A A A A A
Bible Book List

Ester 2 Svenska Folkbibeln (SFB)

Ester blir drottning

Efter någon tid, när kung Ahasveros vrede hade lagt sig, tänkte han åter på Vasti och vad hon hade gjort och vad som beslutats om henne. Då sade de unga män som var i tjänst hos kungen: "Må man för konungens räkning söka upp unga och vackra orörda kvinnor. Och må konungen i sitt rikes alla provinser utse tillsyningsmän, som samlar alla dessa unga och vackra kvinnor till kvinnohuset i Susans borg och överlämna dem åt konungens hovman Hegaj, som har tillsynen över kvinnorna, och må man ge dem vad som behövs för deras förberedelse. Den unga kvinna som vinner konungens gunst må bli drottning i Vastis ställe." Det förslaget fann kungen gott, och man gjorde så.

I Susans borg fanns då en judisk man som hette Mordokaj, son till Jair, son till Simei, son till Kish, en benjaminit. Han hade förts bort från Jerusalem med de fångar som tvingades följa med Jekonja, Juda kung, när denne fördes bort av Nebukadnessar, kungen i Babel. Mordokaj var fosterfar åt Hadassa, det är Ester, hans farbrors dotter, för hon hade varken far eller mor. Den unga kvinnan var välskapt och mycket vacker. Sedan hennes far och mor dött hade Mordokaj adopterat henne som sin egen dotter.

När kungens befallning och förordning blev känd och många unga kvinnor samlades i Susans borg och överlämnades till Hegaj, blev också Ester hämtad till kungens hus och överlämnad till Hegaj som hade tillsynen över kvinnorna. Flickan behagade honom och vann hans gunst. Därför skyndade han att ge henne vad som behövdes för hennes förberedelse samt den mat hon skulle ha. Dessutom gav han henne sju tjänsteflickor utvalda från kungens hus. Och han flyttade henne och hennes tjänsteflickor till den bästa delen av kvinnohuset.

10 Ester hade inte nämnt något om sitt folk och sin släkt, ty Mordokaj hade förbjudit henne att göra det. 11 Mordokaj gick varje dag fram och tillbaka utanför gården till kvinnohuset för att få veta om Ester hade det bra och vad som hände henne.

12 I tur och ordning gick de unga kvinnorna in till kung Ahasveros, sedan de under tolv månader hade genomgått vad som var föreskrivet för dem. Så många var nämligen deras förberedelsedagar: sex månader med myrraolja och sex månader med väldoftande kryddor och annat som var nödvändigt för kvinnornas förberedelse. 13 När den unga kvinnan skulle gå in till kungen, fick hon ta med sig allt hon ville från kvinnornas hus till kungens hus. 14 På kvällen gick hon dit in, men när hon nästa morgon vände tillbaka, gick hon in i ett annat kvinnohus för att stå under uppsikt av kungens hovman Saasgaz, som hade ansvaret för bihustrurna. Hon fick inte komma in till kungen igen, om han inte hade funnit sådant behag i henne att hon blev särskilt kallad till honom.

15 Och när turen att gå in till kungen kom till Ester, flickan som Mordokaj adopterat, men som var hans farbror Abihajils dotter, begärde hon ingenting annat än det som kungens hovman Hegaj, kvinnovaktaren, rådde henne till. Alla som såg Ester tyckte om henne. 16 Hon blev hämtad till kung Ahasveros i hans kungliga palats i tionde månaden,[a] det är månaden Tebet, i hans sjunde regeringsår.

17 Kungen älskade Ester mer än alla de andra kvinnorna, och hon vann hans ynnest och välvilja mer än alla de andra unga kvinnorna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vastis ställe. 18 Och kungen gjorde ett stort gästabud för alla sina furstar och tjänare, ett gästabud till Esters ära. Han beviljade skattelindring åt sina provinser och delade ut gåvor som det anstår en kung.

Mordokaj räddar kungens liv

19 När man för andra gången samlade ihop unga kvinnor, satt Mordokaj i kungens port. 20 Ester hade inte nämnt något om sin släkt eller sitt folk i enlighet med vad Mordokaj hade sagt åt henne. Ester gjorde som Mordokaj hade sagt liksom när hon var under hans vård.

21 I de dagarna, medan Mordokaj satt i kungens port, blev Bigtan och Teres, två av de hovmän hos kungen som höll vakt vid porten, så förbittrade på kung Ahasveros att de sökte efter tillfälle att döda honom. 22 Mordokaj fick veta detta och berättade det för drottning Ester, och hon förde det vidare till kungen på Mordokajs vägnar. 23 Saken blev undersökt och man fann att det var sant. Hovmännen blev båda upphängda på trä. Detta nertecknades i krönikan, i kungens närvaro.

Footnotes:

  1. Ester 2:16 tionde månaden Dec. 479 f. Kr. eller jan. 478 f. Kr.
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Ester 2 Nya Levande Bibeln (SVL)

Kungen väljer Ester

Sedan kung Ahasveros vrede hade lagt sig kom han ihåg vad Vasti hade gjort och vad man beslutat om henne.

Låt oss leta reda på de vackraste flickorna i riket åt kungen, föreslog hans rådgivare.

Vi ska se till att det i varje provins finns män som kan välja ut de vackraste kvinnorna och föra dem till kungens harem i Susans borg. Hovmannen Hegai får i uppdrag att se till att de blir väl omhändertagna och får sin skönhetsbehandling,

innan Ers Majestät väljer någon av dem till drottning i Vastis ställe.Kungen tyckte detta var ett mycket bra förslag och såg till att det genast blev genomfört.

I kungapalatset fanns det en jude från Benjamins stam, som hette Mordokai, son till Jair, sonson till Simei och sonsons son till Kis.

Han hade tagits tillfånga och förts i landsflykt till Babylon samtidigt med Juda rikes kung Jekonja och många andra judar, när Nebukadnessar intog Jerusalem.

Mordokai hade en mycket vacker ung kusin, Hadassa, eller Ester, som hon också kallades. Hennes föräldrar var döda och Mordokai hade därför tagit hand om henne och fostrat henne som sin egen dotter.

Till följd av kungens befallning var nu Ester en av många flickor som fördes till kungens harem i Susans borg.

Hegai, som hade uppsikt över kungens harem, blev mycket förtjust i henne och gjorde allt för att hon skulle trivas. Han såg genast till att hon fick skönhetsbehandlingar och särskild mat. Han gav henne sju tjänsteflickor, som fick bo med henne i haremets finaste rum.

10 Ester hade inte talat om för någon att hon var av judisk börd. Det hade Mordokai förbjudit henne, och som alltid lydde hon honom.

11 Han kom till palatset utanför hennes rum varje dag för att ta reda på hur hon hade det.

12-14 Innan en kvinna presenterades för kungen, fick hon först under sex månader genomgå en särskild behandling med myrraolja, och sedan under ytterligare sex månader behandlades hon med välluktande parfymer av olika slag. När det sedan var hennes tur att tillbringa natten med kung Ahasveros fick hon själv välja ut vilka kläder och juveler hon ville ha för att ytterligare framhäva sin skönhet. Hon fördes till kungen på kvällen och nästa morgon tog man henne till den avdelning av haremet, där alla hans hustrur bodde. Där hade Saasgas, en annan av hovmännen, ansvaret. Ingen av dem fick träffa kungen igen om hon inte hade behagat honom så mycket att han personligen kallade på henne.

15 När det blev Esters tur att gå in till kungen, följde hon de råd som hovmannen Hegai gav henne och klädde sig efter hans instruktioner. Alla som såg Ester kunde inte annat än beundra henne för hennes skönhet.

16 Ester blev hämtad till kungens palats i den tionde månaden, Tebet, under hans sjunde regeringsår.

17 Kungen blev mer förtjust i Ester än i någon annan kvinna. Han tog därför den kungliga kronan och satte den på hennes huvud och förklarade att hon skulle vara drottning i stället för Vasti.

18 För att fira denna händelse ordnade han en fest till hennes ära för alla sina furstar och tjänare. Han gav generösa gåvor till alla och lät utlysa en allmän helgdag.

19 Vid ett senare tillfälle var också ett antal unga kvinnor samlade vid palatset. Mordokai hade vid denna tid fått tjänst hos kungen.

20 Ester hade följt Mordokais råd och ännu inte talat om för någon att hon var judinna. Hon lydde honom alltjämt som om hon fortfarande bodde i hans hus.

21 En dag, när Mordokai var i tjänst i palatset, råkade han höra att Bigetana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten till palatset, var missnöjda med kungen och planerade att mörda honom.

22 Mordokai berättade detta för drottning Ester, som i sin tur lät kungen få veta vad Mordokai hade hört.

23 En undersökning visade att männen var skyldiga, de spetsades på pålar och deras kroppar hängdes upp till allmänt beskådande. Detta blev antecknat i den krönika som fördes under kung Ahasveros regeringstid.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes