Add parallel Print Page Options

Boží Syn prichádza na svet

V tom čase nariadil cisár Augustus, aby sa vykonalo sčítanie ľudu v celej Rímskej ríši.

Prvý súpis sa konal, keď bol rímskym miestodržiteľom v Sýrii Kvirinius.

Každý bol povinný dať sa zapísať tam, odkiaľ pochádzali jeho predkovia.

A Jozef s Máriou,

ktorá už bola vo vysokom stupni tehotenstva, sa vydali na cestu. Putovali z galilejského Nazareta do judského mestečka Betlehema, rodiska kráľa Dávida, lebo Jozef pochádzal z jeho rodu.

Len čo ta došli, naplnil sa Máriin čas

a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jaslí, lebo v hostinci už nebolo miesta.

Tej noci pásli neďaleko Betlehema pastieri ovce. Nocovali pod šírym nebom a striedavo strážili svoje stáda.

Zrazu sa pred nimi zjavil anjel a celá krajina sa rozžiarila odleskom Božej slávy. Nesmierne sa vyľakali,

10 ale anjel ich upokojoval: Nebojte sa, nesiem vám radostnú správu, z ktorej sa môžu tešiť všetci ľudia.

11 V Betleheme, z ktorého pochádza Dávid, sa vám dnes narodil Kristus, Spasiteľ poslaný Bohom.

12 Ako ho poznáte? Nájdete dieťa zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach."

13 Potom sa k anjelovi pripojili ďalší anjeli -- celé zástupy nebeského vojska. Všetci chválili Boha a hovorili:

14 Sláva na nebi Bohu a na zemi pokoj ľuďom -- Boh ich má rád."

15 Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme do Betlehema a presvedčme sa o tom, čo nám oznámil Pán."

16 Rýchlo sa vydali na cestu a naozaj našli Máriu s Jozefom aj novorodeniatko ležiace v jasliach.

17 Keď to videli, rozprávali všade, čo zažili a čo im anjel povedal o dieťatku.

18 Všetci, čo ich počúvali, sa čudovali.

19 Mária si to všetko uchovala v srdci a premýšľala o tom.

20 Pastieri sa vrátili k svojim stádam, radovali sa a velebili Boha, že našli všetko tak, ako im anjel oznámil.

Simeon a Anna spoznajú v Ježišovi Spasiteľa

21 Na ôsmy deň dali Mária a Jozef chlapca obrezať. Dali mu meno Ježiš, ako to anjel určil už pred jeho narodením.

22 Mojžišov zákon prikazoval, aby každá žena na štyridsiaty deň po narodení chlapca priniesla obeť do chrámu. Preto aj Mária, keď podľa Zákona bola už obradne čistá, splnila si túto povinnosť.

23 Zároveň so sebou vzali aj dieťa, aby ho podľa iného Mojžišovho predpisu ako prvorodeného syna zasvätili Bohu

24 a obetovali dve hrdličky alebo dvoch holubov.

25 V tom čase žil v Jeruzaleme zbožný starec Simeon. Zachovával Božie prikázania a ustavične očakával splnenie sľubov o príchode Mesiáša. Bol naplnený Svätým Duchom,

26 ktorý mu zjavil, že nezomrie, kým na vlastné oči neuvidí Mesiáša.

27 Na pokyn Ducha prišiel do chrámu práve vo chvíli, keď rodičia zasväcovali Ježiša Bohu.

28 Simeon vzal dieťa do náručia a modlil sa:

29 Pane, ďakujem ti, že si splnil svoj sľub. Teraz môžem pokojne zomrieť,

30 lebo som na vlastné oči videl Spasiteľa,

31 ktorého dávaš celému svetu.

32 Pohanom bude svetlom a Izraelovi slávou."

33 Jozef a Mária sa čudovali tomu, čo povedal Simeon o dieťati.

34 Potom im požehnal a Márii ešte povedal:Toto dieťa bude príčinou pádu jedných a povýšenia druhých v Izraeli. Je znamením z neba, proti ktorému sa mnohí postavia, a tak prezradia svoje zmýšľanie.

35 I tvoje srdce prenikne bolesť ako meč."

36 Bola tam aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z rodu Aserovho. Bola už vo veľmi pokročilom veku.

37 Po sedemročnom manželstve ovdovela. Teraz mala osemdesiatštyri rokov. Nevychádzala vôbec z chrámu a jej dni aj noci boli naplnené službou Bohu, modlitbami a častými pôstmi.

38 V tej chvíli k nim pristúpila aj ona a ďakovala Bohu za to dieťa. Všetkým, ktorí v Jeruzaleme očakávali Mesiáša, oznamovala, že Mesiáš je už tu.

39 Keď Jozef s Máriou splnili všetko, čo prikazoval Zákon, vrátili sa do Nazareta v Galilei.

40 Dieťa rástlo, duchovne vyspievalo a bolo veľmi múdre. Všetci mohli vidieť, že Boh ho zahŕňa svojím dobrodením.

Dvanásťročný Ježiš v chráme

41 Ježišovi rodičia putovali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.

42 Keď mal Ježiš dvanásť rokov, prvý raz ho vzali so sebou.

43 Po slávnosti sa všetci vydali na cestu domov, ale Ježiš zostal bez vedomia rodičov v Jeruzaleme.

44 Sprvu sa ani neznepokojovali, lebo si mysleli, že zostal niekde vzadu medzi pútnikmi. Ale keď sa celý deň neukázal, zháňali ho medzi príbuznými a známymi.

45 Nenašli ho, preto sa vrátili do Jeruzalema a tam ho hľadali.

46 Až po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi Zákona, počúva ich a dáva im otázky.

47 Všetci, ktorí ho počuli, žasli nad jeho múdrosťou a odpoveďami.

48 Rodičov to prekvapilo, že je v chráme, a matka mu vyčítala: Syn náš, čo si nám to urobil? Otec aj ja sme ťa s úzkosťou hľadali."

49 Ježiš im na to odpovedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či neviete, že musím byť tam, kde ide o veci môjho Otca?"

50 Ale oni nepochopili, čo tým myslí.

51 Ježiš sa potom vrátil s rodičmi do Nazareta a poslúchal ich. Jeho matka si všetky jeho slová uchovávala v srdci.

52 A Ježiš vyspieval telesne aj rozumovo a bol milý Bohu aj ľuďom.