Add parallel Print Page Options

Ján Krstiteľ pripravuje cestu Ježišovi

V pätnástom roku vlády cisára Tiberia vyzval Boh Jána, syna Zachariášovho, aby vystúpil z ústrania. Vtedy bol rímskym správcom Judey Pontský Pilát, Herodes vládol v Galilei, jeho brat Filip v Iturei a na území Trachonitidy a Lyzaniáš v Abiléne.

Veľkňazský úrad zastával Annáš a Kaifáš.

Ján Krstiteľ z Božieho poverenia prechádzal údolím rieky Jordán a kázal: Zmeňte svoj život! Obráťte sa k Bohu a na znamenie toho sa dajte pokrstiť. A Boh vám odpustí!"

Takto sa splnila dávna predpoveď proroka Izaiáša: Z púšte sa ozýva hlas: Pripravte cestu Pánovi a odstráňte mu prekážky.

Zasypte priehlbiny, zarovnajte vrchy! Odstráňte zákruty, uhlaďte hrboľaté cesty.

A vtedy každý človek uvidí Spasiteľa, ktorého posiela Boh."

Ľudia sa k Jánovi hrnuli v zástupoch a žiadali ho, aby ich pokrstil. Ale často od neho počuli ostré napomenutia: Hadie plemeno! Kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom?

Ovocím pokánia sú činy, dokážte nimi, že sa naozaj chcete zmeniť! Nazdávate sa, že sa vám nič nemôže stať, lebo máte praotca Abraháma? To vám nepomôže. Veď aj z nevercov tvrdých ako skala si môže Boh stvoriť dedičov Abrahámovej viery.

Dajte si pozor, veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, sa vytne a hodí na oheň."

10 Ľudia sa ho spytovali: Tak čo máme robiť?"

11 Ján im odpovedal: Máte dve košele? Rozdeľte sa s tými, čo nemajú ani jednu. Máte čo jesť? Rozdeľte sa s tými, čo sú hladní."

12 Prichádzali k nemu aj vyberači daní a spytovali sa ho: Učiteľu, čo máme robiť my?" --

13 Nevyberajte viac, ako je stanovené," odpovedal im.

14 A čo my?" spytovali sa vojaci. Nikoho netýrajte ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom."

15 Všetci žili v očakávaní, že čoskoro príde Mesiáš, a tak sa začali dohadovať, či ním nie je Ján.

16 Ale on to vyvrátil: Ja vás krstím vodou, ale prichádza mocnejší, ako som ja. Tomu nie som hoden ani remienok rozviazať na obuvi. Ten vás bude krstiť ohňom -- Svätým Duchom.

17 Už drží vejačku v ruke a čistí obilie od pliev. Pšenicu zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni."

18 A ešte mnohým iným spôsobom napomínal ľud a hlásal radostnú zvesť.

19 No Herodesa, panovníka Galiley, pokarhal za to, že svojmu bratovi Filipovi prebral manželku Herodiadu, i za ostatné zlo, ktoré páchal.

20 Herodes dal napokon Jána uväzniť, a tým svoje zločiny zavŕšil.

Pokrstenie Ježiša

21 Jedného dňa prišiel so zástupom dať sa pokrstiť aj Ježiš. Keď vyšiel z vody, modlil sa. Vtom sa otvorilo nebo a

22 zostúpil naňho Svätý Duch v podobe holubice. Z neba sa ozval hlas: Ty si môj milovaný syn, moja radosť."

Ježišov rodokmeň

23 Ježiš mal okolo tridsať rokov, keď začal verejne pôsobiť. Ľudia ho pokladali za syna tesára Jozefa, ktorého otcom bol Heli a jeho predkami postupne boli:

24 Mathat, Lévi, Melchi, Janai, Jozef,

25 Matatiáš, Amos, Naum, Esli, Nagge,

26 Máth, Matatiáš, Semein, Josech, Joda,

27 Johannan, Resa, Zorobabel, Salatiel, Neri,

28 Melchi, Adit, Kosam, Elamadam, Her,

29 Jesus, Eliezer, Iorin, Mathat, Lévi,

30 Simeon, Juda, Jozef, Jonan, Eliak,

31 Melea, Mena, Matthat, Nathan, Dávid,

32 Jesse, Obed, Bóz, Sala, Náson,

33 Aminadab, Admin, Arni, Ezrom, Fares, Júda,

34 Jakob, Izák, Abrahám, Thara, Nachor,

35 Seruch, Ragau, Falek, Eber, Sala,

36 Kainam, Arfaxad, Sem, Noe, Lamech,

37 Matuzalem, Enoch, Jared, Maleel, Kainan,

38 Enos, Set a Adam, ktorého otcom bol Boh.