Add parallel Print Page Options

Vă sfătuiesc dar eu(A), cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi(B) într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu(C) toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii(D). Este un(E) singur trup, un(F) singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde(G) a chemării voastre. Este un(H) singur Domn, o(I) singură credinţă, un singur botez(J). Este un(K) singur Dumnezeu şi Tată al tuturor(L), care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. Dar fiecăruia(M) din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis: „S-a suit(N) sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor”. Şi(O) acest: „S-a suit”, ce înseamnă decât că înainte Se pogorâse în părţile mai de jos ale pământului? 10 Cel ce S-a pogorât este acelaşi cu Cel ce S-a(P) suit mai presus de toate cerurile, ca(Q) să umple toate lucrurile. 11 Şi El(R) a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti(S), pe alţii păstori(T) şi învăţători(U) 12 pentru(V) desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru(W) zidirea trupului(X) lui Hristos, 13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi(Y) a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare(Z), la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14 ca să nu mai fim copii(AA), plutind(AB) încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt(AC) de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în(AD) mijloacele de amăgire, 15 ci, credincioşi(AE) adevărului, în dragoste, să(AF) creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel(AG) ce este Capul, Hristos. 16 Din(AH) El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste. 17 Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să(AI) nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în(AJ) deşertăciunea gândurilor lor, 18 având mintea întunecată(AK), fiind străini(AL) de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi(AM) inimii lor. 19 Ei(AN) şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au(AO) dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 20 Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; 21 dacă(AP), cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22 cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să(AQ) vă dezbrăcaţi de omul(AR) cel vechi care se strică după(AS) poftele înşelătoare 23 şi să vă înnoiţi(AT) în duhul minţii voastre 24 şi să(AU) vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut(AV) după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care le dă adevărul. 25 De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună(AW) aproapelui său adevărul”, pentru că suntem(AX) mădulare unii altora. 26 „Mâniaţi-vă(AY) şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră 27 şi să nu(AZ) daţi prilej diavolului. 28 Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze(BA) cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui(BB) lipsit. 29 Niciun(BC) cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul(BD) bun, pentru(BE) zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. 30 (BF) nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin(BG) care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării(BH). 31 Orice(BI) amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire(BJ) şi orice fel(BK) de răutate să piară din mijlocul vostru. 32 Dimpotrivă, fiţi(BL) buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă(BM) unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Urmaţi(BN) dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi(BO) în dragoste, după cum(BP) şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros”(BQ) lui Dumnezeu. Curvia(BR) sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici(BS) să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. Să nu se audă nici(BT) cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care(BU) nu sunt cuviincioase(BV), ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli(BW), n-are(BX) parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. Nimeni(BY) să nu vă înşele cu vorbe deşarte, căci din pricina acestor lucruri vine(BZ) mânia lui Dumnezeu peste(CA) oamenii neascultători. Să nu vă întovărăşiţi dar deloc cu ei. Odinioară eraţi(CB) întuneric, dar acum sunteţi(CC) lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii(CD) ai luminii. Căci roada(CE) luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. 10 Cercetaţi(CF) ce este plăcut înaintea Domnului 11 şi nu(CG) luaţi deloc parte la lucrările(CH) neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le(CI). 12 Căci(CJ) e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13 Dar toate(CK) aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală, este lumina. 14 De aceea zice: „Deşteaptă-te(CL) tu, care dormi, scoală-te(CM) din morţi, şi Hristos te va lumina”. 15 Luaţi seama(CN) deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. 16 Răscumpăraţi(CO) vremea, căci(CP) zilele sunt rele. 17 De aceea(CQ) nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi(CR) care(CS) este voia Domnului. 18 Nu(CT) vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. 19 Vorbiţi între voi cu(CU) psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. 20 Mulţumiţi(CV) totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în(CW) Numele Domnului nostru Isus Hristos. 21 Supuneţi-vă(CX) unii altora în frica lui Hristos. 22 Nevestelor(CY), fiţi supuse bărbaţilor voştri ca(CZ) Domnului, 23 căci bărbatul(DA) este capul nevestei, după cum şi Hristos(DB) este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 24 Şi, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în(DC) toate lucrurile. 25 Bărbaţilor(DD), iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a(DE) dat pe Sine pentru ea, 26 ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin(DF) botezul cu apă prin Cuvânt(DG), 27 ca(DH) să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată(DI), fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci(DJ) sfântă şi fără prihană. 28 Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. 29 Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; 30 pentru că noi(DK) suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. 31 „De aceea(DL) va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi(DM) vor fi un singur trup.” 32 Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). 33 Încolo, fiecare din(DN) voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să(DO) se teamă de bărbat.

Copii, ascultaţi(DP) în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. „Să cinsteşti(DQ) pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ”. Şi voi, părinţilor(DR), nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i(DS) în mustrarea şi învăţătura Domnului. Robilor(DT), ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti cu(DU) frică şi cutremur, în(DV) curăţie de inimă, ca de Hristos. Slujiţi-le nu(DW) numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi(DX) că fiecare, fie(DY) rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. Şi voi, stăpânilor(DZ), purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări(EA), ca unii care ştiţi că Stăpânul lor şi al(EB) vostru este în cer şi(EC) că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului. 10 Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în(ED) puterea tăriei Lui. 11 Îmbrăcaţi-vă(EE) cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii(EF) şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor(EG), împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor(EH) întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. 13 De aceea(EI), luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în(EJ) ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 14 Staţi gata dar, având mijlocul încins(EK) cu adevărul, îmbrăcaţi(EL) cu platoşa neprihănirii, 15 având picioarele încălţate(EM) cu râvna Evangheliei păcii. 16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul(EN) credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 17 Luaţi(EO) şi coiful mântuirii şi sabia(EP) Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni(EQ) şi cereri. Vegheaţi(ER) la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune(ES) pentru toţi sfinţii 19 şi pentru(ET) mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu(EU) îndrăzneală taina Evangheliei, 20 al cărei sol în(EV) lanţuri sunt(EW); pentru ca, zic, să vorbesc cu(EX) îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 21 Acum, ca(EY) să ştiţi şi voi despre mine, Tihic(EZ), preaiubitul frate şi slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 22 Vi l-am(FA) trimis înadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră şi să vă îmbărbăteze inimile. 23 Pace(FB), fraţilor, şi dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos! 24 Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos(FC) în curăţie. Amin.