Add parallel Print Page Options

Vstup do Jeruzalema

11  Keď sa priblížili k Jeruzalemu a stúpali na Olivový vrch, zbadali pred sebou dedinky Betfage a Betániu.

Ježiš poslal dvoch zo svojich učeníkov dopredu a povedal im: Choďte do tamtej dediny pred nami. Hneď na kraji uvidíte pri plote oslíka, na ktorom ešte nikto nejazdil. Odviažte ho a priveďte ku mne.

A keby sa vás niekto spýtal, čo to robíte, odpovedzte mu: Pán ho potrebuje, no čoskoro ho vráti."

Učeníci odišli a naozaj našli pred jedným domom priviazaného oslíka.

Odviazali ho, ale niektorí ľudia, čo tam stáli, sa ich spýtali: Čo to robíte? Prečo odväzujete osla?"

Odpovedali tak, ako im poradil Ježiš, a ľudia im dovolili zviera odviesť.

Priviedli ho k Ježišovi, prehodili mu cez chrbát plášte a Ježiš naň vysadol.

Mnohí ľudia zo zástupu, čo ich sprevádzal, prestierali pred neho svoje plášte, lámali zelené konáre zo stromov a vystielali mu nimi cestu.

Pred ním i za ním sa utvoril veľký sprievod a všetci volali:

10 Nech žije kráľ! Sláva tomu, kto prichádza v Božom mene! Nech žije Dávidovo kráľovstvo! Sláva Bohu na výsostiach!"

11 Tak vstúpil Ježiš do Jeruzalema a pobral sa do chrámu. Všetko si tam pozorne prezrel. Keďže bol už večer, odišiel so svojimi dvanástimi učeníkmi na noc do Betánie.

Uschnutý figovník

12 Na druhé ráno, keď vyšli z Betánie, Ježiš bol už veľmi hladný. Z diaľky zazrel figovník bohato obsypaný lístím.

13 Pristúpil bližšie, či by na ňom nenašiel nejaké figy. Ale zistil, že má iba lístie, lebo v tomto ročnom období na ňom figy ešte nerástli.

14 Tu počuli učeníci, ako hovorí stromu: Nech nikto už z teba neje ovocie!"

Ježiš vyháňa kupcov z chrámu

15 Vrátili sa do Jeruzalema a Ježiš vošiel do chrámu. Keď na jeho nádvorí videl stánky s obetnými zvieratami a stoly zmenárnikov, poprevrhoval stánky predavačov i stoly zmenárnikov a kupcov a povyháňal aj kupujúcich.

16 A nedovolil ani, aby niekto prechádzal nádvorím s nádobou.

17 Rozhorčoval sa: Neviete, že je napísané: Môj chrám bude pre všetkých domom modlitby? Ale vy ste ho premenili na brloh lupičov."

18 Počuli to aj veľkňazi a učitelia Zákona a začali kuť plány, ako by sa ho zbavili. Naháňal im strach, lebo ľud bol nadšený jeho učením.

19 A keď nastal večer, opustil Ježiš s učeníkmi mesto.

O sile viery

20 Na druhé ráno, keď šli zasa popri tom figovníku, videli, že je úplne vyschnutý.

21 Peter si spomenul, čo včera povedal Ježiš, a zvolal: Majstre, strom, ktorému si včera zlorečil, vyschol!"

22 Ježiš na to odpovedal: To vás prekvapuje? Božia moc je omnoho väčšia.

23 Keby niekto napríklad povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa tak. Ale podmienkou je, aby nemal nijaké pochybnosti a bezvýhradne veril, že Boh jeho prosbu splní.

24 Pamätajte si: všetko, o čo s pevnou vierou prosíte, Boh vám naozaj dá.

25 Ale keď sa za niečo modlíte, najprv musíte odpustiť ľuďom to, čo proti nim máte.

26 Lebo ak vy neodpustíte ľuďom, ani Boh neodpustí vám vaše previnenia."

Odkiaľ má Ježiš moc?

27 Ježiš a učeníci zasa prišli do Jeruzalema. Keď Ježiš prechádzal chrámom, zastavili ho veľkňazi, učitelia Zákona a židovskí vodcovia

28 a spýtali sa ho: Kto ťa poveril takto si tu počínať? Kto ti dal takú moc?"

29 Ježiš im odpovedal: Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, aj ja vám poviem, od koho mám tú moc.

30 Povedzte mi: Jána Krstiteľa poslal Boh alebo ľudia?"

31 Začali sa dohadovať medzi sebou: Ak mu odpovieme, že ho poslal Boh, spýta sa nás, prečo sme mu teda neuverili?

32 Ale ak poprieme, že ho poslal Boh, pobúrime si proti sebe ľud, lebo všetci sú presvedčení, že to bol prorok."

33 A tak napokon odpovedali Ježišovi: Nevieme!" Nato im Ježiš povedal: Ani ja vám teda nepoviem, akou mocou všetko konám."