Add parallel Print Page Options

Dar chudobnej vdovy

21  Ježiš pozoroval, ako zámožní ľudia vhadzujú peniaze do chrámovej pokladnice.

Videl aj jednu chudobnú vdovu, ako tam vhodila dve drobné mince.

Ježiš na to poznamenal: Táto chudobná vdova dala vlastne viac ako ostatní.

Lebo tí darovali iba to, čo im zvyšovalo, ale táto žena dala všetko, čo mala."

Ježiš hovorí o budúcich udalostiach

Niektorí učeníci obdivovali, z akého krásneho kameňa je postavený chrám a ako nádherne je vyzdobený pamätnými darmi. Ale Ježiš povedal:

Prídu dni, keď zo všetkého, čo teraz obdivujete, nezostane kameň na kameni. Všetko sa premení na obrovské rumovisko."

Majstre, kedy sa to stane?" zvolali. Budú tomu predchádzať nejaké znamenia?"

Odpovedal im: Nedajte sa nikým pomýliť. Lebo mnohí prídu a budú sa vyhlasovať za Mesiáša. Budú vravieť:Čas už nastal. Ale neverte im.

Keď počujete o vojnách a povstaniach, nedeste sa. To všetko musí prísť, ale koniec nenastane hneď.

10 Národy povstanú proti národom a kráľovstvá proti kráľovstvám.

11 A budú veľké zemetrasenia a v mnohých krajinách vypukne hlad a mor a na nebi sa budú objavovať nezvyčajné úkazy.

12 Ale tomu všetkému bude ešte predchádzať obdobie veľkého prenasledovania. Budú vás vláčiť po súdoch, vodiť pred kráľov a vládcov, a to len preto, že ste uverili vo mňa.

13 No vtedy budete mať príležitosť svedčiť o mne.

14 A netrápte sa, akými slovami sa budete obhajovať,

15 lebo ja vám vnuknem pravé slová aj vhodné dôkazy, ktoré vaši odporcovia nebudú môcť vyvrátiť.

16 Neraz vás zradia aj vlastní rodičia, súrodenci, príbuzní a priatelia. Ba niektorých z vás aj usmrtia.

17 A všetci vás budú nenávidieť, lebo sa hlásite ku mne.

18 Ale nebojte sa, lebo ani jeden vlas z hlavy sa vám nestratí.

19 Ak vytrváte, získate večný život."

Skaza Jeruzalema

20 Keď uvidíte, že Jeruzalem obkľučujú vojská, vedzte, že sa priblížila jeho skaza.

21 Tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hôr. Tí, čo budú v Jeruzaleme, nech z neho odídu, a tí, čo budú mimo, nech sa do neho nevracajú.

22 Budú to dni trestu a splní sa všetko, čo o tom napísali proroci.

23 Zle bude v tých dňoch tehotným ženám a pridájajúcim matkám. Veľké utrpenie čaká tento národ, lebo Boží hnev je namierený proti nemu.

24 Mnohých povraždia a mnohých odvlečú do vyhnanstva alebo do zajatia po celom svete a po Jeruzaleme budú šliapať pohania až dovtedy, kým Boh aj s nimi neskoncuje."

Kristov druhý príchod

25 A budú zvláštne úkazy na slnci, na mesiaci aj na hviezdach.

26 Ľudia na zemi budú prežívať nesmiernu úzkosť a nebudú vedieť, kam sa podieť pred hukotom rozbúreného mora. Celý svet zachváti smrteľný strach z neistoty, čo sa ide diať, lebo aj zákony vesmíru sa porušia.

27 A vtedy všetky národy zeme uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou.

28 Keď sa to všetko začne diať, vzpriamte sa a zdvihnite hlavy. Vaša záchrana je blízko!"

Poučenie z figovníka

29 Svoje slová zdôraznil podobenstvom: Všimnite si figovník alebo ktorýkoľvek iný strom.

30 Keď vypučí lístie, viete, že sa blíži leto.

31 A takisto, keď uvidíte všetky znamenia, o ktorých som vám hovoril, poznáte, že sa blíži Božie kráľovstvo.

32 Dôrazne vám hovorím, že skôr, ako nastane koniec tejto epochy, začne sa toto všetko diať.

33 Nebo aj zem sa raz pominú, ale moje slová nikdy nestratia svoju platnosť."

Buďte v strehu a modlite sa

34 Dávajte si pozor, aby vás môj nečakaný príchod neprekvapil. Dbajte, aby vaša myseľ nebola otupená nestriedmosťou, opilstvom a starosťami o živobytie.

35 Lebo inak vás môže ten deň zastihnúť ako pasca, z ktorej nebude úniku.

36 Preto buďte ustavične v strehu a neprestajne sa modlite, aby ste unikli hrôzam, ktoré majú prísť, a mohli ste napokon obstáť pred Synom človeka."

37 Ježiš každý deň učil v chráme, ale na noc odchádzal na vrch, ktorý sa volal Olivový.

38 No hneď zrána prichádzal všetok ľud do chrámu, aby ho počúval.