Kjinja, jehorcht june Elre em Herr, dan daut es Rajcht.

Jie sele Foda en Mutta eare, daut esset easchte Jeboot daut en Fespraeakje met sikj haud;

"soo dautet die goot jeit, en du lang oppe Ead laewe kaust".

En jie Fodasch, reitst june Kjinja nich to oajanes, trakjt daen leewa opp enn dee Femoninj em Herr.

Sklowe, jehorcht june irdishe Herre met Forcht en tsetre, met en eenseljet Hoat, soo aus to Christus,

nich bloos wan see aea Uag opp junt ha, mensche to jefaule, oba soo aus Christus siene Sklowe, enn daem jie Gott sien Wele doone fonn Hoate.

Deent gootmeenent, aus daem Herr siene Sklowe, nich aus to Mensche,

wiel jie weete daut waut emma Goodet jie doone, woat junt fonn daem Herr beloont woare, eendoont auf Sklow oda Frie.

En jie Haresse, doot daut naemlije to an, en doot nich dreiwe, wiel jie weete daut jun Herr, uk aeara, enne Himelswelte es, en doa es kjeen aunseene de Persoon bie am.

10 Fa daut aewrije, woat stoak emm Herr, en enn dee Krauft fonn siene Macht.

11 Lajcht junt daut gaunse Kjriechsjescher fonn Gott opp, soo daut jie stone kjenne jaeajen daem Diewel siene Leste.

12 Dan onns Kaumpf es nich jaeajen Bloot en Fleesch, oba jaeajen Harscha, jaeajen Jewaultje, jaeajen dee Diestanesswelt Harscha, jaeajen dee beese Jeista enne Himelswelte.

13 Aulsoo naemt daut gaunse Kjriechsjescher fonn Gott, soo daut jie wadastone kjenne aun daem beese Dach, en wan jie aules utjerecht ha, daut jie stone bliewe.

14 Doaromm stot faust, en naemt dee Woarheit romm junt soo aus en Gort romm dee Lende, aunjedone met daut Brosstschilt de Jerachtichkjeit,

15 en siet reed daut Fraedensevanjeelium auntonaeme, soo aus Schoo oppe Feet.

16 Enn aules naemt daen Gloowe fa en Schilt, met woont jie aul daem Diewel siene brennende Feile utlasche kjenne;

17 en sat daen Kjriejesmets de Radunk opp, en naemt daem Jeist sien Schweat, dee es Gott sien Wuat;

18 met aulet Jebaed en Aunhoole, en baet to aule Tiet em Jeist, en siet waka doarenn met aulet Aunhoole en Jebaed fa aule Heilje;

19 en uk fa mie, daut mie de Raed mucht jejaeft woare, mien Mul op to moake, brow daut Jeheemnes fomm Evanjeelium bekaunt to moake,

20 fa woont ekj en Deena sie enn Kjaede, daut ekj brow raede mucht, soo aus ekj raede sull.

21 Nu, daut jie uk weete kjenne woo et met mie jeit, en waut ekj doo, ha ekj Tiechikus, en leewa Brooda en truehe Deena em Herr, jeschekjt, dee junt aules fetale woat.

22 Ekj ha am no junt doawaeajen jeschekjt, daut jie omm onnse Sach ommweete, en daut hee june Hoate mucht treeste.

23 Fraed to dee Breeda, en Leew met Gloowe fonn daem Foda en daem Herr Jesus Christus.

24 Jnod met aul daen dee onns Herr Jesus Christus oone oppheare leef ha.