Add parallel Print Page Options

Vernosť v službe

Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý znova príde na túto zem, aby súdil živých i mŕtvych a zjavil tu svoje kráľovstvo, ťa zaväzujem:

zvestuj neúnavne Božie slovo, či sú okolnosti priaznivé, alebo nepriaznivé, kde treba, napomínaj a karhaj, povzbudzuj a trpezlivo hlásaj Božie pravdy.

3-4 Lebo príde čas, keď ľudia nebudú chcieť počuť zdravé učenie. Zoženú si učiteľov, ktorí im budú vravieť to, čo oni budú chcieť počuť. Odvrátia sa od Božieho slova a dajú sa strhnúť najnezmyselnejšími ideami.

Ty však buď triezvy, pevný a neboj sa pre Krista aj trpieť. Neohrozene hlásaj evanjelium a verne konaj svoju službu.

Už nastáva čas, keď mám svoj život položiť ako obeť pre Krista.

Bojoval som dobre, uloženú úlohu som splnil, vieru som si zachoval.

A teraz ma čaká veniec víťaza, ktorý mi položí na hlavu v deň svojho príchodu Pán, ten spravodlivý sudca. A nie iba mne, ale všetkým, čo túžobne očakávajú jeho príchod.

Osobné prosby a pozdravy

Prosím ťa, len čo budeš môcť, príď za mnou.

10 Lebo Démas ma opustil, dal prednosť svetským záujmom a odišiel do Tesaloniky. Krescens je v Galácii a Títus odišiel do Dalmácie.

11 Iba Lukáš zostal pri mne. Vezmi so sebou aj Marka, potrebujem ho.

12 Tychika som poslal do Efezu.

13 Cestou sa zastav v Troade u Karpa a prines mi plášť, ktorý som tam nechal; tiež knihy, a najmä pergamen.

14 Mnoho zla mi spôsobil kováč Alexander. Tvrdo proti nám vystupoval. Pán mu iste odplatí podľa zásluhy.

15 Daj si naňho pozor. Veľmi sa staval proti našim slovám.

16 Keď som stál prvý raz pred súdom, nik z bratov so mnou nebol, všetci ma opustili. Nech im to Boh odpustí.

17 No Pán so mnou bol a dal mi silu, aby som radostné posolstvo o spasení v Ježišovi Kristovi zvestoval pred všetkými, ktorí sa tu zišli z rôznych národov Rímskej ríše. A dal mi milosť, že ma neodsúdili na smrť v aréne.

18 Verím, že ma Pán aj naďalej bude chrániť od zlého a uvedie ma do svojho nebeského kráľovstva. Jemu nech je sláva na veky vekov! Amen.

19 Pozdrav odo mňa Prisku a Akvilu, tiež Oneziforovu rodinu.

20 Erastos zostal v Korinte, Trofima som nechal v Miléte, lebo ochorel.

21 Usiluj sa prísť skôr, ako nastane zima. Pozdravuje ťa Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všetci ostatní veriaci.

22 Pán Ježiš Kristus nech je s tebou a Boh nech vás všetkých obdarí svojou milosťou.