A A A A A
Bible Book List

Druhá Královská 25 Bible 21 (B21)

Zkáza Jeruzaléma

25 Desátého dne desátého měsíce v devátém roce [a] Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo až do jedenáctého roku krále Cidkiáše.

Devátého dne čtvrtého [b] měsíce [c] ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané [d] drželi město v obležení. Král prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Cidkiášovi před očima popravili jeho syny, pak mu vyloupli oči, spoutali ho bronzovými řetězy a odvlekli do Babylonu.

Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce [e] vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma zmocněnec babylonského krále, velitel gardistů Nebuzaradan. Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. 10 Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo Jeruzaléma. 11 Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako ty, kteří přeběhli k babylonskému králi, a jako ostatní obyvatelstvo. 12 Jen ty nejchudší z lidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o vinice a oral pole.

13 Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a bronz z nich odvezli do Babylonu. 14 Vzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. 15 Velitel gardistů pobral pánvice, mísy a vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra.

16 Dva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun – bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. 17 Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, [f] na něm byla bronzová hlavice vysoká 3 lokty [g] s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně mřížování.

18 Velitel gardistů zajal nejvyššího kněze Serajáše, zástupce nejvyššího kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. 19 Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech mužstva a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. 20 Velitel gardistů Nebuzaradan je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi. 21 Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit.

Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti.

22 Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova, správcem lidu, který směl zůstat v Judsku. 23 Když všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním do Micpy – Išmael, syn Netaniášův, Jochanan, syn Kareachův, Serajáš, syn Tanchumeta Netofského, a Jaazaniáš, syn Maachatského – ti všichni i se svými muži. 24 Gedaliáš je tehdy i s jejich muži zapřísahal: „Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře.“

25 V sedmém měsíci [h] ale přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabili i všechny Židy a Babyloňany, kteří s ním byli v Micpě. 26 Všichni od nejmenšího po největšího, včetně velitelů vojsk, se pak sebrali a odešli do Egypta, protože se báli Babyloňanů.

27 V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Evil-merodach. [i] Ten ještě téhož roku, sedmadvacátého dne dvanáctého měsíce, [j] omilostnil judského krále Joakina a propustil ho z vězení. 28 Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. 29 Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. 30 Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života.

Footnotes:

  1. Druhá Královská 25:1 15. ledna 588 př. n. l.
  2. Druhá Královská 25:3 doplněno podle Jer 52:6 (čtvrtého v MT chybí)
  3. Druhá Královská 25:3 18. července 586 př. n. l.
  4. Druhá Královská 25:4 dosl. Chaldejci (tak i dále)
  5. Druhá Královská 25:8 14. srpna 586 př. n. l.
  6. Druhá Královská 25:17 asi 8,1 m
  7. Druhá Královská 25:17 asi 1,4 m
  8. Druhá Královská 25:25 říjen/listopad 586 př. n. l.
  9. Druhá Královská 25:27 akkadsky Amel-marduk (562–560 př. n. l.)
  10. Druhá Královská 25:27 2. dubna 561 př. n. l.
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes