A A A A A
Bible Book List

Druhá Letopisu 36 Bible 21 (B21)

Joachaz, král judský

36 Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze a prohlásili ho v Jeruzalémě za krále namísto jeho otce.

Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský vládce v Jeruzalémě sesadil a uložil zemi povinný odvod sto talentů [a] stříbra a talent [b] zlata. Vládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého přejmenoval na Joakima. Jeho bratra Joachaze dal Nekó odvléci do Egypta.

Joakim, král judský

Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar [c] a spoutal ho bronzovými řetězy, aby ho odvlekl do Babylonu. Nabukadnezar odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve svém babylonském chrámu.

Ostatní Joakimovy skutky i to, jaké ohavnosti páchal a čím se provinil, to vše je sepsáno v Knize izraelských a judských králů. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Joakin.

Joakin, král judský

Joakin se stal králem v osmnácti [d] letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. 10 Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce [e] Cidkiáše.

Cidkiáš, poslední král judský

11 Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. 12 Páchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech proroka Jeremiáše. 13 Nakonec se vzbouřil i proti králi Nabukadnezarovi, který ho před Bohem zavázal slibem věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrzele se odmítal vrátit k Hospodinu, Bohu Izraele. 14 Také všichni hodnostáři, kněží i lid vršili jednu zradu za druhou. Řídili se všemožnými pohanskými ohavnostmi, a poskvrnili tak Hospodinův chrám v Jeruzalémě, který on posvětil.

15 Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. 16 Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty, až Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že už nebylo pomoci. 17 Přivedl na ně babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani panny, starce ani kmety; všichni mu padli do rukou. 18 Všechno vybavení Božího chrámu, velké i malé předměty, poklady Hospodinova chrámu stejně jako poklady krále a jeho velmožů, to vše bylo odvezeno do Babylonu. 19 Boží chrám vypálili, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili a všechny cennosti v nich zničili. 20 Zbytek těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům otročili až do nástupu Perské říše.

21 Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot; odpočívala plných sedmdesát let. [f]

Kýrův edikt

22 Prvního roku perského krále Kýra [g] se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo. [h] Hospodin podnítil perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem:

23 „Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním. Smíte odejít.“

Footnotes:

  1. Druhá Letopisu 36:3 asi 3,4 tuny
  2. Druhá Letopisu 36:3 asi 34 kg
  3. Druhá Letopisu 36:6 Nabukadnezar II. (604–562 př. n. l.)
  4. Druhá Letopisu 36:9 podle jednoho hebr., někt. LXX rukopisů, Syr a 2.Král 24:8 (MT: osmi)
  5. Druhá Letopisu 36:10 podle 2.Král 24:17 (MT: bratra, tj. příbuzného)
  6. Druhá Letopisu 36:21 Lev 26:34–35; Jer 25:11–12; 29:10
  7. Druhá Letopisu 36:22 Kýros II. Veliký (559–530 př. n. l.), zakladatel Perské říše; jeho první rok se zde počítá od jeho dobytí Babylonu, tedy 538 př. n. l.
  8. Druhá Letopisu 36:22 Lev 26:34–35; Jer 25:11–12; 29:10
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes