Add parallel Print Page Options

Spor o sobote

Raz v sobotu prechádzal Ježiš a jeho učeníci obilným poľom. Učeníci trhali klasy, mrvili ich a zrná jedli.

Videli to farizeji a pohoršovali sa: Čo to robíte? V sobotu sa to predsa nesmie!"

Ježiš im odpovedal: Nikdy ste nečítali, čo urobil kráľ Dávid so svojou družinou, keď boli hladní?

Ako vošiel do Božieho domu, vzal tam posvätné chleby, jedol ich a rozdelil sa aj so svojimi druhmi? A posvätné chleby smú predsa jesť iba kňazi." A dodal ešte:

Veď Syn človeka je pánom aj soboty!"

Uzdravenie človeka v sobotu

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a vyučoval. Bol tam aj človek s ochrnutou pravou rukou.

Učitelia Zákona a farizeji potajomky striehli, či sa ho Ježiš odváži uzdraviť v sobotu. Chceli si totiž nájsť zámienku, aby ho mohli obžalovať.

Ale Ježiš dobre poznal ich myšlienky. Zavolal muža s ochrnutou rukou: Poď sem, aby ťa každý dobre videl!" Muž poslúchol.

Nato oslovil Ježiš farizejov a učiteľov Zákona: Chcem sa vás spýtať, či sa smie v sobotu konať dobro alebo zlo? Či je dovolené zachrániť život, alebo ho zahubiť?"

10 Poobzeral si všetkých jedného po druhom, potom povedal mužovi: Vystri ruku!" Poslúchol a ruku mal opäť zdravú.

11 Ježišových odporcov to nahnevalo a hneď začali proti Ježišovi kuť plány.

Ježiš si vyvolí dvanástich učeníkov

12 V tých dňoch vystúpil Ježiš na vrch a celú noc tam strávil v modlitbe.

13 Keď sa rozvidnelo, zavolal si k sebe učeníkov a z nich si vyvolil dvanástich, ktorých nazval apoštolmi. Sú to:

14 Šimon, ktorému dal meno Peter

Andrej, jeho brat

Jakub

Ján

Filip

Bartolomej

15 Matúš, pôvodne výberca Lévi

Tomáš

Jakub, syn Alfejov

Šimon, ktorého volali Horlivec

16 Júda, syn Jakubov

Judáš Iškariotský, ktorý ho neskôr zradil.

Zástupy idú za Ježišom

17 Keď zostúpili z vrchu na rovné priestranstvo, očakával ich už veľký zástup Ježišových stúpencov a davy ľudí z Jeruzalema i z celého Judska, ba aj z pobrežných miest Týru a Sidonu. Prišli ho počúvať, ale aj dať sa uzdraviť. Vyliečil mnohých, ktorých trápili rozličné choroby

18 spôsobené nečistými duchmi.

19 Všetci sa ho túžili aspoň dotknúť, lebo z neho vychádzala uzdravujúca moc.

20 Tu sa Ježiš obrátil na svojich učeníkov a povedal: Radujte sa, vy chudobní, lebo vám bude patriť Božie kráľovstvo.

21 Radujte sa, ktorí trpíte hladom, lebo Boh vás nasýti. Radujte sa, ktorí teraz plačete, lebo príde čas, keď sa budete smiať.

22 Radujte sa, keď vás budú nenávidieť, vylučovať spomedzi seba, potupovať a hanobiť vaše mená preto, že sa hlásite k Synovi človeka.

23 Veseľte sa a jasajte od radosti, lebo vás v nebi čaká veľká odmena. Tam budete spolu s prorokmi, s ktorými predkovia zaobchádzali ako s vami.

24 Ale beda vám, bohatí, lebo vy už tu na zemi máte svoje potešenie.

25 Beda vám, ktorí sa prejedáte, lebo raz budete trpieť hladom. Beda vám, ktorí sa ľahkomyseľne smejete, lebo raz budete trpko nariekať.

26 A beda vám, ak vás všetci vychvaľujú, veď za starých čias takisto zvelebovali falošných prorokov."

Láska k nepriateľom

27 Ale vám, ktorí ma počúvate, radím: Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia.

28 Modlite sa za šťastie pre tých, ktorí vás preklínajú, a proste o Božie požehnanie pre tých, ktorí vám krivdia.

29 Ak ťa niekto udrie po líci, nadstav mu aj druhé. Ak od teba niekto žiada plášť, daj mu aj košeľu.

30 Každému, kto ťa o niečo prosí, daj, a ak ťa niekto o niečo okradol, nevymáhaj to naspäť.

31 Správajte sa k ľuďom tak, ako chcete, aby sa správali oni k vám.

32 Ak máte radi iba tých, ktorí vás majú radi, akú máte zásluhu? To robia aj ľudia, ktorí Boha neuznávajú.

33 A ak robíte dobre iba tým, ktorí robia dobre vám, aká je to zásluha? Veď tak sa správajú aj ľudia, ktorí neuznávajú Boha.

34 A akú máte zásluhu, ak požičiavate iba tým, ktorí vám to vždy vrátia? Veď je to bežné, že ľudia požičiavajú iba vtedy, keď nič nestratia.

35 Ale vy konajte inak. Milujte svojich nepriateľov. Robte im dobre! Požičiavajte a nevymáhajte naspäť. Veď vás čaká bohatá odmena v nebi. Budete konať ako Božie deti. A Boh je dobrý aj k ľuďom nevďačným a zlým.

36 Buďte teda milosrdní, ako je aj váš Otec."

O posudzovaní

37 Nikoho nekritizujte ani neodsudzujte, ani Boh vás neodsúdi. Odpúšťajte a aj Boh vám odpustí.

38 Dávajte ochotne a aj Boh vás zahrnie svojimi darmi. Váš dar sa vám vráti dobre utlačenou, utrasenou, vrchovatou mierou. Lebo akou mierou dávate vy -- malou či veľkou -- takou Boh nameria vám."

39 A Ježiš použil aj niekoľko prirovnaní: Slepý nemôže viesť slepého, veď by obaja spadli do jamy.

40 A môže byť žiak múdrejší ako učiteľ? Ale ak sa žiak usilovne učí, môže sa mu vo vedomostiach vyrovnať.

41 A prečo sa staráš o triesku v oku svojho brata, ale brvno vo vlastnom oku si nevšímaš?

42 Ako sa opovážiš povedať:Brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem smietku z oka, a pritom brvno vo vlastnom oku nevidíš? Pokrytec, najprv odstráň brvno z vlastného oka -- až potom sa ti očistí zrak, aby si mohol odstrániť triesku z oka svojho brata."

Strom a ovocie

43 Dobre zaštepený strom nerodí plané ovocie a planý strom nemôže rodiť ušľachtilé ovocie.

44 Každý strom sa pozná podľa ovocia. Veď z tŕnia sa neoberajú figy a z hložia hrozno.

45 Človek je schopný konať naozajstné dobro iba vtedy, ak je jeho srdce plné dobra. Ak však je jeho srdce plné zla, šíri iba zlo. Čím prekypuje srdce, tým oplývajú ústa."

Dvaja stavitelia

46 Prečo ma stále oslovujete:Pane, Pane, ale nerobíte to, čo vám hovorím?

47 Každý, kto prichádza ku mne a počúva, čo hovorím, a podľa toho aj koná,

48 podobá sa človeku, ktorý začal stavať dom a kopal základy do hĺbky, až na skalu. Keď sa prihnala povodeň a vody sa zapreli do domu, nepohol sa, lebo mal pevné základy.

49 Ale ten, kto ma počúva, no nespráva sa podľa toho, podobá sa človeku, ktorý si postavil dom bez základov. Keď sa priženie povodeň, dom sa zrúti a zostane z neho iba kopa rumov."