Add parallel Print Page Options

Ang Halaran sang Halad nga Ginasunog(A)

27 “Magpahimo ka sang kuwadrado nga halaran nga akasya. Ang iya kalabaon kag kasangkaron pito kag tunga ka tapak, kag ang kataason apat kag tunga ka tapak. Pabutangi ini sang mga sulosungay sa apat ka pamusod, nga naporma na nga daan upod sa halaran sang pagkahimo sini. Pahaklapi sang saway ang halaran. Ang tanan nga kagamitan sang halaran kinahanglan hinimo man sa saway—ang bulutangan sang abo, mga pala, mga yahong, mga dako nga tinidor para sa karne, kag mga bulutangan sang baga. Magpahimo ka man sang parilyahan nga saway para sa halaran, kag pabutangi ini sang sulosingsing nga saway sa kada pamusod. Dayon ibutang ini sa sulod sang halaran sa idalom sang sagang, sa may tunga-tunga dampi halin sa ibabaw. Dayon magpahimo ka sang tukon nga pangtuwang sa halaran. Kinahanglan halin ini sa kahoy nga akasya, kag nahaklapan sang saway. Igulo ini nga tukon sa sulosingsing sa kada kilid sang halaran agod matuwangan ang halaran. Ang halaran nga ipahimo mo dapat tapi kag guhab ang sulod. Ipahimo ini suno sa plano nga ginpakita ko sa imo diri sa bukid.”

Ang Lagwerta sang Tolda nga Simbahan(B)

“Pabutangi sang lagwerta ang Tolda nga Simbahan, kag palibuti ini sang mga dulodingding nga kurtina nga linen. Ang kalabaon sang kurtina sa bagatnan dampi 150 ka tapak. 10 Itakod ini nga kurtina sa 20 ka haligi nga saway nga nasuok sa 20 man ka sadsaran nga saway. Ang kabitan sang kurtina amo ang mga kaw-it nga pilak nga nagakabit sa mga kabilya nga pilak sa mga haligi. 11 Ang kurtina sa aminhan dampi 150 man ka tapak ang kalabaon. Itakod man ini sa 20 ka haligi nga saway nga nasuok sa 20 ka sadsaran nga saway. Ang kabitan sang kurtina amo ang mga kaw-it nga pilak nga nagakabit sa mga kabilya nga pilak sa mga haligi.

12 “Ang kurtina sa nakatundan dampi 75 ka tapak ang kalabaon, kag natakod ini sa napulo ka haligi nga nasuok sa napulo man ka sadsaran. 13 Ang sidlangan dampi sang lagwerta 75 man ka tapak ang kalabaon. 14 Ang dulodingding nga kurtina sa tuo sang puwertahan 22 kag tunga ka tapak ang kalabaon, kag natakod ini sa tatlo ka haligi nga nasuok sa tatlo man ka sadsaran. 15 Ang kurtina sa wala 22 kag tunga man ka tapak ang kalabaon, kag natakod man ini sa tatlo ka haligi nga nasuok sa tatlo man ka sadsaran. 16 Ang puwertahan mismo sang lagwerta pabutangi sang kurtina nga 30 ka tapak ang kalabaon. Ang kurtina kinahanglan linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kinahanglan nga maayo gid ang pagkaborda sini. Dayon itakod ang kurtina sa apat ka haligi nga nasuok sa apat ka sadsaran. 17 Kinahanglan ang tanan nga haligi sa palibot sang lagwerta may mga kaw-it kag mga kabilya nga pilak, kag may mga sadsaran nga saway.

18 “Gani ang bug-os nga lagwerta may kalabaon nga 150 ka tapak kag may kasangkaron nga 75 ka tapak. Napalibutan ini sang kurtina nga linen, nga ang kataason pito kag tunga ka tapak. Ang mga haligi sini nasuok sa mga sadsaran nga saway. 19 Kinahanglan puro saway ang tanan nga kagamitan sa Tolda nga Simbahan pati ang tanan nga palpal para sa pagbanting sang Tolda kag sang mga kurtina sang lagwerta sini.

Ang Pag-asikaso sa mga Suga sang Tolda nga Simbahan(C)

20 “Sugua ang mga Israelinhon nga dal-an ka nila sang puro nga lana sang olibo nga ginbayo para sa mga suga sang Tolda, agod magasiga ini permi. 21 Ang bulutangan sang suga ibutang sa guwa sang kurtina nga nagatabon sa Kahon sang Kasuguan. Si Aaron kag ang iya mga kaliwat amo ang mag-atipan sang mga suga sang Tolda nga Ginapakigkitaan.[a] Pasigahon nila ini sa akon presensya aga kag gab-i. Ini nga pagsulundan dapat tumanon sang mga Israelinhon hasta sa palaabuton nga mga henerasyon.

Footnotes

  1. 27:21 Tolda nga Ginapakigkitaan: nga amo man ang Tolda nga Simbahan.