Add parallel Print Page Options

Ang mga Panapton sang mga Pari(A)

28 “Iseparar mo sa mga tawo si Aaron nga imo utod kag ang iya mga anak nga lalaki nga sila ni Nadab, Abihu, Eleazar, kag Itamar, agod mag-alagad sa akon bilang mga pari. Magpatahi ka sang balaan nga mga panapton para kay Aaron agod mapadunggan siya. Silinga ang tanan nga maayo nga mga sastre, nga ginhatagan ko sang abilidad sa pagpanahi, nga tahian nila sang mga panapton si Aaron nga magaseparar sa iya sa mga tawo agod mag-alagad sa akon bilang pari. Amo ini ang mga panapton nga ila tahion: ang bulobulsa sa dughan, ang espesyal nga panapton,[a] ang pangguwa nga bayo, ang pangsulod nga bayo nga binordahan, ang turban, kag ang wagkos. Tahion nila ini para kay Aaron, pati man sa iya mga anak nga lalaki, agod makaalagad sila sa akon bilang mga pari. Kinahanglan ang tela nga ila gamiton linen nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate[b] kag pula.

Ang Espesyal nga Panapton sang mga Pari(B)

“Ang espesyal nga panapton sang mga pari kinahanglan linen nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula. Kinahanglan nga maayo gid ang pagkaborda sini. May duha ini ka parte, likod kag atubang, kag nasugpon ini sa duha ka strap sa may abaga. Ang wagkos sini linen man nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula.

“Dayon magkuha ka sang duha ka bato nga onix kag painggrebi ini sang mga ngalan sang mga anak nga lalaki ni Jacob.[c] 10 Dapat pasunod ang pagbutang sang mga ngalan suno sa ila pagkatawo, kag anom ka ngalan sa kada bato. 11 Dapat ang pag-inggreb sini pareho sa pag-inggreb sang platero sa pangmarka. Dayon ibutang ang mga bato sa mga bulutangan nga bulawan 12 kag itakod ini sa strap sang espesyal nga panapton bilang handumanan nga mga bato para sa mga tribo sang Israel. Sa sini nga paagi madala permi ni Aaron ang ila mga ngalan sa akon presensya, kag dumdumon ko sila. 13 Ang mga bulutangan nga bulawan 14 pabutangi sang duha ka kulokadena nga puro bulawan agod matakod sa may abaga sang panapton.

Ang Bulobulsa sa Dughan(C)

15 “Magpahimo ka sang bulobulsa sa dughan nga ginagamit sa paghibalo sang akon kabubut-on.[d] Kinahanglan maayo gid ang pagkahimo sini, kag ang tela sini dapat pareho man sa tela sang espesyal nga panapton sang mga pari: linen nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula. 16 Ining bulobulsa sa dughan dapat napilo sing doble kag kuwadrado—siyam ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron. 17 Patakdi ini sang apat ka kubay[e] sang malahalon nga mga bato. Sa nahauna nga kubay, ibutang ang rubi, topas, kag beril; 18 sa ikaduha nga kubay, emerald, sapiro, kag diamante; 19 sa ikatatlo nga kubay, hasinto, agate, kag ametist; 20 kag sa ikaapat nga kubay, krisolito, onix, kag jasper. Dapat natakod ang mga bato sa mga bulutangan nga bulawan. 21 Ang kada bato dapat may ngalan sang mga anak ni Jacob[f] sa pagrepresentar sang dose ka tribo sang Israel. Ang pag-inggreb sang mga ngalan dapat pareho sa pag-inggreb sang pangmarka.

22 “Pabutangi man sang kulokadena nga puro bulawan ang bulobulsa sa dughan. 23 Dayon magpahimo ka sang duha ka sulosingsing nga bulawan kag iangot ini sa ibabaw nga mga pamusod sang bulobulsa sa dughan. 24 Iangot ang duha ka kulokadena nga bulawan sa sulosingsing sang bulobulsa sa dughan, 25 kag ang duha ka punta sang kulokadena iangot sa duha ka bulutangan nga bulawan nga nagatapik sa strap sang espesyal nga panapton. 26 Magpahimo ka pa sang duha ka sulosingsing nga bulawan, kag iangot ini sa idalom nga mga pamusod sang bulobulsa sa dughan nga nagasampaw sa espesyal nga panapton. 27 Magpahimo ka pa gid sang duha ka sulosingsing nga bulawan kag iangot ini sa espesyal nga panapton sa may wagkos dampi. 28 Dayon tabiron ninyo sang asol nga higot ang idalom nga mga sulosingsing sang bulobulsa sa dughan kag ang mga sulosingsing sang espesyal nga panapton. Sa sini nga paagi matabid sing maayo ang bulobulsa sa dughan sa espesyal nga panapton.

29 “Kon magsulod si Aaron sa Balaan nga Lugar kinahanglan isuksok niya ang ini nga bulobulsa sa dughan nga may mga ngalan sang mga tribo sang Israel agod dumdumon ko sila permi. 30 Ibutang sa bulobulsa sa dughan ang Urim kag Thumim[g] agod ara ini sa dughan ni Aaron kon magkadto siya sa akon presensya. Gani dal-on permi ni Aaron ining duha ka butang kon magkadto siya sa akon presensya agod mahibaluan niya ang akon kabubut-on para sa mga Israelinhon.

Ang Iban pa nga mga Panapton sang mga Pari(D)

31 “Ang pangguwa nga bayo nga nasampawan sang espesyal nga panapton kinahanglan puro asol 32 kag may buho sa tunga para sa ulo. Kag kinahanglan ang liab may aporo agod indi ini magisi. 33-34 Pakabiti ang palibot sang sidsid sang bayo sang mga puloprutas nga pomegranata,[h] nga hinimo halin sa delana nga asol, granate, kag pula. Bal-utan mo ini nga mga dekorasyon sang mga lingga-lingganay nga bulawan. 35 Kinahanglan nga isuksok ni Aaron ining pangguwa nga bayo kon magsulod siya sa Balaan nga Lugar sa pag-alagad sa akon presensya, agod mabatian ang kilingkiling sang mga lingga-lingganay kon magsulod kag magguwa si Aaron sa Balaan nga Lugar. Kon himuon niya ini, indi siya mapatay.

36 “Magpahimo ka sang medalya nga puro bulawan kag painggrebi ini sang sini nga mga pulong: ‘Ginseparar para sa Ginoo.’ 37-38 Itapik ini sa atubangan sang turban ni Aaron paagi sa asol nga higot, agod makita ini sa iya agtang. Ini magapakita nga pagadal-on ni Aaron ang bisan ano nga sala nga nahimo sang mga Israelinhon sa ila paghalad sa Ginoo. Itakod ini permi ni Aaron sa iya agtang agod malipay ang Ginoo sa ila.

39 “Ang pangsulod nga bayo ni Aaron kinahanglan linen, kag amo man ang iya turban. Ang wagkos dapat ginbordahan sing maayo. 40 Magpatahi ka man sang mga pangsulod nga bayo, mga wagkos, kag mga turban sa mga anak ni Aaron sa pagpadungog sa ila.

41 “Ipasuksok mo ini nga mga panapton sa imo utod nga si Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki, kag dayon haplasan[i] mo sila sang lana kag ordinahan. Idedikar sila sa akon agod makaalagad sila sa akon bilang mga pari.

42 “Patahian mo man sila sang mga pang-idalom nga panapton nga magatabon sang ila kinatawo. Ang kalabaon sini halin sa hawak hasta sa paa agod indi sila mabihangan.[j] 43 Kinahanglan nga isuksok nila ini kon magsulod sila sa Tolda nga Ginapakigkitaan, ukon kon magpalapit sila sa halaran sa Balaan nga Lugar sa pag-alagad bilang mga pari, agod indi sila makasala kag mapatay. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ni Aaron kag sang iya mga kaliwat hasta san-o.

Footnotes

 1. 28:4 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod. Amo man sa bersikulo 6, 12, 15, 25-28, kag 31.
 2. 28:5 granate: sa English, purple.
 3. 28:9 Jacob: sa Hebreo, Israel.
 4. 28:15 Tan-awa ang bersikulo 30.
 5. 28:17 kubay: sa English, row.
 6. 28:21 Jacob: sa Hebreo, Israel.
 7. 28:30 Urim kag Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.
 8. 28:33-34 pomegranata: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
 9. 28:41 haplasan: ukon, bubuan.
 10. 28:42 mabihangan: sa English, exposed.

The Priestly Garments

28 “Have Aaron(A) your brother brought to you from among the Israelites, along with his sons Nadab and Abihu,(B) Eleazar and Ithamar,(C) so they may serve me as priests.(D) Make sacred garments(E) for your brother Aaron to give him dignity and honor.(F) Tell all the skilled workers(G) to whom I have given wisdom(H) in such matters that they are to make garments for Aaron, for his consecration, so he may serve me as priest. These are the garments they are to make: a breastpiece,(I) an ephod,(J) a robe,(K) a woven tunic,(L) a turban(M) and a sash. They are to make these sacred garments for your brother Aaron and his sons, so they may serve me as priests. Have them use gold, and blue, purple and scarlet yarn, and fine linen.(N)

The Ephod(O)

“Make the ephod(P) of gold, and of blue, purple and scarlet yarn, and of finely twisted linen—the work of skilled hands. It is to have two shoulder pieces attached to two of its corners, so it can be fastened. Its skillfully woven waistband(Q) is to be like it—of one piece with the ephod and made with gold, and with blue, purple and scarlet yarn, and with finely twisted linen.

“Take two onyx stones and engrave(R) on them the names of the sons of Israel 10 in the order of their birth—six names on one stone and the remaining six on the other. 11 Engrave the names of the sons of Israel on the two stones the way a gem cutter engraves a seal. Then mount the stones in gold filigree settings 12 and fasten them on the shoulder pieces of the ephod as memorial stones for the sons of Israel. Aaron is to bear the names on his shoulders(S) as a memorial(T) before the Lord. 13 Make gold filigree settings 14 and two braided chains of pure gold, like a rope, and attach the chains to the settings.

The Breastpiece(U)

15 “Fashion a breastpiece(V) for making decisions—the work of skilled hands. Make it like the ephod: of gold, and of blue, purple and scarlet yarn, and of finely twisted linen. 16 It is to be square—a span[a] long and a span wide—and folded double. 17 Then mount four rows of precious stones(W) on it. The first row shall be carnelian, chrysolite(X) and beryl; 18 the second row shall be turquoise, lapis lazuli and emerald; 19 the third row shall be jacinth, agate and amethyst; 20 the fourth row shall be topaz, onyx and jasper.[b] Mount them in gold filigree settings. 21 There are to be twelve stones, one for each of the names of the sons of Israel,(Y) each engraved like a seal with the name of one of the twelve tribes.(Z)

22 “For the breastpiece make braided chains of pure gold, like a rope. 23 Make two gold rings for it and fasten them to two corners of the breastpiece. 24 Fasten the two gold chains to the rings at the corners of the breastpiece, 25 and the other ends of the chains to the two settings, attaching them to the shoulder pieces of the ephod at the front. 26 Make two gold rings and attach them to the other two corners of the breastpiece on the inside edge next to the ephod. 27 Make two more gold rings and attach them to the bottom of the shoulder pieces on the front of the ephod, close to the seam just above the waistband of the ephod. 28 The rings of the breastpiece are to be tied to the rings of the ephod with blue cord, connecting it to the waistband, so that the breastpiece will not swing out from the ephod.

29 “Whenever Aaron enters the Holy Place,(AA) he will bear the names of the sons of Israel over his heart on the breastpiece of decision as a continuing memorial before the Lord. 30 Also put the Urim and the Thummim(AB) in the breastpiece, so they may be over Aaron’s heart whenever he enters the presence of the Lord. Thus Aaron will always bear the means of making decisions for the Israelites over his heart before the Lord.

Other Priestly Garments(AC)

31 “Make the robe of the ephod entirely of blue cloth, 32 with an opening for the head in its center. There shall be a woven edge like a collar[c] around this opening, so that it will not tear. 33 Make pomegranates(AD) of blue, purple and scarlet yarn around the hem of the robe, with gold bells between them. 34 The gold bells and the pomegranates are to alternate around the hem of the robe. 35 Aaron must wear it when he ministers. The sound of the bells will be heard when he enters the Holy Place before the Lord and when he comes out, so that he will not die.

36 “Make a plate(AE) of pure gold and engrave on it as on a seal: holy to the Lord.(AF) 37 Fasten a blue cord to it to attach it to the turban; it is to be on the front of the turban. 38 It will be on Aaron’s forehead, and he will bear the guilt(AG) involved in the sacred gifts the Israelites consecrate, whatever their gifts may be. It will be on Aaron’s forehead continually so that they will be acceptable(AH) to the Lord.

39 “Weave the tunic(AI) of fine linen and make the turban(AJ) of fine linen. The sash is to be the work of an embroiderer. 40 Make tunics, sashes and caps for Aaron’s sons(AK) to give them dignity and honor.(AL) 41 After you put these clothes(AM) on your brother Aaron and his sons, anoint(AN) and ordain them. Consecrate them so they may serve me as priests.(AO)

42 “Make linen undergarments(AP) as a covering for the body, reaching from the waist to the thigh. 43 Aaron and his sons must wear them whenever they enter the tent of meeting(AQ) or approach the altar to minister in the Holy Place,(AR) so that they will not incur guilt and die.(AS)

“This is to be a lasting ordinance(AT) for Aaron and his descendants.

Footnotes

 1. Exodus 28:16 That is, about 9 inches or about 23 centimeters
 2. Exodus 28:20 The precise identification of some of these precious stones is uncertain.
 3. Exodus 28:32 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.

28 And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest's office, even Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, Aaron's sons.

And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty.

And thou shalt speak unto all that are wise hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest's office.

And these are the garments which they shall make; a breastplate, and an ephod, and a robe, and a broidered coat, a mitre, and a girdle: and they shall make holy garments for Aaron thy brother, and his sons, that he may minister unto me in the priest's office.

And they shall take gold, and blue, and purple, and scarlet, and fine linen.

And they shall make the ephod of gold, of blue, and of purple, of scarlet, and fine twined linen, with cunning work.

It shall have the two shoulderpieces thereof joined at the two edges thereof; and so it shall be joined together.

And the curious girdle of the ephod, which is upon it, shall be of the same, according to the work thereof; even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.

And thou shalt take two onyx stones, and grave on them the names of the children of Israel:

10 Six of their names on one stone, and the other six names of the rest on the other stone, according to their birth.

11 With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, shalt thou engrave the two stones with the names of the children of Israel: thou shalt make them to be set in ouches of gold.

12 And thou shalt put the two stones upon the shoulders of the ephod for stones of memorial unto the children of Israel: and Aaron shall bear their names before the Lord upon his two shoulders for a memorial.

13 And thou shalt make ouches of gold;

14 And two chains of pure gold at the ends; of wreathen work shalt thou make them, and fasten the wreathen chains to the ouches.

15 And thou shalt make the breastplate of judgment with cunning work; after the work of the ephod thou shalt make it; of gold, of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine twined linen, shalt thou make it.

16 Foursquare it shall be being doubled; a span shall be the length thereof, and a span shall be the breadth thereof.

17 And thou shalt set in it settings of stones, even four rows of stones: the first row shall be a sardius, a topaz, and a carbuncle: this shall be the first row.

18 And the second row shall be an emerald, a sapphire, and a diamond.

19 And the third row a ligure, an agate, and an amethyst.

20 And the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper: they shall be set in gold in their inclosings.

21 And the stones shall be with the names of the children of Israel, twelve, according to their names, like the engravings of a signet; every one with his name shall they be according to the twelve tribes.

22 And thou shalt make upon the breastplate chains at the ends of wreathen work of pure gold.

23 And thou shalt make upon the breastplate two rings of gold, and shalt put the two rings on the two ends of the breastplate.

24 And thou shalt put the two wreathen chains of gold in the two rings which are on the ends of the breastplate.

25 And the other two ends of the two wreathen chains thou shalt fasten in the two ouches, and put them on the shoulderpieces of the ephod before it.

26 And thou shalt make two rings of gold, and thou shalt put them upon the two ends of the breastplate in the border thereof, which is in the side of the ephod inward.

27 And two other rings of gold thou shalt make, and shalt put them on the two sides of the ephod underneath, toward the forepart thereof, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod.

28 And they shall bind the breastplate by the rings thereof unto the rings of the ephod with a lace of blue, that it may be above the curious girdle of the ephod, and that the breastplate be not loosed from the ephod.

29 And Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment upon his heart, when he goeth in unto the holy place, for a memorial before the Lord continually.

30 And thou shalt put in the breastplate of judgment the Urim and the Thummim; and they shall be upon Aaron's heart, when he goeth in before the Lord: and Aaron shall bear the judgment of the children of Israel upon his heart before the Lord continually.

31 And thou shalt make the robe of the ephod all of blue.

32 And there shall be an hole in the top of it, in the midst thereof: it shall have a binding of woven work round about the hole of it, as it were the hole of an habergeon, that it be not rent.

33 And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of blue, and of purple, and of scarlet, round about the hem thereof; and bells of gold between them round about:

34 A golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, upon the hem of the robe round about.

35 And it shall be upon Aaron to minister: and his sound shall be heard when he goeth in unto the holy place before the Lord, and when he cometh out, that he die not.

36 And thou shalt make a plate of pure gold, and grave upon it, like the engravings of a signet, Holiness To The Lord.

37 And thou shalt put it on a blue lace, that it may be upon the mitre; upon the forefront of the mitre it shall be.

38 And it shall be upon Aaron's forehead, that Aaron may bear the iniquity of the holy things, which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts; and it shall be always upon his forehead, that they may be accepted before the Lord.

39 And thou shalt embroider the coat of fine linen, and thou shalt make the mitre of fine linen, and thou shalt make the girdle of needlework.

40 And for Aaron's sons thou shalt make coats, and thou shalt make for them girdles, and bonnets shalt thou make for them, for glory and for beauty.

41 And thou shalt put them upon Aaron thy brother, and his sons with him; and shalt anoint them, and consecrate them, and sanctify them, that they may minister unto me in the priest's office.

42 And thou shalt make them linen breeches to cover their nakedness; from the loins even unto the thighs they shall reach:

43 And they shall be upon Aaron, and upon his sons, when they come in unto the tabernacle of the congregation, or when they come near unto the altar to minister in the holy place; that they bear not iniquity, and die: it shall be a statute for ever unto him and his seed after him.