A A A A A
Bible Book List

Druhá Samuelova 8 Bible 21 (B21)

Davidova vítězství

Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl Meteg-ama z rukou Filištínů.

Porazil také Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky.

David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců [a] a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal.

Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach [b] a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu.

Když se Toú, [c] král Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, 10 vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Joram s sebou přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předměty 11 a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních národů, které si podmanil: 12 Edomců, [d] Moábců, Amonců, Filištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby.

13 David si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců. 14 Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil.

15 David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. 16 Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, 17 Sádok, syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarův, byli kněžími, Serajáš byl písařem 18 a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata. [e]

Footnotes:

  1. Druhá Samuelova 8:4 podle Kum, LXX a 1.Let 18:4 (MT: do zajetí 1 700 jezdců)
  2. Druhá Samuelova 8:8 podle někt. rukopisů LXX a 1.Let 18:8 (MT: Betach)
  3. Druhá Samuelova 8:9 podle LXX, Syr a 1.Let 18:9 (MT: Toí)
  4. Druhá Samuelova 8:12 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr a 1.Let 18:11–12 (MT: Aramejců); též ve v. 13
  5. Druhá Samuelova 8:18 dosl. kněží; srov. však LXX, Tg a 1.Let 18:17
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes