Add parallel Print Page Options

Con Cái và Cha Mẹ

Hỡi những kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ các con trong Chúa, vì đó là phải đạo.

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.”

Ðó là điều răn thứ nhất, và có kèm theo một lời hứa rằng,

“Ðể ngươi được phước và sống lâu trên đất.”[a]

Hỡi những bậc làm cha mẹ,[b] đừng làm cho con cái mình phải buồn giận, nhưng hãy trưởng dưỡng chúng trong khuôn phép và lời răn dạy của Chúa.

Chủ Nhân và Công Nhân

Hỡi những người làm công,[c] hãy lấy lòng chân thành kính trọng và nể sợ mà vâng phục các chủ mình về phần xác như vâng phục Ðấng Christ; không phải chỉ làm vừa lòng chủ khi chủ quan sát, nhưng hãy như các đầy tớ của Ðấng Christ hết lòng làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời. Hãy phục vụ cách vui lòng như phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ người ta, vì biết rằng Chúa sẽ ban thưởng chúng ta vì những việc tốt chúng ta làm, bất kể chúng ta là nô lệ hay tự do.

Hỡi các chủ nhân, hãy đối xử tốt[d] với những người làm công[e] cho mình. Hãy chấm dứt đe dọa họ, vì biết rằng cả họ và anh chị em đều có chung một Chủ trên trời, và Ngài không thiên vị ai.

Khí Giới của Ðức Chúa Trời

10 Sau cùng, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang vào toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể đứng vững mà đối phó với những mưu chước của Ác Quỷ 12 vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm trong vũ trụ này, và những quyền lực của các tà linh trên trời.

13 Vì vậy hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể đối phó trong ngày lâm trận,[f] và khi cuộc chiến xong rồi, anh chị em vẫn đứng vững vàng. 14 Vậy hãy đứng vững, thắt đai lưng bằng sự thật, mặc áo giáp bằng đức công chính 15 mang giày trận bằng tinh thần sẵn sàng rao truyền Tin Mừng hòa bình. 16 Ngoài ra hãy mang lấy thuẫn bằng đức tin, vì nhờ đức tin anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác. 17 Cũng hãy đội nón sắt bằng ơn cứu rỗi, và cầm gươm của Ðức Thánh Linh là lời Ðức Chúa Trời.

18 Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu nguyện mãi trong Ðức Thánh Linh. Với ý hướng đó, hãy hết sức kiên trì thức canh và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.

19 Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi với, để tôi được ban cho sứ điệp, hầu mỗi khi mở miệng, tôi có thể mạnh dạn công bố huyền nhiệm của Tin Mừng; 20 chính vì Tin Mừng đó mà tôi hiện đang làm sứ giả trong khi thân vẫn mang xiềng xích. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để tôi cứ dạn dĩ rao giảng như bổn phận tôi phải nói.

Lời Chào Cuối Thư

21 Ðể anh chị em có thể biết rõ tình cảnh hiện nay của tôi ra sao và lâu nay tôi làm gì, thì Ty-chi-cơ, một anh em thân yêu và là người phục vụ trung thành trong Chúa, sẽ kể cho anh chị em biết mọi sự. 22 Tôi phái anh ấy đến với anh chị em chính vì mục đích ấy, để anh chị em biết tin tức về chúng tôi và để anh ấy khích lệ lòng anh chị em.

23 Nguyện xin Ðức Chúa Trời là Cha và Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa ban bình an, tình yêu, và đức tin cho anh chị em.

24 Nguyện xin ân sủng ở cùng tất cả những người yêu mến Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, bằng một tình yêu bất diệt.

Footnotes

  1. Ê-phê-sô 6:3 (6:2-3) Xuất 20:12; Phục 5:16
  2. Ê-phê-sô 6:4 nt: những người cha
  3. Ê-phê-sô 6:5 nt: những nô lệ, những tôi tớ
  4. Ê-phê-sô 6:9 nt: hãy đối xử tương tự
  5. Ê-phê-sô 6:9 nt: những nô lệ, những tôi tớ
  6. Ê-phê-sô 6:13 nt: ngày thảm khốc, ngày đen tối, ngày xấu