A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Ivanu 4 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Susret sa Samarijankom

Kad Isus dakle dozna da su farizeji čuli kako Isus pridobiva i krsti više učenika nego Ivan, premda sam Isus nije krštavao, nego njegovi učenici, ostavi Judeju i ode ponovno u Galileju. A trebao je proći kroz Samariju.

Tako dođe u samarijski grad zvani Sihar, blizu zemljišta što ga je Jakov dao svome sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. I umoran od putovanja, Isus je sjedio pokraj zdenca. Bilo je to oko šestog sata.

Neka žena iz Samarije dođe da zagrabi vode. Isus joj rekne: »Daj mi piti.« Njegovi učenici, naime, bijahu otišli u grad kako bi kupili hrane. Samarijanka mu nato rekne: »Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?« Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. 10 Isus joj odgovori:

»Da si ti znala dar Božji i tko je onaj koji ti govori da mu daš piti, ti bi u njega bila zaiskala vode žive, i dao bi ti.«

11 Žena mu rekne: »Gospodine, ni zagrabiti nemaš čime, a zdenac je dubok; otkuda ti onda voda živa? 12 Zar si ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj zdenac - i on sam je iz njega pio i njegovi sinovi i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori:

»Tko god pije od ove vode opet će ožednjeti, 14 a tko bude pio od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti dovijeka; nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvorom vode koja navire u život vječni.«

15 Žena mu rekne: »Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam, i da ne dolazim ovamo grabiti vodu.« 16 On joj odvrati: »Idi, zovni svoga muža pa dođi ovamo.« 17 Žena odgovori: »Nemam muža.« Rekne joj Isus: »Dobro si rekla: 'Nemam muža', 18 jer si imala pet muževa; i onaj kojeg sada imaš nije ti muž. Istinito si rekla.« 19 Rekne mu žena: »Gospodine, vidim da si ti prorok. 20 Očevi su se naši klanjali na ovoj gori, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.«

21 Isus joj odvrati: »Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. 22 Vi se klanjate onome što ne poznajete, a mi se klanjamo onome što poznajemo, jer je spasenje od Židova. 23 Ali dolazi čas - i sada je! - kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini. Otac, doista, i traži takve da mu se klanjaju. 24 Bog je duh, i koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i istini.« 25 Rekne mu žena: »Znam da dolazi Mesija, koji se zove Krist, i kad on dođe, sve će nam objasniti.« 26 Isus joj odvrati: »Ja sam, ja koji s tobom razgovaram.«

27 I uto dođu njegovi učenici te se stadoše čuditi što sa ženom razgovara, ali ipak nijedan ne reče: »Što tražiš?« ili: »Što razgovaraš s njom?« 28 A žena tad ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima: 29 »Dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao sve što sam učinila. Nije li to Krist?« 30 Oni izađoše iz grada te dođoše k njemu.

31 A učenici ga u međuvremenu nutkali: »Rabbi, jedi!« 32 Ali im on reče: »Imam za jelo hranu o kojoj vi ne znate.« 33 Onda učenici govorahu međusobno: »Da mu nije tko donio jelo?« 34 Rekne im Isus:

»Moja je hrana da izvršim volju Onoga koji me posla te dovršim djelo njegovo. 35 Ne kažete li: 'Još četiri mjeseca pa dolazi žetva'? Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja: već se zlate za žetvu! 36 A žetelac prima plaću i sabire rod za vječni život, da se raduju zajedno i sijač i žetalac. 37 Tako se obistinjuje poslovica: 'Jedan sije, drugi žanje.' 38 Ja vas poslah da žanjete ono oko čega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov.«

39 Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: »Rekao mi je sve što sam učinila«, 40 tako da su ga Samarijanci, kad su došli k njemu, molili da kod njih ostane. I ostade ondje dva dana. 41 I još ih je mnogo povjerovalo zbog njegove riječi. 42 A ženi su govorili: »Ne vjerujemo više zbog tvojega kazivanja, jer smo sami čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta.«

Iscjeljenje sina kraljeva službenika

43 Poslije dva dana ode odande u Galileju. 44 Sam Isus, naime, posvjedoči da je prorok bez časti u svom zavičaju. 45 Kada dakle dođe u Galileju, Galilejci ga primiše lijepo. Oni bijahu vidjeli sve što je učinio u Jeruzalemu za blagdana, jer su i sami bili uzašli na blagdan.

46 I dođe ponovno u Kanu Galilejsku gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Ondje bijaše neki kraljevski službenik čiji je sin bolovao u Kafarnaumu. 47 Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, ode k njemu i stade ga moliti da siđe i izliječi mu sina, koji je već bio na umoru. 48 Isus mu tada reče: »Da ne vidite znamenja i čudesa, zasigurno ne biste povjerovali.« 49 Rekne mu kraljevski službenik: »Gospodine, siđi prije no što mi dijete umre.« 50 Odvrati mu Isus: »Idi, sin tvoj živi.« Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus te ode. 51 Dok je još silazio, njegove mu sluge pritrčaše u susret, govoreći da njegovo dijete živi. 52 Ispita ih dakle o satu u koji mu je bilo bolje, a oni mu rekoše: »Jučer o sedmom satu pusti ga ognjica.« 53 Otac onda uvidje da je to bilo u onaj čas kad mu je Isus rekao: »Sin tvoj živi.« I povjerova on i sav njegov dom. 54 A ovo bje drugi znamen koji učini Isus došavši iz Judeje u Galileju.

Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes