Add parallel Print Page Options

Pokúšanie na púšti

Ježiš sa vrátil od Jordánu naplnený Svätým Duchom, a ten ho teraz viedol do ústrania na púšť. Zdržal sa tam štyridsať dní a celý čas nič nejedol.

Keď už bol vyčerpaný od hladu,

prišiel k nemu diabol a pokúšal ho: Ak si naozaj Boží Syn, rozkáž týmto kameňom, aby sa premenili na chlieb."

Ale Ježiš povedal: Je napísané: Človek nebude žiť iba z chleba."

Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu moc a bohatstvo všetkých kráľovstiev sveta

a povedal: To všetko mi patrí a môžem rozdávať, komu sa mi páči.

Vzdaj mi poctu a všetko bude tvoje."

Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že jedine Boha máme uctievať a iba jemu máme slúžiť."

Potom ho diabol zaviedol do Jeruzalema na vrchol chrámu a povedal: Ak si Boží Syn, zoskoč dolu.

10 Veď je napísané, že Boh prikáže svojim anjelom, aby ťa ochránili,

11 a ponesú ťa na rukách, aby si sa nezranil."

12 Ježiš namietol: Ale je takisto napísané, že nemáme pokúšať Pána, svojho Boha."

13 Po týchto slovách ho diabol opustil a načas odišiel od neho.

Začiatok Ježišovej činnosti

14 Ježiš sa vrátil vyzbrojený mocou Ducha do Galiley a zvesť o ňom sa čoskoro rozšírila po celom okolí.

15 Učil v synagógach, ľudia ho pozorne počúvali a všetci ho oslavovali.

16 Prišiel aj do Nazareta, kde vyrastal. Aj tam zašiel podľa svojej obyčaje v sobotu do synagógy. Keď vstal, aby čítal,

17 podali mu zvitok z knihy proroka Izaiáša. Rozvinul ho a našiel miesto, kde je napísané:

18 Duch Boží ma vedie, lebo ma Boh určil, aby som chudobným priniesol radostnú správu, tých, čo majú zlomené srdce, uzdravil, zajatcom oznámil vyslobodenie, slepým vrátil zrak, utláčaných oslobodil a rozhlásil, že prichádza čas,

19 keď sa Boh chce nad každým zľutovať a zachrániť ho."

20 Ježiš skrútil zvitok, podal ho sluhovi a sadol si. Oči všetkých poslucháčov sa upierali naňho.

21 A doložil: Dnes sa naplnilo všetko, čo som práve čítal."

22 Všetci, čo tam boli, mu prisviedčali a obdivovali, aké krásne slová plynú z jeho úst. A spytovali sa: Ako je to možné? Nie je to azda syn Jozefov?"

23 Ale Ježiš pokračoval: Asi by ste mi radi pripomenuli príslovie:Lekár, uzdrav sa sám! Prečo neurobíš doma také isté zázraky, ako si urobil v Kafarnaume?" --

24 Viete prečo? Lebo nik nie je prorokom vo svojej domovine.

25 Len si spomeňte, ako to bolo za čias proroka Eliáša, keď tri a pol roka nepršalo. Vtedy v celej krajine nastal veľký hlad.

26 V Izraeli bolo mnoho vdov, ale Eliáša Boh poslal iba k jednej, a to k pohanskej vdove zo Sarepty v Sidonsku.

27 Alebo za čias proroka Elizea bolo v Izraeli veľa malomocných, ale uzdravený bol iba Náman, pohan zo Sýrie."

28 Po týchto slovách sa poslucháči v synagóge rozzúrili,

29 schmatli Ježiša a vyviedli ho za mesto na svah vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a chceli ho odtiaľ zhodiť dolu.

30 Ale stratil sa im v dave a odišiel odtiaľ.

Ježiš dokazuje svoju moc

31 Pobral sa do Kafarnauma v Galilei a každú sobotu tam vyučoval.

32 Aj tu poslucháčov uchvátil, lebo z jeho slov vyžarovala zvláštna moc.

33 Raz, keď učil v synagóge, bol tam muž posadnutý nečistým duchom a začal vykrikovať:

34 Choď preč! Čo ťa je do nás, Ježiš z Nazareta? Prišiel si nás zahubiť? Ja viem, kto si: Svätý Boží Syn!"

35 Ale Ježiš mu pohrozil: Buď ticho a vyjdi z neho!" Zlý duch tým mužom ešte mocne zalomcoval, hodil ho medzi nich a vyšiel z neho, ale mu neublížil.

36 Ohromení ľudia sa navzájom spytovali: Čo je to v jeho slovách? S akou autoritou rozkazuje démonom, že ho na slovo poslúchajú?"

37 A chýr o tom, čo sa stalo, sa ihneď rozletel po celom okolí.

Uzdravenie Petrovej svokry

38 Zo synagógy sa pobral do domu rybára Šimona. Šimonova svokra bola ťažko chorá a lomcovala ňou vysoká horúčka. Prosili ho, aby ju uzdravil.

39 Ježiš sa sklonil nad chorú a na jeho slovo jej horúčka ihneď klesla. Vstala z postele a šla im pripraviť jedlo.

40 Keď zapadlo slnko, všetci privádzali k nemu svojich blízkych, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Kládol na nich ruky a uzdravoval ich.

41 Mnohých oslobodil aj od démonov, ktorí kričali: Ty si Syn Boží!" Ale Ježiš im pohrozil, lebo nechcel, aby práve oni hovorili, že je Mesiáš.

42 Zavčasu ráno odišiel z domu na pusté miesto. Ľudia ho všade hľadali, a keď ho našli, chceli mu zabrániť, aby od nich odišiel.

43 Ale on im povedal: Musím aj na iných miestach hlásať radostnú správu o prichádzajúcom Božom kráľovstve, veď na to ma Boh poslal." A tak prechádzal judskou krajinou a kázal v rozličných synagógach.