Add parallel Print Page Options

Pokúšanie Ježiša

Potom Duch Boží viedol Ježiša na púšť,

kde sa štyridsať dní a nocí postil a veľmi vyhladol.

Tu sa k nemu priblížil pokušiteľ a povedal mu: Ak si Boží Syn, premeň tieto kamene na chleby!"

Ježiš mu odpovedal: V Písme je napísané: Nielen chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst."

Potom ho diabol zaviedol do Jeruzalema na vežu chrámu

a povedal: Ak si Boží Syn, zoskoč dolu! Veď je napísané: Boh prikáže svojim anjelom, aby ťa vzali do náručia, aby si si neporanil nohy o kameň."

Ježiš mu zasa pohotovo odpovedal: Je napísané aj toto: Nepokúšaj Boha, je tvoj Pán!"

Napokon ho diabol vyviedol na vrchol vysokého vrchu a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta s ich bohatstvom a slávou.

Tam mu povedal: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou na kolená a pokloníš sa mi!"

10 Ježiš mu odpovedal: Strať sa mi z očí, pokušiteľ! Veď je napísané: Nikomu okrem Boha sa nebudeš klaňať ani ho uctievať!"

11 V tej chvíli diabol opustil Ježiša; obklopili ho anjeli a starali sa o neho.

Začiatok Ježišovej činnosti

12 Keď sa Ježiš dozvedel, že Ján je vo väzení, vrátil sa do Galiley.

13 Nezostal však v Nazarete, ale usadil sa v Kafarnaume. To mesto ležalo na brehu Genezaretského jazera, v oblasti, ktorú kedysi obývali izraelské kmene Zabulon a Neftalí.

14 Takto sa splnila predpoveď proroka Izaiáša: V Galilei,

15 v krajine Zabulonovej a Neftalího, medzi morom a Jordánom, sa usídlia pohania.

16 Tento ľud ponorený do temnoty zazrie veľké svetlo. Tým, nad ktorými sa rozprestiera noc smrti, zažiari jas."

17 V tom čase začal Ježiš kázať: Zmeňte svoje zmýšľanie a obráťte sa k Bohu, lebo prichádza jeho kráľovstvo."

18 Jedného dňa šiel Ježiš po brehu Galilejského mora a zazrel dvoch mužov, ako spúšťajú siete do vody. Boli to rybári Šimon, neskôr nazývaný Peter, a jeho brat Andrej.

19 Ježiš na nich zavolal: Poďte za mnou a ja vám ukážem, ako zachraňovať duše ľudí!"

20 Obaja ihneď všetko zanechali a šli za ním.

21 O kúsok ďalej iní dvaja bratia, Jakub a Ján, sedeli spolu so svojím otcom Zebedejom v člne a opravovali siete. Aj ich zavolal;

22 obaja ihneď prestali pracovať a pobrali sa za ním.

23 Ježiš chodil po celej Galilei, učil v synagógach, hlásal všade radostnú zvesť o Božom kráľovstve a uzdravoval trpiacich všetkými možnými chorobami a neduhmi.

24 Správy o ňom sa rýchlo rozniesli, takže až zo Sýrie vodili k nemu chorých, ľudí posadnutých démonmi, námesačných, ochrnutých a on ich uzdravoval.

25 Všade za ním tiahli davy nielen z Galiley, ale aj z Desaťmestia, z Jeruzalema, Judska i zo Zajordánska.