Add parallel Print Page Options

Ne ilhuicac Dios quiselia hueyilistli

Quemaj onajcotlachix niman oniquitac huajtlapojticaj se tlatzacuilyotl ne ilhuicac. Niman on tlajtojli yejhuan achtoj onechnotzca quen itlaj trompeta, onechijlij:

―Nican xhuajtlejco, niman nimitzititis on tlen tlajtlamach sanquin de yejhua in nochihuas.

Quemaj nimantzin on Espíritu Santo oquiyecan notlamachilis ican poder. Quemaj oniquitac se hueyixticaj trono ne ilhuicac, niman ipan on hueyixticaj trono aquinonon yehuaticatca. Niman on yejhuan ipan on trono yehuaticatca, petlanticatca quen itlaj tetl yejhuan cualtetzin itoca jaspe niman cornalina. Niman on trono quiyehualojticatca se cosemalotl, niman on cosemalotl petlanticatca xoxojqui quen on tetl itoca esmeralda. Niman oniquitac sempoajli huan nahui tronos yejhuan quiyehualojticatcaj on yejhuan achtoj trono oniquitac. Niman ipan on sempoajli huan nahui tronos, yehuaticatcaj sempoajli huan nahui tlajtlajmatquej. Yejhuamej tlaquemejquej catcaj ican tlaquentli istac niman ipan intzontecon quipiayaj coronas yejhuan tlachijchiutin ican oro. Ne itech on hueyixticaj trono quisayaj tlapetlanaltin, tlacaquistiya niman tlacomoniya. Niman ixpan on hueyixticaj trono, tlicuiticatcaj chicome tlahuiltin. On chicome tlahuiltin sa no yejhua on chicome iespíritus Dios. Niman ne ixpan on hueyixticaj trono oncatca on tlen nesiya quen se mar tlachijchiutli ican tescatl. Yejhuan sanoyej chipahuac quen tescatl yejhuan pepetlaca.

Tlajcotian niman iyehualican on hueyixticaj trono nemiyaj nahuimej on quen yolquej yejhuan imixpan niman incuitlapan tentoya ican imixtololojhuan. On achtoj tlajtlachaya quen itlaj león, on yejhuan ica ome tlajtlachaya quen itlaj huacax, niman on yejhuan ica yeyi oquipix ixayac quen tlacatl, niman on yejhuan ica nahui tlajtlachaya quen itlaj tojtli itoca águila ijcuac patlantiu. Niman cada sesentemej quipiayaj chicuasen inmajtlapal. Niman itzintlan niman icuitlapan inmajtlapal tenticatca ican ixtololojtin no ijqui quen tenticatca ipan nochi itlalnacayo. Cada tonajli niman cada yejhuajli xcajcahuayaj ica ijquin quijtohuayaj:

¡Yectli, yectli, yectli, toTeco Dios nochi hueli; nochipa nemiya, niman aman yolticaj, niman nochipa nemis!

Niman chica on quen itlaj yolquej quimacaj hueyilistli, tetlacaitalistli niman tlaxtlahuijli on yejhuan yehuaticatca ipan on hueyixticaj trono, yejhuan nemi para nochipa, 10 on sempoajli huan nahui tlajtlajmatquej no notlacuenquetzayaj ixpan niman quimahuistiliayaj on yejhuan nemi para nochipa. Yejhuamej no quitlaliayaj incoronas ixpan on hueyixticaj trono, niman ijquin quijtohuayaj: 11 ToTeco Dios, tejhua mitzmelahua para ticselis hueyilistli, tetlacaitalistli, niman poder, pampa tejhua nochi tlajtlamach otictlalij niman quen tejhua oticnec otiquintlalij niman onoquej.