nga dugo sini kag ilamhit sa idalom nga parte sang tuo nga dulunggan ni Aaron kag sang iya mga anak, kag sa mga kumalagko sang ila tuo nga kamot kag tuo nga tiil. Dayon iwisik-wisik ang dugo sa palibot sang halaran. 21 Kuhaa ang iban nga dugo sa halaran kag imiksla ini sa lana nga inughaplas, kag dayon iwisik-wisik kay Aaron kag sa iya mga anak kag sa ila mga bayo. Sa sini nga paagi madedikar si Aaron kag ang iya mga anak, pati ang ila mga bayo.

22 “Dayon kuhaa ang mga tambok sang karnero, ang matambok nga ikog, ang mga sapay sa kasudlan, ang gamay nga parte sang atay, ang mga batobato pati ang mga tambok sini, kag ang tuo nga paa. Amo ini ang karnero nga halad para sa ordinasyon sang mga pari. 23 Magkuha ka sa basket sang tig-isa ka klase sang mga tinapay nga wala sing inugpahabok nga ginhalad sa akon: tinapay nga wala sing mantika, tinapay nga madamol nga ginmikslahan sang mantika, kag tinapay nga manipis. 24 Pauyati ini tanan kay Aaron kag sa iya mga anak kag ibayaw nila ini sa akon bilang halad nga ginabayaw.[e] 25 Dayon kuhaa ini sa ila kag sunuga sa halaran upod sa halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa akon. 26 Dayon kuhaa ang dughan sang karnero kag ibayaw ini sa akon bilang halad nga ginabayaw. Amo ini ang imo parte sa karnero nga halad para sa ordinasyon ni Aaron kag sang iya mga anak.

27 “Idedikar sa akon ang mga parte sang karnero nga halad para sa ordinasyon ni Aaron kag sang iya mga anak, lakip na diri ang dughan kag paa nga ginbayaw sa akon. 28 Sa kada halad sang mga Israelinhon sang mga halad nga para sa maayo nga relasyon, amo gid ini permi ang mga parte sang sapat nga ibahin sa ila ni Aaron kag sang iya mga anak.

29 “Kon mapatay na si Aaron, ang iya balaan nga mga bayo ihatag sa tagsa niya ka kaliwat nga magabulos sa iya bilang pangulo nga pari, agod ila ini suksukon kon ordinahan sila paagi sa paghaplas sang lana sa ila. 30 Ang kaliwat ni Aaron nga magabulos sa iya bilang pangulo nga pari magasuksok sini nga mga bayo sa sulod sang pito ka adlaw kon magsulod siya sa Tolda nga Ginapakigkitaan sa pag-alagad sa Balaan nga Lugar.

31 “Kuhaa ang karnero nga ginhalad sa pag-ordinar kag lutua ang karne sini sa isa ka balaan nga lugar. 32 Kaunon ini ni Aaron kag sang iya mga anak, lakip ang mga tinapay sa basket, dira sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 33 Sila lang ang makakaon sini nga karne kag tinapay nga ginhalad para matubos sila sa ila nga sala sang gin-ordinahan sila. Wala sing iban nga magkaon sini upod sa ila kay ini nga mga pagkaon para lang gid sa ila. 34 Kon may mabilin sini nga pagkaon pagkaaga, dapat sunugon ini. Indi gid ini pagkaunon, kay para lang ini sa mga pari.

35 “Sundon mo ining mga ginsugo ko sa imo parte sa pag-ordinar kay Aaron kag sa iya mga anak. Himua ang pag-ordinar sa ila sa sulod sang pito ka adlaw. 36 Kada adlaw maghalad ka sing isa ka baka bilang halad sa pagpakatinlo agod mangin matinlo ang halaran, kag dayon haplasan mo ang halaran sang lana sa pagdedikar sini. 37 Himuon mo ini sa sulod sang pito ka adlaw; kag dayon mangin balaan gid ang halaran, kag dapat balaan man ang nagauyat sini.

Ang Adlaw-adlaw nga mga Halad(B)

38 “Ang imo ihalad sa halaran adlaw-adlaw duha ka karnero nga isa ka tuig ang edad. 39 Isa sa aga kag isa sa hapon.[f] 40 Sa imo paghalad sang karnero sa aga, maghalad ka man sing duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase. Mikslahan mo ini sang isa ka litro nga mantika nga halin sa olibo nga ginbayo. Maghalad ka man sang mga isa ka litro nga duga sang ubas bilang halad nga ilimnon. 41 Sa imo paghalad sang karnero sa hapon, maghalad ka man sang pareho gihapon nga mga halad nga harina kag ilimnon. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa akon. 42-43 Ini nga halad nga ginasunog kinahanglan ihalad adlaw-adlaw hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. Ihalad ninyo ini sa akon presensya, didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan nga sa diin magapakighambal ako sa imo kag magapakigkita ako sa mga Israelinhon. Kag ang ini nga Tolda mangin balaan tungod sang akon gamhanan nga presensya. 44 Huo, himuon ko nga balaan ang Tolda nga Ginapakigkitaan kag ang halaran, kag iseparar ko si Aaron kag ang iya mga anak sa pag-alagad sa akon bilang mga pari. 45 Magapuyo ako upod sa mga Israelinhon kag ako mangin ila Dios. 46 Mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo nga ila Dios nga nagpaguwa sa ila sa Egipto agod magpuyo ako upod sa ila. Huo, ako amo ang Ginoo nga ila Dios.

Footnotes

  1. 29:5 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
  2. 29:7 inughaplas: ukon, inugbubo.
  3. 29:13 batobato: sa English, kidney.
  4. 29:18 halad nga paagi sa kalayo: Indi mapat-od ang kahulugan sang Hebreo sini. Pero makita sa Biblia nga ginagamit ini nga pulong para sa nagkalain-lain nga klase sang mga halad. Ginatawag man ini nga “pagkaon sang Dios” sa Lev. 21:6-21; Num. 28:2. Amo ina nga gin-translate ini sang iban nga “halad nga pagkaon.”
  5. 29:24 halad nga ginabayaw: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  6. 29:39 sa hapon sang nagasalop na ang adlaw.