Add parallel Print Page Options

Ježišov vstup do Jeruzalema

21  Keď sa blížili k Jeruzalemu a došli k Betfage na Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov napred

a povedal im: Choďte do mestečka, ktoré je pred vami. Nájdete tam priviazanú oslicu aj s osliatkom. Odviažte ju a priveďte sem.

Keby sa vás niekto spýtal, čo to robíte, povedzte, že Pán ju potrebuje, a nebude vám brániť."

Tak sa začalo plniť to, čo predpovedal prorok:

Povedzte Jeruzalemu: Tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý a sediaci na osliatku!"

Učeníci šli a vykonali všetko podľa Ježišovho príkazu.

Priviedli oslicu aj osliatko, namiesto sedla položili svoje plášte a vysadili na ne Ježiša.

Mnohí z davu prestierali na cestu svoje plášte, iní stínali konáre zo stromov a zdobili nimi cestu.

Sprievod ľudí, ktorý ho obklopoval spredu aj zozadu, volal: Nech Boh žehná syna kráľa Dávida! Sláva mu, Boh ho poslal! Nebo, jasaj!"

10 Keď vošiel do Jeruzalema, celé mesto zachvátilo vzrušenie a ľudia sa spytovali: Kto je to?"

11 A zo zástupu sa ozývalo: To je Ježiš, prorok z galilejského Nazareta!"

12 Potom Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, ktorí tu predávali a kupovali, poprevracal stoly zmenárnikom, stánky predavačom holubov

13 a povedal im: Je napísané, že môj dom je domom modlitby, ale vy ste z neho urobili pelech zlodejov!"

14 Na chrámovom nádvorí sa okolo neho zhŕkli slepí a chromí a on ich uzdravoval.

15 Ale keď veľkňazi a učitelia Zákona videli tie zázraky a počuli, že aj deti volajú v chráme: Sláva Dávidovmu synovi!" veľmi ich to pobúrilo.

16 Vyčítali mu: Nepočuješ, čo volajú?"

Odpovedal im: Pravdaže. Azda ste nečítali, že aj dojčatá a malé deti ho budú chváliť svojím krikom?"

17 Nato ich nechal a odišiel do Betánie, kde prenocoval.

Uschnutý figovník

18 Keď sa ráno vracal do Jeruzalema, pocítil hlad.

19 Pri ceste si všimol figovník, ale keď prišiel k nemu, nenašiel na ňom nijaké plody, iba lístie. Povedal: Už nikdy sa na tebe neurodí ovocie!" A figovník v tej chvíli uschol.

20 Keď to učeníci videli, prekvapene zvolali: Ako rýchlo ten figovník vyschol!"

21 Ježiš im odpovedal: Hovorím vám, ak budete veriť bez pochybovania, môžete robiť aj väčšie veci, ako ste teraz videli. Ak rozkážete tomuto vrchu, posuň sa a zrúť do mora, stane sa.

22 A dosiahnete všetko, za čo sa s vierou budete modliť."

Spor o Ježišovu právomoc

23 Keď potom zasa učil v chráme, prišli k nemu veľkňazi a poprední židovskí vodcovia a spýtali sa ho, akým právom to všetko robí: Kto ti dal na to moc?"

24 Poviem vám to," odpovedal Ježiš, ale najprv odpovedzte vy na moju otázku:

25 Krstil Ján Krstiteľ z poverenia Boha alebo ľudí?"

Začali sa radiť: Ak povieme, že ho poveril Boh, namietne, prečo sme mu teda neuverili.

26 No ak odpovieme záporne, budeme sa musieť báť ľudu, lebo všetci pokladajú Jána za proroka."

27 A tak mu napokon odpovedali. Nevieme."

Povedal im: Ani ja vám nepoviem, akým právom tie veci konám."

Podobenstvo o dvoch synoch

28 No ako by ste rozsúdili tento prípad: Istý muž mal dvoch synov a jednému z nich povedal: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu!

29 Syn však odpovedal: Nechce sa mi. Ale potom si to rozmyslel a šiel.

30 O to isté požiadal druhého syna. Ten odpovedal: Áno, pôjdem! Ale nešiel.

31 Ktorý z dvoch synov poslúchol svojho otca?"

Odpovedali: Ten prvý."

Práve tak aj vás," odpovedal Ježiš, podvodníci a prostitútky predbiehajú do Božieho kráľovstva.

32 Ján Krstiteľ vám ukázal správnu cestu pokánia, a vy ste mu neuverili, ale títo áno. No ani potom ste nerobili pokánie a neuverili ste mu."

O zlých vinohradníkoch. Vzbura proti Bohu

33 Teraz si vypočujte iný príbeh: Istý gazda vysadil vinicu. Ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a vystaval strážnu vežu. Potom vinicu prenajal vinohradníkom a vydal sa na cesty.

34 V čase oberačky poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody.

35 Ale vinohradníci pochytali sluhov, jedného zmlátili, druhého zabili a tretieho ukameňovali.

36 Gazda potom poslal ďalších sluhov; bolo ich ešte viac ako predtým, ale aj s tými naložili rovnako.

37 Napokon poslal k nim vlastného syna. Myslel si, že aspoň pred ním sa zahanbia.

38 Ale keď ho vinohradníci videli prichádzať, povedali si: To je dedič! Zabime ho a vinica bude naša!

39 Zmocnili sa ho, vyvliekli ho z vinice a zabili.

40 Čo myslíte, že urobí majiteľ s tými vinohradníkmi, keď sa vráti?"

41 Odpovedali mu: Dá tých zlosynov bez milosti popraviť a vinicu prenajme ľuďom, ktorí mu budú svedomito odvádzať úrodu."

42 Potom im povedal: Či poznáte slová Písma: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Pán to urobil a my sa tomu čudujeme?

43 Chcem tým povedať, že Boh vám svoje kráľovstvo odníme a zverí ho ľuďom, ktorí budú prinášať jeho ovocie.

44 Kto ten kameň nedá na pravé miesto, potkne sa oň, alebo ho kameň rozdrví."

45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto podobenstvá, pochopili, že hovorí o nich.

46 Chceli ho chytiť, ale báli sa davu, lebo všetci pokladali Ježiša za proroka.