Add parallel Print Page Options

Podobenstvo o sudcovi a vdove

18  Jedného dňa im vyrozprával podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať.

V ktoromsi meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a na ľudskú mienku nedal.

Chodievala za ním istá vdova, ktorá sa uňho dovolávala práva proti človeku, čo jej ublížil.

Sudca sa jej najprv nechcel zastať, ale potom si povedal: Aj keď sa Boha nebojím a na ľudí nedbám,

predsa sa jej zastanem, lebo inak ma svojou neodbytnosťou celkom umorí."

A Pán doložil: Vidíte, takej neodbytnej prosebníčke vyhovel aj nespravodlivý sudca!

Ako by sa potom Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú vo dne i v noci? Aj keď ich hneď nevypočuje, trpezlivo ich načúva a nakoniec pomôže v pravý čas.

Ale keď Syn človeka znovu príde, nájde ľudí s takou vytrvalou vierou?"

Farizej a colník

O tých, ktorí si o sebe mysleli, že sú bez chyby, a na iných hľadeli zvysoka, porozprával Ježiš toto podobenstvo:

10 Dvaja muži prišli do chrámu, aby sa pomodlili. Jeden z nich bol farizej a druhý colník.

11 Farizej si zastal vpredu a takto sa modlil:Ďakujem ti, Bože, že nie som taký chamtivec, nepoctivec alebo cudzoložník ako ostatní ľudia, a najmä, že nie som ako tento colník.

12 Dva razy do týždňa sa postievam a dávam desatinu zo všetkých svojich príjmov.

13 No colník stál celkom vzadu so sklonenou hlavou, ani len oči sa neodvážil zdvihnúť k nebu. Na znamenie ľútosti sa bil do pŕs a takto sa modlil:Bože, zľutuj sa nado mnou, som veľký hriešnik.

14 Dôrazne vám hovorím, že colník sa vrátil domov ospravedlnený, a nie farizej. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."

Ježiš priateľ detí

15 Jedného dňa priniesli matky Ježišovi malé deti, aby sa ich dotýkal. Keď to učeníci videli, odháňali ich.

16 Ale Ježiš si zavolal deti k sebe a povedal: Nebráňte deťom prichádzať ku mne, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.

17 Hovorím vám, kto neuverí vo mňa tak bezvýhradne ako dieťa, nikdy doň nevojde."

18 Jeden vznešený muž sa spýtal Ježiša: Dobrý učiteľ, čo musím robiť, aby som získal večný život?" --

19 Prečo ma nazývaš dobrým? Veď dobrý je iba Boh.

20 A poznáš predsa prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nikoho krivo neobviníš, budeš si vážiť svojich rodičov."

21 Muž odpovedal: Tieto prikázania sa usilujem zachovávať od svojej mladosti."

22 Ježiš mu povedal: A predsa ti ešte niečo chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma."

23 Keď to muž počul, zosmutnel a odišiel, lebo bol veľmi bohatý.

24 Keď Ježiš videl, ako smutný odchádza, povedal: Ako ťažko prichádzajú bohatí ľudia k Bohu.

25 To skôr prejde ťava uchom ihly, ako boháč vstúpi do Božieho kráľovstva."

26 Tí, čo to počuli, zvolali: Ak je to také ťažké, kto vôbec môže byť spasený?"

27 Odpovedal im: Na čo človek nestačí, to môže urobiť Boh."

28 Nato povedal Peter: Ty vieš, že sme pre teba opustili všetko a šli sme za tebou." --

29 Áno," odpovedal im, každý, kto sa pre Božie kráľovstvo niečoho vzdal -- domova, manželky, súrodencov, rodičov alebo detí --

30 dostane bohatú odmenu: už na tomto svete získa omnoho viac a v budúcom svete dostane večný život."

Ježiš tretí raz predpovedá svoje utrpenie.

31 Ježiš vzal so sebou dvanástich učeníkov a povedal im: Ideme teraz do Jeruzalema a tam sa splní všetko, čo predpovedali starodávni proroci o Synovi človeka.

32 Odovzdajú ho do rúk pohanov, budú sa mu posmievať, potupia a opľujú ho.

33 Potom ho zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych."

34 Ale učeníci nič z toho nepochopili a jeho slová ostali pre nich záhadou.

Uzdravenie slepého pri Jerichu

35 Keď sa blížili k Jerichu, sedel pri ceste jeden slepec a žobral.

36 Počul, že okolo prúdia davy ľudu, a spytoval sa, čo sa to deje.

37 Povedali mu, že tadiaľ prechádza Ježiš z Nazareta.

38 Len čo to počul, zvolal: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!"

39 Tí, čo šli vpredu, ho okrikovali, ale on volal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!"

40 Nato Ježiš zastal a kázal, aby ho k nemu priviedli. Keď sa slepý k nemu dostal, spýtal sa ho Ježiš:

41 Čo chceš, aby som pre teba urobil?" -- Pane, túžim vidieť," odpovedal.

42 Dobre, nech sa ti vráti zrak! Tvoja viera ťa zachránila," povedal mu Ježiš.

43 Od tej chvíle muž naozaj videl, šiel za Ježišom a chválil Boha. A všetci, ktorí boli toho svedkami, takisto zvelebovali Boha.