Add parallel Print Page Options

O rozvode

19  Po týchto slovách sa Ježiš pobral z Galiley do Judska na druhom brehu Jordánu.

Šli za ním veľké zástupy a on tam uzdravoval chorých.

Prišli za ním farizeji a pokúšali ho, aby povedal niečo, čo by mohli použiť proti nemu.

Môže sa človek z hocakého dôvodu rozviesť?" spýtali sa. Odpovedal im: Nečítali ste v Písme, že Boh, keď na počiatku stvoril ľudí, stvoril ich ako muža a ženu, ustanovil:

Muž opustí svojich rodičov, pripojí sa k svojej žene a stanú sa jednou bytosťou.

Nikto nemá právo rozdeliť to, čo Boh spojil."

Ale oni namietali: Prečo teda Mojžiš povedal, že muž môže prepustiť manželku jednoducho tým, že jej dá potvrdenie o rozvode?"

Ježiš odpovedal: Toto ustanovenie Mojžišovho zákona je ústupkom vašej tvrdosti a neznášanlivosti. Pôvodný Boží úmysel to však nikdy nebol.

Ja vám hovorím, že kto sa rozvedie z iného dôvodu, ako je cudzoložstvo jeho partnera, a uzavrie nové manželstvo, sám sa dopustí cudzoložstva."

10 Učeníci mu na to povedali: Ak môžu medzi mužom a ženou nastať také ťažkosti, potom je lepšie sa neženiť."

11 Odpovedal im: Také jednoduché to nie je. Tu je nevyhnutné porozumieť Božej vôli.

12 Sú tri dôvody, aby človek zostal slobodný: Ak je na manželstvo telesne neschopný už od narodenia, ak mu v tom zabránili ľudia, alebo ak sa manželstva sám zriekne pre bezvýhradnú službu Božej veci. Rozumiete tomu?"

Ježiš a deti

13 Potom privádzali k Ježišovi malé deti, aby ich žehnal a modlil sa za ne. Ale učeníci dohovárali tým, ktorí deti priviedli, aby Ježiša neobťažovali.

14 Ježiš im povedal: Nechajte ich a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo im patrí nebeské kráľovstvo."

15 Kládol na ne ruky a žehnal ich.

Potom odtiaľ odišiel.

Bohatý mládenec odmietne nasledovať Ježiša

16 Za Ježišom prišiel mladý človek a spýtal sa ho: Majstre, akými dobrými skutkami môžem získať večný život?"

17 Ježiš mu povedal: Usiluješ sa byť dobrý? Naozaj dobrý je iba Boh. Ale ak chceš dosiahnuť večný život, zachovávaj prikázania!"

18 Ktoré?" spýtal sa mladý človek.

Ježiš mu odpovedal: Nezabiješ, nescudzoložíš, nebudeš kradnúť, klamať,

19 budeš si ctiť rodičov a svojich blížnych budeš milovať ako samého seba!"

20 Mladík na to odpovedal: To všetko som vždy zachovával. Čo mi ešte chýba?"

21 Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a peniaze rozdaj chudobným, a tak budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť a staň sa mojím učeníkom."

22 Mladík zosmutnel a sklamaný odišiel. Mal totiž veľký majetok.

23 Ježiš potom povedal svojim učeníkom: Bohatý len veľmi ťažko vojde do nebeského kráľovstva.

24 Keby som to mal prirovnať, ľahšie prejde ťava uchom ihly ako bohatý bránou nebeského kráľovstva."

25 Učeníkov to veľmi prekvapilo a spytovali sa: Kto teda môže byť vôbec spasený?"

26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: V ľudských silách to nie je, ale u Boha je všetko možné."

Nasledovať Ježiša sa vyplatí

27 Tu sa ozval Peter a riekol: My sme sa vzdali všetkého a ideme za tebou. Čo za to získame?"

28 Ježiš im odpovedal: Ubezpečujem vás, až prídem, aby som nastolil nový svet, nad ktorým budem vládnuť v plnej sláve, potom vy dvanásti, ktorí ma nasledujete, budete sedieť po mojom boku na dvanástich trónoch ako sudcovia dvanástich izraelských kmeňov.

29 A každému, kto sa vzdá domova, bratov, sestier, otca, matky, manželky, detí alebo majetku preto, aby šiel za mnou, všetko mnohonásobne vynahradím a bude mať podiel na večnom živote.

30 Mnohí prví budú poslední a poslední budú prví."