Add parallel Print Page Options

Farizeji žiadajú znamenie

16  Raz prišli za Ježišom farizeji a saduceji a domáhali sa nejakého znamenia z neba, aby im dokázal, že je naozaj Mesiáš.

On im odpovedal: Keď vidíte večerné zore, vravievate, že ráno bude pekne;

keď sú zore ráno zapálené, vravievate, že príde búrka. Úkazy na nebi viete posúdiť, ale to, čo sa deje pred vašimi očami, vám nestačí.

Tento prevrátený a neveriaci národ sa dožaduje zvláštnych znamení z neba, ale nedostane iné znamenie ako to, ktoré dostal Jonáš." A nechal ich tam a odišiel.

Horšie ako hlad

Znova sa plavili cez jazero a až na druhom brehu jeho učeníci zistili, že si zabudli vziať chlieb.

Ježiš im povedal: Dávajte si pozor na farizejský a saducejský kvas!"

Mysleli si, že im hovorí o skutočnom chlebe.

Ježiš čítal ich myšlienky, a preto im povedal: Prečo sa trápite pre jedlo?

To máte takú malú vieru? Ešte vždy nechápete? Nespomínate si, že som nasýtil päťtisíc mužov piatimi chlebmi, a koľko košov ste ešte nazbierali?

10 A nespomínate si ani na tých štyritisíc, ktorých som nasýtil siedmimi chlebmi a ešte sa nazbieralo toľko zvyškov?

11 Nechápete, že mi nešlo o naozajstný chlieb, keď som vás varoval pred kvasom farizejov a saducejov?"

12 Až vtedy pochopili, že kvasom myslel nesprávne učenie židovských vodcov.

Za koho ma pokladáte?

13 Keď sa potom Ježiš priblížil k Cézarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú?"

14 Niektorí za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní zase za Jeremiáša alebo iného z prorokov," odpovedali.

15 A vy?" spýtal sa Ježiš.

16 Ty si Kristus, Syn živého Boha!" zvolal Šimon Peter.

17 Raduj sa, Šimon, syn Jonášov!" povedal mu Ježiš. To nemáš zo seba, tú pravdu ti zjavil môj Otec v nebesiach.

18 Ty si Peter, to znamená Skala. Na tejto skale vybudujem svoju cirkev a nijaká diabolská moc ju nezničí.

19 Kdekoľvek sa bude zvestovať pravda, ktorú si vyznal o mne, otvoria sa ľuďom dvere do nebeského kráľovstva. Tým, čo ju odmietnu, oznámiš súd, a tých, čo ju prijmú, uistíš o Božej milosti. Čo sa rozhodne tu na zemi, bude platiť i v nebi."

20 Svojim učeníkom potom prikázal, aby zatiaľ nikomu nehovorili, že on je očakávaný Mesiáš.

Ježiš hovorí o svojej smrti

21 Od toho dňa začal Ježiš otvorene hovoriť s učeníkmi o tom, že musí ísť do Jeruzalema, aj o tom, čo ho tam čaká -- mnoho si vytrpí od židovských náboženských vodcov, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.

22 Peter ho odviedol nabok a začal mu to vyhovárať: Nech ťa Boh pred tým ochráni, Pane! To sa ti nesmie stať!"

23 On sa však odvrátil od Petra a povedal: Choď mi z cesty, satan! Pokúšaš ma, lebo to vidíš iba z ľudského hľadiska, a nie z Božieho."

24 Potom povedal učeníkom: Kto ma chce nasledovať, nech prestane myslieť na seba, nech sa nebojí pre mňa trpieť a ide za mnou!

25 Každý, kto by si chcel zachovať život pre seba, stratí ho. Kto pre mňa obetuje život, ten ho získa.

26 Čo prospeje človeku, keď získa celý svet, a skutočný život stratí? Čo môže vyvážiť hodnotu večného života?

27 Prídem v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a potom budem súdiť každého človeka podľa toho, ako žil.

28 Niektorí sa ešte za svojho života stanete svedkami slávy a moci môjho kráľovstva."