Add parallel Print Page Options

Lời Mở Ðầu

Phao-lô, bởi ý muốn của Ðức Chúa Trời làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi các thánh đồ ở Ê-phê-sô, những người trung tín trong Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đến với anh chị em.

Phước Hạnh Thuộc Linh trong Ðấng Christ

Chúc tụng Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ðấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Ðấng Christ. Do lòng yêu thương của Ngài, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ trước khi dựng nên vũ trụ,[a] để chúng ta được thánh hóa và trọn vẹn trước mặt Ngài. Theo ý muốn tốt đẹp của Ngài, Ngài đã định trước để qua Ðức Chúa Jesus Christ, chúng ta được nhận làm con nuôi mà thành con cái Ngài, hầu chúng ta ca ngợi ân sủng vinh diệu của Ngài, tức ân sủng Ngài ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. Trong Con ấy và nhờ huyết Con ấy, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân sủng Ngài, tức ân sủng Ngài ban dồi dào cho chúng ta. Trong sự khôn ngoan và hiểu thấu toàn vẹn của Ngài, Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết huyền nhiệm của thánh ý Ngài, theo ý muốn tốt đẹp của Ngài, mà Ngài đã định trước trong Ðấng Christ 10 ấy là một chương trình cho kỳ viên mãn, khi mọi vật phải quy tụ trong Ðấng Christ, gồm những vật trên trời lẫn những vật dưới đất. 11 Trong Ðấng Christ, chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp đã định sẵn cho chúng ta, y theo mục đích của Ngài, Ðấng thực hiện mọi sự theo chương trình của Ngài 12 để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Ðấng Christ, thành những người ca ngợi vinh hiển Ngài. 13 Cũng trong Ngài, khi anh chị em nghe sứ điệp của chân lý, là Tin Mừng cứu rỗi, anh chị em tin thờ Ngài, và đã được đóng ấn bằng Ðức Thánh Linh, Ðấng Ngài đã hứa. 14 Ðức Thánh Linh là bảo chứng cho cơ nghiệp chúng ta, trong khi chờ đợi những người thuộc về Ngài được cứu chuộc, để ca ngợi vinh hiển Ngài.

Lời Cầu Nguyện của Phao-lô

15 Vì lẽ đó khi tôi nghe nói về đức tin của anh chị em trong Ðức Chúa Jesus và lòng yêu thương của anh chị em đối với tất cả thánh đồ 16 tôi không ngừng dâng lời cảm tạ vì anh chị em mỗi khi tôi nhớ đến anh chị em trong khi cầu nguyện.

17 Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài 18 và cho con mắt lòng anh chị em được khai minh, để anh chị em có thể nhận biết hy vọng Ngài đã kêu gọi anh chị em là gì, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển đang dành cho các thánh đồ ra sao 19 và sự lớn lao vô lượng của quyền năng Ngài dành cho chúng ta là những người tin, trong sự vận hành của quyền năng vĩ đại Ngài như thế nào. 20 Ngài đã thực hiện quyền năng đó trong Ðấng Christ khi Ngài làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết và lập Ðấng Christ ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời 21 cao hơn mọi quyền lực, quyền hành, quyền thế, quyền bính, và mọi chức tước được lập ra, không những trong đời này mà trong đời sắp đến nữa. 22 Ngài đã đặt mọi sự dưới chân Ðấng Christ và lập Ðấng Christ làm đầu mọi sự cho hội thánh; 23 hội thánh là thân thể Ngài, sự đầy trọn của Ðấng làm đầy dẫy mọi sự trong mọi sự.

Footnotes

  1. Ê-phê-sô 1:4 nt: lập nền thế giới hay dựng nền vũ trụ