Add parallel Print Page Options

Ježiš pred Pilátom

15  Zavčasu ráno sa veľkňazi, vodcovia ľudu a učitelia Zákona -- celá veľrada -- uzniesli vydať Ježiša rímskemu miestodržiteľovi Pilátovi. Spútali ho a odviedli k nemu.

Pilát sa ho spýtal: Ty si teda kráľ Židov?" Ježiš mu odpovedal: Ty to hovoríš."

Potom ho veľkňazi obvinili z mnohých zločinov.

Pilát sa ho znova spýtal: Prečo sa nebrániš? Čím vyvrátiš všetky tie žaloby?"

Ale Ježiš na Pilátovo prekvapenie stále mlčal.

Cez sviatky Pilát pravidelne prepúšťal Židom jedného väzňa, o ktorého požiadali.

Práve sedel vo väzení istý Barabáš, ktorý sa spolu s inými vzbúrencami dopustil vraždy.

Pred Pilátovým palácom sa zhromaždil zástup a začal sa domáhať každoročnej amnestie.

Pilát sa ich spýtal: Chcete, aby som vám prepustil toho židovského kráľa?"

10 Vedel totiž, že sa proti nemu zo závisti sprisahali veľkňazi.

11 Ale tí nahovorili zástup, aby žiadal milosť pre Barabáša.

12 Pilát sa ich spýtal: A čo chcete, aby som urobil s mužom, ktorého voláte židovským kráľom?"

13 Dav reval: Ukrižuj ho!" Pilát namietal: Ale za aký zločin?" No dav vrieskal ešte hlasnejšie:

14 Ukrižuj ho! Ukrižuj ho!"

15 Pilát im chcel urobiť po vôli, prepustil teda Barabáša, Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

Posmech vojakov

16 Rímski vojaci odviedli Ježiša na nádvorie paláca a zvolali celú rotu.

17 Zahalili ho do purpurovej látky ako do kráľovského plášťa, uplietli z tŕnia veniec a nasadili mu ho na hlavu ako korunu.

18 Posmešne naňho pokrikovali: Nech žije židovský kráľ!"

19 Bili ho palicou po hlave, pľuvali naňho, kľakali si pred ním a klaňali sa mu.

20 Keď sa mu do vôle naposmievali, vyzliekli mu zasa plášť, obliekli mu jeho vlastné šaty a viedli ho na popravisko.

Ukrižovanie

21 Cestou stretli Šimona z Cyrény, otca neskorších kresťanov Alexandra a Rúfa, ktorý sa vracal z poľa.

22 Prinútili ho, aby pomohol niesť Ježišovi kríž. Ježiša priviedli na popravisko, ktoré sa volalo Golgota, čo znamená Lebka.

23 Ponúkli mu víno zmiešané s omamnou myrhou, ale odmietol.

24 Potom ho pribili na kríž a jeho odev si rozdelili medzi sebou losovaním.

25 Bolo deväť hodín ráno, keď ho ukrižovali.

26 Nad hlavu mu pripevnili tabuľku s nápisom, ktorý oznamoval, akého zločinu sa dopustil: ŽIDOVSKÝ KRÁĽ.

27 Zároveň s ním ukrižovali dvoch zločincov, jedného po pravej, druhého po ľavej strane.

28 Tak sa splnila predpoveď proroka Izaiáša: Zaradili ho medzi zločincov."

29 Tí, čo prechádzali okolo, urážali ho a posmievali sa mu: Aha! Chcel nám zbúrať chrám a za tri dni ho znova postaviť!

30 Ak si taký mocný, pomôž si a zostúp z kríža!"

31 Medzi posmievačmi boli aj veľkňazi a učitelia Zákona a hovorili jeden druhému: Iným pomáhal, ale sebe pomôcť nemôže.

32 Hej, Mesiáš, zasľúbený kráľ Izraela, nože zostúp z kríža! Potom ti uveríme!" Ešte aj zločinci, ktorí umierali spolu s ním, si z neho robili posmech.

Ježišova smrť

33 Okolo obeda zrazu nastala tma v celom kraji a trvala až do tretej hodiny.

34 O tretej zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtani?" Sú to úvodné slová dvadsiateho druhého žalmu: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

35 Niektorí, čo stáli pod krížom, mu nerozumeli a domnievali sa, že volá na pomoc proroka Eliáša.

36 Pribehol jeden z nich, nastokol na tyč špongiu namočenú do octu a podal mu ju so slovami: Počkajte, uvidíme, či mu Eliáš príde na pomoc!"

37 Tu Ježiš ešte raz vykríkol a zomrel.

38 V tej chvíli sa opona v chráme roztrhla napoly odhora až nadol.

39 Keď rímsky stotník, ktorý stál pri kríži, videl, ako Ježiš zomieral, zvolal: Ten človek bol naozaj Syn Boží!"

40 Obďaleč stálo niekoľko žien a pozorovalo všetko, čo sa deje. Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozefa, a Salome.

41 Tie v neho uverili už kedysi v Galilei a od tých čias sa oňho starali. A boli tu aj iné ženy, ktoré s ním prišli do Jeruzalema.

Ježišov pohreb

42 Nastal piatočný večer, pre Židov začiatok sobotného sviatku.

43 Jozef z Arimatey, vážený člen židovskej rady, ktorý tiež očakával kráľovstvo Božie, sa odvážil predstúpiť pred Piláta a požiadal ho o Ježišovo telo.

44 Pilát sa začudoval, že Ježiš už zomrel. Dal si zavolať stotníka a spýtal sa ho, ako dlho je už Ježiš mŕtvy.

45 Keď mu stotník potvrdil Ježišovu smrť, prikázal, aby dali mŕtve telo Jozefovi.

46 Ten kúpil plátno, sňal Ježišovo telo z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do vlastnej hrobky, vytesanej v skale. Vchod do hrobu privalili balvanom.

47 Mária Magdaléna a Mária Jozefova sa prizerali, kde Ježiša pochovali.