Add parallel Print Page Options

V čom sa farizeji mýlia

23  Vtedy Ježiš oslovil zhromaždené zástupy a učeníkov:

Učitelia a farizeji sú tu na to, aby vám vykladali Mojžišov zákon.

Počúvajte všetky ich príkazy, ale neberte si príklad z ich života, lebo ich slová sa rozchádzajú s činmi.

Zväzujú a kladú na vás ťažké bremená, ale sami nechcú pohnúť ani prstom.

A všetko, čo robia, robia z vypočítavosti. Aby vyzerali sväto, zadovažujú si nápadné znaky zbožnosti: rozširujú si modlitebné remienky a predlžujú strapce na odeve,

majú radi čestné miesta na hostinách a predné miesta pri bohoslužbách.

Veľmi sa im páči, keď ich ľudia pozdravujú na verejných miestach a keď ich oslovujú Majstre.

Ale vy sa nedávajte takto titulovať, lebo len jeden je váš Majster a vy všetci ste navzájom bratia.

A nikoho z ľudí neoslovujte otec, lebo máte jediného Otca, a ten je v nebi.

10 Ani sa nepokladajte za najvyššiu autoritu, lebo tou je iba Kristus.

11 Najväčší medzi vami je ten, kto slúži všetkým.

12 Kto si o sebe priveľa myslí, bude ponížený, no kto sa ponižuje, bude povýšený.

13 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji! Ste pokrytci! Zatvárate ľuďom vstup do nebeského kráľovstva. Sami doň nevchádzate a tým, ktorí by chceli vstúpiť, bránite!

14 Pod pláštikom dlhých a honosných modlitieb ste schopní vymámiť peniaze aj od vdov. Ťažko vám bude na súde!

15 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Zašli by ste aj na kraj sveta, len aby ste jedného človeka obrátili, no len čo uverí, vlastným chápaním zbožnosti z neho urobíte syna pekla dva razy horšieho od vás.

16 Beda vám, slepí vodcovia! Vravíte, že prísaha na chrám nezaväzuje, ale prísaha na chrámové zlato áno.

17 Nie je to nezmysel? Čo je viac? Zlato alebo chrám, ktorý to zlato posväcuje?

18 Alebo: prísaha na obetný oltár nič neznamená, kým prísaha na obeť sa musí plniť.

19 Ako ste na to prišli? Čo je viac? Obeť, ktorá je na oltári, alebo oltár, ktorý posväcuje obeť?

20 Ak teda prisaháte na oltár, prisaháte aj na všetko, čo je na ňom.

21 A ak prisaháte na chrám, prisaháte aj na toho, kto v ňom prebýva.

22 A ak prisaháte na nebo, prisaháte na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.

23 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, beda vám, pokrytci! Do chrámu dávate desatinu z toho, čo sa vám urodí v záhrade, ale nedbáte na to, čo Boh pokladá za dôležitejšie: aby ste konali spravodlivo, milosrdne a verne. Odvádzajte desiatky, ale nezanedbávajte to najdôležitejšie!

24 Slepí vodcovia! Dávate si pozor, aby ste neprehltli komára, ale ťavu zjete.

25 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Starostlivo čistíte povrch nádob, ale vnútrajšok napĺňate tým, čo ste vo svojej chamtivosti nahrabali.

26 Slepí farizeji, najprv vyčistite vnútrajšok nádoby, iba potom bude naozaj čistá.

27 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Podobáte sa ozdobeným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú krásne, ale dnu sú iba kosti mŕtvych, hniloba a práchnivina.

28 Usilujete sa vyzerať sväto, ale pod zbožným zovňajškom sa skrýva srdce plné pretvárky a nečistoty.

29 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Staviate náhrobky prorokom, ktorých zabili vaši predkovia, zdobíte kvetmi hroby mučeníkov

30 a hovoríte: Keby sme my boli žili v čase našich otcov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov.

31 Takto svedčíte sami proti sebe, že ste synovia tých, ktorí zabíjali prorokov.

32 Idete v ich šľapajach a dovršujete ich dielo.

33 Vy ľstiví, prefíkaní vodcovia! Ako chcete uniknúť pekelnému trestu?

34 Pošlem vám prorokov, múdrych ľudí a vykladačov Písma. Budete ich bičovať vo svojich synagógach a hnať z mesta do mesta, niektorých z nich zavraždíte, iných ukrižujete.

35 Na vás padne vina za všetku preliatu krv nevinných, od spravodlivého Ábela až po Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom.

36 Áno, naozaj vám vravím, že toto všetko padne na hlavu tejto generácie.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, mesto, ktoré zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo Boh k tebe posiela! Koľko ráz som túžil zhromaždiť tvoje deti, ako kvočka zhromažďuje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste.

38 A teraz bude váš dom zničený a pustý.

39 A vravím vám, že ma uvidíte až vtedy, keď ma prijmete ako Božieho posla a poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. "