A A A A A
Bible Book List

Druhá Letopisu 21 Bible 21 (B21)

21 Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn Jehoram. Jeho bratři, synové Jošafatovi, byli: Azariáš, Jechiel, Zachariáš, Azarjáh, Michael a Šefatiáš. Ti všichni byli synové izraelského [a] krále Jošafata. Jejich otec je bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a cennostmi. Svěřil jim judská opevněná města, ale království svěřil Jehoramovi, svému prvorozenému.

Jehoram, král judský

Jehoram se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své bratry i některé z izraelských vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let.

Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v domě Achabově, [b] neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. [c]

V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se svými veliteli a se všemi svými vozy do boje. Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. 10 Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi až dodnes.

V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž opustil Hospodina, Boha svých otců, 11 a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i Judu.

12 Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis:

„Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani cestami judského krále Asy, 13 ale vydal ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu – své bratry, kteří byli lepší než ty. 14 Nuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. 15 Ty sám těžce onemocníš střevní chorobou – bude se zhoršovat den ode dne, až ti nakonec střeva vyhřeznou!“

16 Hospodin proti Jehoramovi podnítil Filištíny i Araby sousedící s Habešany. 17 Vytáhli proti Judsku, pronikli obranou a pobrali všechno jmění, které našli v králově paláci, stejně jako jeho syny a ženy. Jediný, kdo mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. [d]

18 Po tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní chorobou. 19 Po dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli té nemoci vyhřezla střeva, takže zemřel v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheň, jako to udělal jeho otci. 20 Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti.

Footnotes:

  1. Druhá Letopisu 21:2 tj. judského (pod. i jinde v 2.Let)
  2. Druhá Letopisu 21:6 1.Král 16:29–33
  3. Druhá Letopisu 21:7 2.Sam 7:12–16; 1.Král 11:36
  4. Druhá Letopisu 21:17 podle 2.Let 22:1 (MT: Joachaz; jiná varianta téhož jména)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes