(A)Futility of futilities,” says the Preacher,
“Futility of futilities! All is futility.”

Read full chapter