Add parallel Print Page Options

Podobenstvo o desiatich družičkách

25  Môj druhý príchod sa v určitom zmysle bude podobať svadbe. Tí, ktorí ma budú očakávať, budú ako desať družičiek, čo vyčkávali ženícha, aby ho uvítali svetlom svojich lámp.

Ale iba päť z nich bolo prezieravých

3-4 a vzali si nielen lampy, ale aj nádoby s olejom. Ostatné na to ľahkomyseľne zabudli.

Ženích dlho neprichádzal, a tak všetky družičky premohli driemoty a zaspali.

O polnoci ich vytrhol zo spánku výkrik: Prichádza ženích, poďte ho privítať!

Všetky dievčatá vyskočili a upravovali si lampy.

Tie ľahkomyseľné, ktoré si nevzali dosť oleja, drankali od ostatných: Dajte nám trochu oleja, lebo nám vyhasínajú lampy!

Ale rozumné im odpovedali: Keď sa rozdelíme, nevystačí olej ani vám, ani nám. Zabehnite radšej k predavačovi a kúpte si.

10 No len čo sa vzdialili, prišiel ženích a družičky, ktoré boli pripravené, šli s ním na svadobnú hostinu.

11 Keď sa tých päť vrátilo s olejom, dvere už boli zatvorené. Volali: Pane, otvor nám!

12 Ale ženích im odpovedal: Je neskoro, už vás nemôžem prijať.

13 A tak bdejte a buďte vždy pripravení, lebo neviete, v ktorej chvíli prídem."

Využívaj zverené dary

14 Dám vám iný príklad. Jeden človek si pred odchodom na ďalekú cestu zavolal svojich podriadených a zveril im svoje peniaze.

15 Každému podľa schopností: jednému päťstotisíc, druhému dvestotisíc a ďalšiemu stotisíc. Potom odcestoval.

16 Ten, čo dostal päťstotisíc, začal hneď podnikať a získal ďalších päťstotisíc.

17 Ten, čo dostal dvestotisíc, takisto sumu zdvojnásobil.

18 Ale ten, ktorému zveril stotisíc, vykopal v zemi skrýšu a peniaze do nej schoval.

19 Po dlhšom čase sa pán vrátil a chcel, aby mu podriadení predložili účty.

20 Prvý priniesol peniaze a povedal: Pán môj, zveril si mi päťstotisíc, a tu máš zisk -- ďalších päťstotisíc.

21 Pán ho pochválil za dobrú prácu a povedal mu: Osvedčil si sa v malej úlohe, preto ti môžem zveriť oveľa väčšiu. A teraz ťa pozývam na oslavu svojho návratu.

22 Prišiel ďalší a povedal: Pán môj, zveril si mi dvestotisíc a odovzdávam ti štyristotisíc. --

23 Veľmi dobre! odpovedal pán. Si usilovný a spoľahlivý. Splnil si malú úlohu, zverím ti väčšiu. Aj teba pozývam na hostinu.

24 Potom skladal účty posledný. Pán môj, viem, že si prísny a záleží ti na zisku,

25 ale ja som sa bál, aby som neprerobil, a preto som peniaze radšej ukryl a teraz ti ich v poriadku vraciam.

26 Pán zvolal: Ty lenivec a naničhodník! Vedel si, o čo mi ide.

27 Mal si zverené peniaze uložiť a priniesli by mi aspoň úroky.

28 Vezmite od neho peniaze a dajte ich prvému.

29 Lebo tomu, kto dobre využíva to, čo mu bolo zverené, bude ešte pridané. Ale kto sa ani trochu neusiluje, príde o všetko.

30 Tohto lenivca vyžeňte do tmy! Tam ho čaká len plač a škrípanie zubami. "

Posledný súd

31 Keď prídem vo svojom kráľovskom majestáte v sprievode všetkých anjelov, zasadnem na trón svojej slávy.

32 Vtedy sa zhromaždia všetky národy, a to bude chvíľa konečného rozdelenia ľudstva. Ako pastier oddeľuje ovce od capov

33 a postaví si ovce sprava,

34 tak aj ja poviem svojim verným po svojej pravici: Poďte, sám Otec vás pozýva do kráľovstva, ktoré je pre vás pripravené od počiatku sveta.

35 Bol som hladný a nakŕmili ste ma, bol som smädný, a dali ste sa mi napiť, nemal som strechu nad hlavou a vy ste ma prichýlili,

36 nemal som si čo obliecť, a vy ste ma obliekli, v chorobe ste sa o mňa starali, a keď som bol vo väzení, prišli ste ma navštíviť.

37 Tí verní namietnu: Nepamätáme sa,

38 že by sme mali niekedy príležitosť

39 takto sa o teba postarať.

40 Vtedy im odpoviem: Čo dobrého ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, to ste urobili pre mňa.

41 Tým zhromaždeným po ľavici poviem: Odíďte odo mňa, zatratení, do večného ohňa, ktorý je pripravený pre satana a jeho démonov.

42 Bol som hladný, a nedali ste sa mi najesť, bol som smädný, a nedali ste sa mi napiť, nemal som strechu nad hlavou, a neprichýlili ste ma,

43 nemal som si čo obliecť a nezaodeli ste ma, v chorobe ste ma neopatrovali a do väzenia ste ma neprišli navštíviť.

44 Budú sa brániť: Pane, ako sme ti mohli pomôcť, keď sme ťa nikdy nevideli?

45 Odpoviem im: Ak ste odmietli pomôcť najposlednejšiemu z mojich bratov, mne ste nepomohli.

46 A tak týchto čaká večné utrpenie, ale spravodliví budú žiť večne."